گروه آزمودنی تحت شرایط یکسان.
روش موازی (همتا):در این روش ضریب قابلیت اعنماد بر اساس همبستگی نمرات دو آزمون همتا به دست می آید.
روش تنصیف (دونیمه کردن):در این روش سوالات یک آزمون را به دو نیمه تقسیم می کنیم.پس از آن همبستگی بین نمرات دو آزمون را به دست می آوریم.ضریب همبستگی به دست آمده برای ارزیابی قابلیت اعتماد کل آزمون بکار می رود.
روش کودر – ریچاردسون:در این روش برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد از واریانس های کل و میانگین نمرات آزمون استفاده می شود.
روش آلفای کرونباخ: این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کند ، به کار گرفته شده است .(.دامنه ضریب الفا از صفر (عدم ارتباط ) تا 1+ (ارتباط کامل ) است) . هرچه میزان این شاخص بالاتر باشد نشان دهنده پایایی بالاتر ابزار اندازه گیری است ولی به عنوان یک قاعده کلی این ضریب باید حداقل 70% باشد (سرمد و همکاران،1387،167) در این تحقیق به منظور تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری که خصیصه‌های مختلف را اندازه‌گیری می‌کند به کار می‌رود.
برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سوال‌های پرسشنامه و ورایانس کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه می‌کنیم.

که در آن :
تعداد زیر مجموعه‌های سئوال‌های پرسشنامه یا آزمون = J
واریانس زیر آزمون Jام Sj2 =
واریانس کل پرسشنامه یا آزمون S2 =
بنابراین به منظور اندازه‌گیری قابلیت اعتماد ، از روش آلفای کرونباخ و با استفاده از نرم‌افزار SPSS 18 انجام گردیده است. که نتیجه آن در جدول3-2 آمده است.
جدول 2-3 : ضریب پایایی پرسشنامه
متغیر
آلفای کرونباخ
کانالهای توزیع
0.810
تبلیغات
0.870
استفاده از نسل های شبکه تلفن همراه
0.826
رفتار مصرف کننده
0.802
نام تجاری
0.832
قیمت گذاری
0.880
رهبری هزینه
0.910
توسعه محصول
0.818
رسوخ در بازار
0.850
7-3–مقیاس اندازه گیری
مقیاس لیکرت : در مقیاس لیکرت از پاسخگو تقاضا می شود تا از میان چند دسته از پاسخ ها ، انتخاب انجام داده و شدت موافقت و یا مخالفت خود را نمایان سازد، به دسته های جواب نمره داده می شود و نگرش پاسخگو از طریق جمع نمراتش ، که مجموع نمرات جوابهایی است که وی به هریک از موارد داده است،سنجیده می شود. برای نشان دادن ویژگیهای اصلی مقیاسهای لیکرت آنها را مقایسه های مجموع و نمره دادن به مجموع نیز می نامند.در این روش معمولا برای هر گویه پنج دسته جواب قائل می شوند ، گرچه گاهی 3 و 7 نیز بکاربرده می شود. این پنج دسته عبارتند از : کاملا تائیــد می کنم (کاملا موافقم ) ، تائید می کنم ( موافقم ) ، نظری ندارم ، رد می کنم ( مخالفم ) کاملا رد می کنم (کاملا مخالفم)، سپس ارزش عددی هر دسته معین می گردد که معمولا نمرات 1 ، 2 ، 3 ، 4 و 5 کافی به نظر می رسد.
دراین پژوهش برای پاسخگویی به سوالات پرسشنامه از طیف لیکرت استفاده شده است. و برای 5 گزینه پرسشنامه که شامل؛ کاملامخالف ، مخالف ، نظری ندارم ،موافق و کاملا موافق هستند، به ترتیب ارزشهای عددی 1 ، 2 ، 3 ، 4 و 5 در نظر گرفته شده است.
طیف لیکرت برای سوالات این پرسشنامه برابر جدول3-3 زیر می باشد که برای سوالات معکوس امتیازدهی به صورت معکوس صورت می گیرد .
جدول3-3 :طیف لیکرت پرسشنامه
شکل کلی
کاملا مخالف
مخالف
نظری ندارم
موافق
کاملاموافق
امتیاز بندی
1
2
3
4
5

8-3-روش‌ آماری جهت تجزیه و تحلیل دادهها
در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از روش‌های آماری زیر استفاده می شود:
الف-آمار توصیفی: برای تحلیل سوالات جمعیت شناسی پرسشنامه تحقیق از آمار توصیفی استفاده می شود تا برخی از ویژگی های نمونه آماری به صورت توصیفی و با جداول و نمودار ارائه شود.
ب- آمار استنباطی: در این تحقیق برای آزمون فرضیات از روشهای آماری استنباطی ذیل استفاده شد:
1- ضریب آلفای کرونباخ:
این آزمون یکی از روشهای محاسبه قابلیت اعتماد می باشد. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه ها یا آزمونهایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کنند به کارمی رود. در این گونه ابزار، پاسخ هر سؤال می تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیر مجموعه سؤال های پرسشنامه ( یا زیر آزمون) و واریانس کل را محاسبه کرد(مومنی،1389، 205). برای برآورد پایایی سوالات تحقیق از این آزمون استفاده می شود.
2- آزمون کولموگروف- اسمیرنوف73
آزمون کولموگروف- اسمیرنوف ( KS ) روش ناپارامتری ساده ای برای تعیین همگونی اطلاعات تجربی با توزیع های آماری منتخب است. این آزمون را می توان جهت بررسی ادعای مطرح شده در مورد توزیع داده های یک متغیر کمی مورد استفاده قرار داد(مومنی،1389،188). در این تحقیق نیز برای سنجش نرمال یا یکنواخت بودن داده‌ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف استفاده می شود.
3-ضریب همبستگی74:
تحلیل همبستگی ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه رابطه یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است.ضریب همبستگی یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر می باشد. ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه(مستقیم یا م
ع
کوس) را نشان می دهد. این ضریب بین1تا1+ است و در صورت عدم وجود رابطه بین دو متغیر برابر صفر می باشد(مومنی، قیومی،1390، 110).در این تحقیق برای آزمون فرضیات تحقیق از این آزمون استفاده می شود.
4-رگرسیون چندگانه:
در رگرسیون به دنبال برآورد رابطه ریاضی و تحلیل آن هستیم.به طور ی که بتوان به کمک آن کمیت یک متغیر مجهول را با استفاده از متغیر یا متغیرهای معلوم تعیین کرد.گاهی دو یا چند متغیر بر تاثیر عمده ای بر روی متغیر وابسته دارند. در این وضعیت از رگرسیون چندگانه جهت پیش بینی متغیر وابسته استفاده می شود.در رگرسیون چندگانه فرض خطی بودن رابطه بین متغیر ها برقرار می باشدو بر همین اساس معادله رگرسیون به صورت زیر تعریف می شود(همان منبع،135):

آزمون فریدمن -5
از آزمون فریدمن برای بررسی یکسان بودن اولویت بندی(رتبه بندی)تعدادی از متغیرها توسط افراد استفاده می شود.معمولا هنگامی از این روش استفاده می شود که داده های آماری حداقل دارای مقیاس ترتیبی باشند و بتوان با مفهوم ترتیبی آنها را در رده بندی دو طرفه مرتب نمود (مومنی ، فعال قیومی،107،1389)در این تحقیق برای تعیین اولویت‌ متغیرهای تحقیق، از آزمون فریدمن استفاده شده است.

فصل چهارم – تحلیل داده ها

1-4- مقدمه :
دراین فصل که اختصاص به شرح اجرای طرح تحقیق دارد، ابتدا روش و شیوه گردآوری داده های میدانی شرح داده شده است. دربخش بعدی نمونه آماری براساس اطلاعات جمعیت شناختی تحلیل شده است. دربخش سوم با استفاده از داده های بدست آمده وضعیت هر یک از متغیرهای تحقیق با استفاده از روش های آمار توصیفی تحلیل شده. به منظور پاسخ به سوالات تحقیق، دربخش چهارم این فصل با استفاده از آزمونهای آمار استنباطی هر یک از فرضیات، آزمون و نتایج بدست آمده تحلیل شده است.
2-4- گردآوری داده ها و توصیف نمونه:
باتوجه به آنچه که در فصل سوم بیان گردید، با توجه به حجم جامعه آماری مورد بررسی (100نفر) نمونه ای به حجم 80 نفر انتخاب شد. پرسشنامه های تحقیق در یک بازه زمانی تقریبا یک ماهه بین اعضای نمونه توزیع وپس از جدا کردن پرسشنامه های ناقص، تعداد 80 پرسشنامه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. که در این بخش با استفاده از داده های بدست آمده، ویژگی های جمعیت شناختی نمونه مورد بررسی، در قالب جداول و نمودارهای آماری ارائه میگردد.
جدول (1-4) توزیع اعضای نمونه مورد مطالعه را بر حسب وضعیت تاهل نشان می دهد . ملاحظه می گردد که51.3 درصد اعضای نمونه مجرد و 48.8 درصد متاهل می باشند.
جدول (1-4 ) وضعیت تاهل پاسخ دهندگان:

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

مجرد
41
51.3
51.3
51.3

متاهل
39
48.8
48.8
100

جمع
80
100
100

نمودار (1-4 ) وضعیت تاهل پاسخ دهندگان
جدول (2-4 ) توزیع تحصیلی اعضای نمونه را نشان می دهد. ملاحظه می گردد که مدرک تحصیلی 10 درصد از پاسخ دهندگان فوق دیپلم، 62.5 درصد کارشناسی و 27.5 درصد نیز کارشناسی ارشد می باشند.
جدول ( 2-4 ) تحصیلات پاسخ دهندگان

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

فوق دیپلم
8
10
10
10

لیسانس
50
62.5
62.5
72.5

فوق لیسانس
22
27.5
27.5
100

جمع
80
100
100

نمودار (2-4 ) تحصیلات پاسخ دهندگان
جدول ( 3-4 ) توزیع اعضای نمونه بر حسب سابقه کار را نشان می دهد. ملاحظه می گردد که 25 درصد از اعضای نمونه کمتر از 1 سال سابقه کاری دارند، 15 درصد بین1تا2 سال ، 45درصد بین2تا4 سال و 15درصد بالای 4 سال سابقه کاری دارند.
جدول ( 3-4 ) سابقه کار پاسخ دهندگان

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

-1
20
25
25
25

2-1
12
15
15
40

4-2
36
45
45
85

4
12
15
15
100

جمع
80
100
100

نمودار (3-4 ) سابقه کار پاسخ دهندگان
جدول ( 4-4 ) توزیع اعضای نمونه بر حسب جنسیت را نشان می دهد. ملاحظه می گردد که 51.3 درصد از اعضای نمونه زن، و 48.8درصد مرد هستند.
جدول ( 4-4 ) جنسیت پاسخ دهندگان

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

زن
41
51.3
51.3
51.3

مرد
39
48.8
48.8
100

جمع
80
100
100

نمودار (4-4 ) جنسیت پاسخ دهندگان
3-4- تحلیل آمار استنباطی:
1-3-4- بررسی نرمال بودن توزیع داده های تحقیق به کمک آزمون کولموگروف – اسمیرنوف
این آزمون جهت بررسی ادعای مطرح شده در مورد توزیع داده های یک متغیر کمی مورد استفاده قرار می گیرد؛ مثلا آیا توزیع متغیر مورد بررسی نرمال است؟ بنابراین در این تحقیق نیز ادعای نرمال بودن توزیع هر کدام از متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. که فرضیه آماری تحقیق به صورت زیر نوشته می شود.
H0: داده ها از توزیع نرمال پیروی می کنند

H1: داده ها از توزیع نرمال پیروی نمی کنند

بر اساس خروجی نرم افزار SPSS و مقدار معنی داری (significance)که به اختصار با sig نشان داده شده است ، به بررسی ادعای نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق می پردازیم. Sig به P-value نیز معروف است. هر چقدر مقدارsig کمتر باشد، رد فرضیه صفر ساده می شود.آلفا (α)سطح خطایی است که محقق در نظ
ر می گیرد(که معمولا 5درصد است). به طور کلی می توان گفت:
IF Asymp. Sig. (2-tailed) H0: Reject
IF Asymp. Sig. (2-tailed) ≥ H0: Not Reject

نتیجه آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای هر کدام از متغیر های تحقیق در جدول(4-5)آمده است.

جدول(5-4) آزمون کولموگروف- اسمیرنوف متغیرهای تحقیق

کانال توزیع
تبلیغات
نسل تلفن همراه
رفتارمصرف کننده
نام تجاری
قیمت گذاری
استراتژی فروش

N
80
80
80
80
80
80
80
Normal Parametersa,b
Mean
3.8656
3.7094
3.7469
3.7656
3.8156
3.7594
3.7813

Std. Deviation
0.59260
0.67791
0.74044
0.66364
0.71572
0.68718
0.57832
Most Extreme Differences
Absolute
0.127
0.126
0.132
0.132
0.139
0.137
0.84

Positive
0.127
0.126
0.98
0.124
0.69
0.78
0.84

Negative
-.0.81
-.0.116
-.0.132
-.0.132
-0.139
-.0.137
-0.71
Kolmogorov-Smirnov Z
1.139
1.128
1.180
1.181
1.245
1.224
0.775
Asymp. Sig. (2-tailed)
0.149
0.157
0.124
0.123
0.90
100
0.619
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated