d from data.

اگر مقدار سطح معنی داری بزرگتر از مقدار خطا (آلفا) باشد فرض صفر را نتیجه می گیریم و در صورتی که مقدار سطح معنی داری کوچکتر از خطا باشد فرض یک را نتیجه می گیریم. با توجه به جدول بالا، چون مقدار سطح معنی داری همه متغیرهای تحقیق بزرگتر از مقدار خطا 0.05 می باشد؛ لذا نتیجه می گیریم توزیع همه متغیرها نرمال می باشد. در جدول (6-4) نتیجه بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق ارائه گردیده است:

جدول (6-4): نتایج آزمون نرمال بودن متغیرها
متغیر
Sig(سطح معنی داری )
α(مقدار خطا)
نتیجه آزمون
کانال توزیع
0.149
05 /0
نرمال
تبلیغات
0.157
05 /0
نرمال
نسل تلفن همراه
0.124
05 /0
نرمال
رفتار مصرف کننده
0.123
05 /0
نرمال
نام تجاری
0.090
05 /0
نرمال
قیمت گذاری
0.100
05 /0
نرمال
فروش
0.619
05 /0
نرمال

همانطور که مشاهده می شود توزیع همه متغیرهای تحقیق نرمال می باشد. بنابراین برای آزمون فرضیات تحقیق از آزمون های پارامتریک (ضریب همبستگی پیرسون) و تحلیل رگرسیون چند گانه استفاده می کنیم.
2-3- 4- آزمون فرضیه های تحقیق
1-2-3-4-آزمون فرضیه ها با ضریب همبستگی پیرسون
قبل از بررسی فرضیات تحقیق با تحلیل رگرسیون چند گانه روابط بین متغیرهای تحقیق به وسیله آزمون ضریب همبستگی پیرسون تحلیل می گردد.
فرضیه1: کانال های توزیع براستراتژی فروش تأثیرگذار است.
H0:
H1:
H0: بین کانالهای توزیع و استراتژی فروش همبستگی وجود ندارد
H1: بین کانالهای توزیع و استراتژی فروش همبستگی وجود دارد

جدول(7-4) نتیجه آزمون پیرسون فرضیه فرعی اول

Correlations

کانال توزیع
استراتژی فروش
کانال توزیع
Pearson Correlation
1
0.871**

Sig. (2-tailed)

0

N
80
80
استراتژی فروش
Pearson Correlation
0.871**
1

Sig. (2-tailed)
0

N
80
80
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

IF Sig. (2-tailed) H0
IF Sig. (2-tailed) H1
Sig. (2-tailed) = 0.000 H1: همبستگی وجود دارد
مقدار سطح معنی داری (Sig) از مقدار خطا (α) کمتر است، درنتیجه فرضیه H0 رد می شود بنابراین بین کانالهای توزیع و استراتژی فروش همبستگی وجود دارد. مقدار ضریب همبستگی پیرسون 0.871 می باشد که نشان دهنده همبستگی مستقیم بین کانالهای توزیع و استراتژی فروش می باشد.یعنی در سطح اطمینان 95 % ارتباط معنی داری بین این دو متغیر وجود دارد. بنابراین با 95 درصد اطمینان می توان گفت: فرض پژوهشگر (H1) پذیرفته و فرض (H0) رد می شود و بین کانالهای توزیع و استراتژی فروش ارتباط معنادار و مستقیم وجود دارد. با توجه به این که ضریب همبستگی بین این دو متغیر دارای علامت مثبت می‌باشد بنابراین می‌توان گفت که جهت تغییرات این دو متغیر با یکدیگر هم جهت و از نوع مثبت بوده است یعنی تقویت کانالهای توزیع با بهبود استراتژی فروش و بالعکس همراه است.
فرضیه2: تبلیغات بر استراتژی فروش تأثیرگذار است.
H0:
H1:

جدول(8-4) نتیجه آزمون پیرسون فرضیه فرعی دوم تحقیق
Correlations

تبلیغات
استراتژی فروش
تبلیغات
Pearson Correlation
1
0.823**

Sig. (2-tailed)

0

N
80
80
استراتژی فروش
Pearson Correlation
0.823**
1

Sig. (2-tailed)
0

N
80
80
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

مقدار سطح معنی داری (Sig) از مقدار خطا (α) کمتر است، درنتیجه فرضیه H0 رد می شود بنابراین بین تبلیغات و استراتژی فروش همبستگی وجود دارد. مقدار ضریب همبستگی پیرسون 0.823 می باشد که نشان دهنده همبستگی مستقیم بین تبلیغات و استراتژی فروش می باشد.یعنی در سطح اطمینان 95 % ارتباط معنی داری بین این دو متغیر وجود دارد. بنابراین با 95 درصد اطمینان می توان گفت: فرض پژوهشگر (H1) پذیرفته و فرض (H0) رد می شود و بین تبلیغات و استراتژی فروش ارتباط معنادار و مستقیم وجود دارد. با توجه به این که ضریب همبستگی بین این دو متغیر دارای علامت مثبت می‌باشد بنابراین می‌توان گفت که جهت تغییرات این دو متغیر با یکدیگر هم جهت و از نوع مثبت بوده است یعنی تقویت تبلیغات با بهبود استراتژی فروش و بالعکس همراه است.

فرضیه3: استفاده از نسل های شبکه تلفن همراه براستراتژی فروش تاثیرگذار است.
H0:
H1:

جدول(9-4) نتیجه آزمون پیرسون فرضیه فرعی سوم تحقیق
Correlations

نسل تلفن همراه
استراتژی فروش
نسل تلفن همراه
Pearson Correlation
1
0.786**

Sig. (2-tailed)

0

N
80
80
استراتژی فروش
Pearson Correlation
0.786**
1

Sig. (2-tailed)
.0

N
80
80
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

مقدار سطح معنی داری (Sig) از مقدار خطا (α) کمتر است، درنتیجه فرضیه H0 رد می شود بنابراین بین استفاده از نسل تلفن همراه و استراتژی فروش همبستگی وجود دارد. مقدار ضریب همبستگی پیرسون 0.786 می باشد که نشان دهنده همبستگی مستقیم بین استفاده از نسل تلفن همراه و استراتژی فروش می باشد.یعنی در سطح اطمینان 95 % ارتباط معنی داری بین این دو متغیر وجود دارد. بنابراین با 95 درصد اطمینان می توان گفت: فرض پژوهشگر (H1) پذیرفته و فرض (H0) رد می شود و بین استفاده از نسل تلفن همراه و استراتژی فروش ارتباط معنادار و مستقیم وجود دارد. با توجه به این که ضریب همبستگی بین این دو متغیر دارای علامت مثبت می‌باشد بنابراین می‌توان گفت که جهت تغییرات این دو متغیر با یکدیگر هم جهت و از نوع مثبت بوده است یعنی تقویت استفاده از نسل تلفن همراه با بهب
و
د استراتژی فروش و بالعکس همراه است.

فرضیه4: رفتار مصرف کننده بر استراتژی فروش تأثیرگذار است.
H0:
H1:

جدول (10-4) نتیجه آزمون پیرسون فرضیه فرعی چهارم تحقیق

Correlations

رفتار مصرف کننده
استراتژی فروش
رفتار مصرف کننده
Pearson Correlation
1
0.768**

Sig. (2-tailed)

.0

N
80
80
استراتژی فروش
Pearson Correlation
0.768**
1

Sig. (2-tailed)
.0

N
80
80
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

مقدار سطح معنی داری (Sig) از مقدار خطا (α) کمتر است، درنتیجه فرضیه H0 رد می شود بنابراین بین رفتار مصرف کننده و استراتژی فروش همبستگی وجود دارد. مقدار ضریب همبستگی پیرسون 0.768می باشد که نشان دهنده همبستگی مستقیم بین رفتار مصرف کننده و استراتژی فروش می باشد.یعنی در سطح اطمینان 95 % ارتباط معنی داری بین این دو متغیر وجود دارد. بنابراین با 95 درصد اطمینان می توان گفت: فرض پژوهشگر (H1) پذیرفته و فرض (H0) رد می شود و بین رفتار مصرف کننده و استراتژی فروش ارتباط معنادار و مستقیم وجود دارد. با توجه به این که ضریب همبستگی بین این دو متغیر دارای علامت مثبت می‌باشد بنابراین می‌توان گفت که جهت تغییرات این دو متغیر با یکدیگر هم جهت و از نوع مثبت بوده است یعنی تقویت رفتار مصرف کننده با بهبود استراتژی فروش و بالعکس همراه است.
فرضیه5: وجود نام تجاری بر استراتژی فروش تأثیرگذار است.
H0:
H1:

جدول(11-4 ) نتیجه آزمون پیرسون فرضیه فرعی پنجم تحقیق

Correlations

نام تجاری
استراتژی فروش
نام تجاری
Pearson Correlation
1
.0.684**

Sig. (2-tailed)

.0

N
80
80
استراتژی فروش
Pearson Correlation
0.684**
1

Sig. (2-tailed)
.0

N
80
80
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

مقدار سطح معنی داری (Sig) از مقدار خطا (α) کمتر است، درنتیجه فرضیه H0 رد می شود بنابراین بین نام تجاری و استراتژی فروش همبستگی وجود دارد. مقدار ضریب همبستگی پیرسون 0.684می باشد که نشان دهنده همبستگی مستقیم بین نام تجاری و استراتژی فروش می باشد.یعنی در سطح اطمینان 95 % ارتباط معنی داری بین این دو متغیر وجود دارد. بنابراین با 95 درصد اطمینان می توان گفت: فرض پژوهشگر (H1) پذیرفته و فرض (H0) رد می شود و بین نام تجاری و استراتژی فروش ارتباط معنادار و مستقیم وجود دارد. با توجه به این که ضریب همبستگی بین این دو متغیر دارای علامت مثبت می‌باشد بنابراین می‌توان گفت که جهت تغییرات این دو متغیر با یکدیگر هم جهت و از نوع مثبت بوده است یعنی تقویت نام تجاری با بهبود استراتژی فروش و بالعکس همراه است.
فرضیه6: قیمت گذاری محصولات بر استراتژی فروش تأثیرگذار است.
H0:
H1:

جدول(12-4) نتیجه آزمون اسپیرمن فرضیه فرعی ششم تحقیق

Correlations

قیمت گذاری
استراتژی فروش
قیمت گذاری
Pearson Correlation
1
0.770**

Sig. (2-tailed)

.0

N
80
80
استراتژی فروش
Pearson Correlation
0.770**
1

Sig. (2-tailed)
.0

N
80
80
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

مقدار سطح معنی داری (Sig) از مقدار خطا (α) کمتر است، درنتیجه فرضیه H0 رد می شود بنابراین بین قیمت گذاری محصولات و استراتژی فروش همبستگی وجود دارد. مقدار ضریب همبستگی پیرسون 0.770می باشد که نشان دهنده همبستگی مستقیم بین قیمت گذاری محصولات و استراتژی فروش می باشد. یعنی در سطح اطمینان 95 % ارتباط معنی داری بین این دو متغیر وجود دارد. بنابراین با 95 درصد اطمینان می توان گفت: فرض پژوهشگر (H1) پذیرفته و فرض (H0) رد می شود و بین قیمت گذاری محصولات و استراتژی فروش ارتباط معنادار و مستقیم وجود دارد. با توجه به این که ضریب همبستگی بین این دو متغیر دارای علامت مثبت می‌باشد بنابراین می‌توان گفت که جهت تغییرات این دو متغیر با یکدیگر هم جهت و از نوع مثبت بوده است یعنی تقویت قیمت گذاری محصولات با بهبود استراتژی فروش و بالعکس همراه است.
2-2-3-4-آزمون فرضیه ها بر اساس رگرسیون چند گانه
در بخش پیشین، ما به بررسی و آزمون فرضیات بر اساس وجود روابط دوسویه بین متغیرهای وابسته و مستقل پرداختیم. در این بخش تلاش می گردد تا وجود روابط خطی بین متغیرها هنگامی که به طور همزمان بر متغیر وابسته تأثیر می گذارند بررسی شود. در روش همبستگی ارتباط متغیرها با یکدیگر به طور مجزا و جداگانه سنجیده می گردد، در حالی که در روش رگرسیون چندگانه تأثیر همزمان چندین متغیر بر متغیر وابسته سنجیده می شود. این بدان معنا است که تأثیری که یک متغیر مستقل بر متغیر وابسته به طور مجزا می تواند داشته باشد، در تقابل با دیگر متغیرهای مستقل تأثیر گذار بر متغیر وابسته کاهش یابد و یا خنثی گردد. واژه «رگرسیون» به معنای «بازگشت» است و نشان دهنده آن است که مقدار یک متغیر به متغیر دیگری باز می گردد. در رگرسیون به دنبال برآورد رابطه ای ریاضی و تحلیل آن هستیم، به طوری که با آن بتوان کمیت متغیری مجهول را با استفاده از متغیرهای معلوم تعیین کرد. اما در همبستگی به دنبال تعیین نوع رابطه و میزان ارتباطی هستیم که متغیرها را به هم ربط می دهد. رگرسیون چندگانه، روشی برای مطالعه سهم یک یا چند متغیر مستقل در پیش بینی متغیر وابسته است(عادل آذر، 1390: 163). در این تحقیق برای بررسی فرضیات تحقیق از رگرسیون چندگانه نیز استفاده گردید.که خروجی آزمون شامل 4 جدول میباشد.که به ترتیب تشریح می گردد.
جدول(13-4)متغیرهای وارد شده و خارج شده

V
ariables Entered/Removedb
Model
Variables Entered
Variables Removed
Method
Dimension
1
قیمت گذاری ، تبلیغات ، کانال فروش ، نام تجاری ، شبکه تلفن همراه ، رفتار مصرف کننده ، a
.
Enter
a. All requested variables entered
b. Dependent Variable:استراتژی فروش

جدول (14-4 ) خلاصه مدل

Model Summaryb
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
Durbin-Watson
dimension0
1
0.953a
0.909
0.902
0.18142
2.028
a. Predictors: قیمت گذاری ، تبلیغات ، نام تجاری ، شبکه تلفن همراه ، رفتار مصرف کننده ، کانال فروش ،
b. Dependent Variable: استراتژی فروش

جدول(15-4)تحلیل واریانس