جم – نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5- مقدمه
در این فصل ، نتایج حاصل از پژوهش با توجه به داده‌های جمع‌آوری شده و آزمونهای آماری ارائه می‌گردد و سپس پیشنهادات لازم در دو بخش تحت عناوین پیشنهادات بر مبنای یافته‌های تحقیق و پیشنهادات برای تحقیقات آتی ارائه می‌گردد. بنابراین با توجه به توضیحات مذکور، این فصل شامل موارد زیر است:
• بررسی نتایج فرضیات و آزمونهای آماری
• ارائه پیشنهادات
2-5- خلاصه و جمع‌بندی نتایج تحقیق
در این تحقیق به منظور آزمون فرضیه های مطرح شده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون ، رگرسیون چندگانه و آزمون تی استفاده شد. البته پیش از آزمون فرضیات تحقیق ، آزمون کولموگروف- اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن متغیر ها انجام شد. که نحوه اجرا و نتایج به ترتیب در فصول سوم و چهارم به تفصیل ارائه شده است. آزمون فرضیات مذکور برای 80 پرسشنامه واصله از کارشناسان خبره شاغل در شرکت ایرانسل، انجام پذیرفت. فرضیه ها در سطح معنی داری 5 درصد آزمون گردیدند. که فرض صفر و فرض مقابل در هر یک از این آزمونها به صورت زیر بیان می شود:
-آزمون همبستگی پیرسون
H0:
H1:
نتیجه آزمون کولموگروف – اسمیرنوف نشان داد که توزیع همه داده های مربوط به متغیرهای تحقیق نرمال هست لذا از آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای تحلیل فرضیات استفاده شد که نتایج آن را می توان در قالب جدول 1-5 به صورت خلاصه شده بیان نمود.

جدول1-5 خلاصه آزمون فرضیات تحقیق
فرضیه
نتیجه آزمون همبستگی پیرسون
فرضیه اول
تایید فرضیه
فرضیه دوم
تایید فرضیه
فرضیه سوم
تایید فرضیه
فرضیه چهارم
تایید فرضیه
فرضیه پنجم
تایید فرضیه
فرضیه ششم
تایید فرضیه

همانطوری که از جدول بالا مشخص می باشد در کلیه فرضیه ها H. رد می گردد. بنابراین کلیه فرضیات تحقیق با سطح اطمینان 95% مورد تأیید قرار گرفتند. که در ادامه نتایج حاصله از آزمون فرضیات به تفصیل ارائه می گردد:

3-5- بررسی و تحلیل یافته‌های پژوهش با توجه به آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و آزمون تی
در این بخش نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق که با استفاده از روش همبستگی پیرسون ، رگرسیون چندگانه و آزمون تی تحلیل شده اند، ارائه می گردد. برای این منظور با توجه به فرضیات مطرح شده در تحقیق ، به بررسی نتایج آنها می‌پردازیم :
فرضیه1: کانال های توزیع براستراتژی فروش تأثیرگذار است.
هدف این فرضیه آن بود که بررسی نماید آیا کانالهای توزیع بر استراتژی فروش شرکت ایرانسل تاثیر معنی دار دارد یا خیر؟ که با بررسی ضریب همبستگی به دست آمده (0.871و معنادار) در سطح اطمینان 95% وجود رابطه معنادار بین این دو متغیر مورد تایید قرار گرفت. یعنی فرض محقق مبنی بر ارتباط معنی دار کانالهای توزیع با استراتژی فروش شرکت در سطح 95% مورد پذیرش قرار گرفت. نتیجه تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان دهنده تاثیر معنی دار کانالهای توزیع بر استراتژی فروش شرکت (با شدت اثر 0.385)می باشد.علاوه بر این خروجی آزمون تی نیز نشان دهنده تاثیر معنی دار کانال های توزیع براستراتژی فروش است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *