پایان نامه با واژه های کلیدی سطح معنی داری، ضریب همبستگی، همبستگی پیرسون، ارباب رجوع

درستی رفتارهای مالی وجود دارد.

جدول 4-15آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مدیران میانی بیمارستانهای خصوصی و تعهد در مورد درستی رفتارهای مالی
متغیر 1
متغیر 2
مقدار ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنی داری
مدیران میانی
تعهد درمورد درستی رفتارهای مالی
0.602
0.000

با توجه به جدول 4-15 مشاهده می شود سطح معنی داری آزمون 0.000 کمتر از 0.05 می باشد بنابراین فرض صفر رد شده و با اطمینان 95% می توان گفت رابطه معنی داری بین دو متغیر مورد بررسی وجود دارد.با توجه به مثبت بودن علامت ضریب همبستگی (0.602) بین دو متغیر رابطه مستقیم برقرار است ، یعنی با افزایش یکی دیگری نیز افزایش می یابد.
فرض صفر : میان مدیران میانی بیمارستانهای خصوصی وتعهدات نسبت به عموم مردم وحرفه رابطه وجود ندارد.
فرض مقابل : میان مدیران میانی بیمارستانهای خصوصی وتعهدات نسبت به عموم مردم وحرفه رابطه وجود دارد.
جدول 4-16آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مدیران میانی بیمارستانهای خصوصی وتعهدات نسبت به عموم مردم وحرفه
متغیر 1
متغیر 2
مقدار ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنی داری
مدیران میانی
تعهدات نسبت به عموم مردم وحرفه
0.510
0.000

با توجه به جدول 4-16مشاهده می شود سطح معنی داری آزمون 0.000کمتر از 0.05 می باشد بنابراین فرض صفر رد شده و با اطمینان 95% می توان گفت رابطه معنی داری بین دو متغیر مورد بررسی وجود دارد.با توجه به مثبت بودن علامت ضریب همبستگی (0.510) بین دو متغیر رابطه مستقیم برقرار است ، یعنی با افزایش یکی دیگری نیز افزایش می یابد.
3-مدیران عملیاتی
فرض صفر : میان مدیران عملیاتی بیمارستانهای خصوصی وتعهد نسبت به ارباب رجوع رابطه وجود ندارد.
فرض مقابل : میان مدیران عملیاتی بیمارستانهای خصوصی وتعهد نسبت به ارباب رجوع رابطه وجود دارد.

جدول 4-17آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مدیران عملیاتی بیمارستانهای خصوصی وتعهد نسبت به ارباب رجوع
متغیر 1
متغیر 2
مقدار ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنی داری
مدیران عملیاتی
تعهد نسبت به ارباب رجوع
0.334
0.001

با توجه به جدول 4-17 مشاهده می شود سطح معنی داری آزمون 0.001 کمتر از 0.05 می باشد بنابراین فرض صفر رد شده و با اطمینان 95% می توان گفت رابطه معنی داری بین دو متغیر مورد بررسی وجود دارد.با توجه به مثبت بودن علامت ضریب همبستگی (0.334) بین دو متغیر رابطه مستقیم برقرار است ، یعنی با افزایش یکی دیگری نیز افزایش می یابد.
فرض صفر : میان مدیران عملیاتی بیمارستانهای خصوصی وتعهد در مورد درستی رفتارهای مالی رابطه وجود ندارد.
فرض مقابل : میان مدیران عملیاتی بیمارستانهای خصوصی و تعهد در مورد درستی رفتارهای مالی وجود دارد.
جدول 4-18آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مدیران عملیاتی بیمارستانهای خصوصی و تعهد در مورد درستی رفتارهای مالی
متغیر 1
متغیر 2
مقدار ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنی داری
مدیران عملیاتی
تعهد درمورد درستی رفتارهای مالی
0.584
0.000

با توجه به جدول 4-18 مشاهده می شود سطح معنی داری آزمون 0.000 کمتر از 0.05 می باشد بنابراین فرض صفر رد شده و با اطمینان 95% می توان گفت رابطه معنی داری بین دو متغیر مورد بررسی وجود دارد.با توجه به مثبت بودن علامت ضریب همبستگی (0.584) بین دو متغیر رابطه مستقیم برقرار است ، یعنی با افزایش یکی دیگری نیز افزایش می یابد.

فرض صفر :میان مدیران عملیاتی بیمارستانهای خصوصی وتعهدات نسبت به عموم مردم وحرفه رابطه وجود ندارد.
فرض مقابل : میان مدیران عملیاتی بیمارستانهای خصوصی وتعهدات نسبت به عموم مردم وحرفه رابطه وجود دارد.

جدول 4-19آزمون همبستگی پیرسون دو متغیر مدیران عملیاتی بیمارستانهای خصوصی وتعهدات نسبت به عموم مردم وحرفه
متغیر 1
متغیر 2
مقدار ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنی داری
مدیران عملیاتی
تعهدات نسبت به عموم مردم وحرفه
0.764
0.000

با توجه به جدول 4-19 مشاهده می شود سطح معنی داری آزمون 0.000 کمتر از 0.05 می باشد بنابراین فرض صفر رد شده و با اطمینان 95% می توان گفت رابطه معنی داری بین دو متغیر مورد بررسی وجود دارد.با توجه به مثبت بودن علامت ضریب همبستگی (0.764) بین دو متغیر رابطه مستقیم برقرار است ، یعنی با افزایش یکی دیگری نیز افزایش می یابد.

جدول 4-20 مقایسه ضریب همبستگی مدیران در سطوح مختلف مدیریتی با مولفههای اخلاق حرفهای در بیمارستانهای دولتی و خصوصی
سطوح مدیریت

شاخصها
مدیران بیمارستانهای دولتی
مدیران بیمارستانهای خصوصی

مدیران عالی
مدیران میانی
مدیران عملیاتی
مدیران عالی
مدیران میانی
مدیران عملیاتی
تعهدات من به ارباب رجوع

0.534

0.683

0.271

0.629

0.736

0.334
تعهدات من به درستی رفتارهای مالی

0.214

0.363

0.425

0.297

0.602

0.584
تعهدات من به عموم و حرفه

0.438

0.488

0.521

0.577

0.510

0.764

4-4-4)اولویت بندی کدها در بیمارستانهای دولتی با استفاده از آزمون فریدمن

جدول4-21 آزمون فریدمن
شاخص
میانگین
تعهدمن نسبت به ارباب رجوع
4.32
تعهدات من درمورد درستی رفتارهای مالی
4.98
تعهدات من به عموم مردم و حرفه
4.45
ب

جدول 4-22 آزمون فریدمن
آماره آزمون
سطح معنی داری
163.29
0.000

با توجه به جدول شماره 4-22 می توان بیان نمود که به علت کمتر بودن سطح معنی داری آزمون فریدمن از معیار 0.05 اهمیت کدها از نظر پاسخگویان یکسان نمی باشد.با توجه به این امر و با استفاده از امتیازات در جدول شماره 4-21می توان شاخص ها را به ترتیب اولویت بندی نمود.
جدول 4-23 الویت بندی شاخصهای اخلاق حرفهای در بیمارستانهای بخش دولتی
شاخص
میانگین
تعهدات من درمورد درستی رفتارهای مالی
4.98
تعهدات من به عموم مردم و حرفه
4.45
تعهدمن نسبت به ارباب رجوع
4.32

4-4-5)اولویت بندی کدها در بیمارستانهای خصوصی با استفاده از آزمون فریدمن
جدول 4-24 آزمون فریدمن
شاخص
میانگین
تعهدمن نسبت به ارباب رجوع
3.28
تعهدات من درمورد درستی رفتارهای مالی
4.87
تعهدات من به عموم مردم و حرفه
4.66
ب

جدول 4-25 آزمون فریدمن
آماره آزمون
سطح معنی داری
102.41
0.000

با توجه به جدول شماره 4-25 می توان بیان نمود که به علت کمتر بودن سطح معنی داری آزمون فریدمن از معیار 0.05 اهمیت کدها از نظر پاسخگویان یکسان نمی باشد.با توجه به این امر و با استفاده از امتیازات در جدول شماره 4-24می توان شاخص ها را بترتیب اولویت بندی نمود.
جدول 4-26 الویت بندی شاخصهای اخلاق حرفهای در بیمارستانهای بخش خصوصی
شاخص
میانگین
تعهدات من درمورد درستی رفتارهای مالی
4.87
تعهدات من به عموم مردم و حرفه
4.66
تعهدمن نسبت به ارباب رجوع
3.28

4-5)میانگینگیری نظر مدیران جهت تعیین اخلاقی بودن هر یک از کدها
کدهای اخلاقی برای سطوح مختلف مدیریتی کدامند؟
با توجه به اینکه این کدها از طریق فن دلفی و رجوع به نظر متخصصان استخراج گردیدهاند کدهای مختلف در سطوح مختلف از نظر مدیران سطوح مختلف با درجات و امتیازات متفاوتی امتیازدهی گردیدهاند، ما در این تحقیق با رجوع به نظر مدیران سطوح مختلف در بیمارستانها در مورد کدهای استخراجی حاصل از فن دلفی به نتایج زیر دست یافتیم. جدول4-27

جدول 4-27 میانگینگیری نظر مدیران جهت تعیین اخلاقی بودن هر یک از کدها

مدیران عالی(درصد)
مدیران میانی(درصد)
مدیران عملیاتی(درصد)

کدها

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
1
0
20
20
40
20
0
20
20
40
20
0
0
23
40
37
2
0
0
0
40
60
0
0
0
40
60
0
0
0
20
80
3
0
0
0
10
90
0
0
0
7
93
0
0
15
20
65
4
0
20
20
40
20
0
0
20
60
20
0
0
20
40
40
5
0
0
0
20
40
0
26
31
3
0
15
23
14
8
0
6
0
0
0
40
60
0
0
0
40
60
0
0
0
20
80
7
0
5
22
28
45
0
0
15
25
60
0
0
5
30
65
8
0
10
19
17
54
0
0
20
40
40
8
10
20
40
22
9
0
6
30
31
33
0
10
20
53
17
0
0
22
40
38
10
0
5
32
23
40
0
0
15
41
44
0
0
3
21
76
11
0
7
9
43
41
6
6
22
49
17
0
8
14
37
41
12
3
11
25
38
23
3
9
31
47
10
0
0
22
36
42
13
0
0
21
16
63
0
0
9
22
69
0
0
3
31
66
14
0
0
5
22
73
0
2
17
32
49
5
13
17
28
37
15
0
7
7
44
42
0
0
15
44
41
0
2
15
29
54
16
0
0
3
32
65
0
11
28
23
38
0
0
17
39
44
17
6
7
23
40
24
4
8
29
12
47
0
6
16
41
37
18
0
9
12
18
61
7
9
23
41
21
0
0
15
44
41

4-6) ارزیابی کد بودن داده های حاصل از فن دلفی
با توجه به اینکه در تستهای سنجش کد بودن موارد مورد پرسش قرار گرفته شده، به مواردی که امتیاز بالای 3 میگیرند کد اطلاق میگردد در این آزمون ما با میانگین گیری از نظرات مدیران در سطوح مختلف مدیریتی در مورد کدهای گوناگون به نتایج زیر دست یافتیم.
کد شماره 1 با میانگین 60% در سطح عالی 60% در سطح میانی و 73% در سطح عملیاتی از نظر همه مدیران در سطوح مختلف کد محسوب میگردد.
کد شماره 2 از نظر همه مدیران در سطوح مختلف کد با امتیاز بالا محسوب میگردد،در سطح عالی100% در سطح میانی 100% و در سطح عملیاتی نیز 100% کد محسوب میگردد.
کد شماره 3 از نظر همه مدیران در سطوح مختلف کد با امتیاز بالا محسوب میگردد،در سطح عالی100% در سطح میانی 100% و در سطح عملیاتی نیز 85% کد محسوب میگردد.
کد شماره 4 با میانگین 60% در سطح عالی 80% در سطح میانی و 80% در سطح عملیاتی از نظر همه مدیران در سطوح مختلف کد محسوب میگردد.
در این مورد فقط 60% معتقدند که مورد مذکور کد اخلاقی میباشد،و از نظر مدیران در سطح عالی کد بودن مورد تائید میباشد اما در دو سطح دیگر مورد تائید نمیباشد.
کد شماره 6 از نظر همه مدیران در سطوح مختلف کد با امتیاز قوی محسوب میگردد، در سطح عالی100% در سطح میانی 100% و در سطح عملیاتی نیز 100% کد محسوب میگردد.
کد شماره 7 با میانگین 73% در سطح عالی، 85% در سطح میانی و 95% در سطح عملیاتی از نظر همه مدیران در سطوح مختلف کد محسوب میگردد.
کد شماره 8 با میانگین 71% در سطح عالی، 80% در سطح میانی و 62% در سطح عملیاتی از
نظر همه مدیران در سطوح مختلف کد محسوب میگردد.
کد شماره 9 با میانگین 64% در سطح عالی، 70% در سطح میانی و 78% در سطح عملیاتی از نظر همه مدیران در سطوح مختلف کد محسوب میگردد.
10-کد شماره 10 با میانگین 63% در سطح عالی، 85% در سطح میانی و 97% در سطح عملیاتی از نظر همه مدیران در سطوح مختلف کد محسوب میگردد.
11-کد شماره 11 با میانگین 84% در سطح عالی، 66% در سطح میانی و 78% در سطح عملیاتی از نظر همه مدیران در سطوح مختلف کد محسوب میگردد.
12-کد شماره12 با میانگین 61% در سطح عالی، 57% در سطح میانی و 78% در سطح عملیاتی از نظر همه مدیران در سطوح مختلف کد محسوب میگردد.
13-کد شماره 13 با میانگین 79% در سطح عالی، 91% در سطح میانی و 97% در سطح عملیاتی از نظر همه مدیران در سطوح مختلف کد محسوب میگردد.
14-کد شماره 14 با میانگین 98% در سطح عالی، 81% در سطح میانی و 65% در سطح عملیاتی از نظر همه مدیران در سطوح مختلف کد محسوب میگردد.
15-کد شماره 15 با میانگین 86% در سطح عالی، 85% در سطح میانی و 83% در سطح عملیاتی از نظر همه مدیران در سطوح مختلف کد محسوب میگردد.
16-کد شماره 16 با میانگین 97% در سطح عالی، 61% در سطح میانی و 83% در سطح عملیاتی از نظر همه مدیران در سطوح مختلف کد محسوب میگردد.
17-کد شماره 17 با میانگین 64% در سطح عالی،

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *