کرد.

تعهدات من به عموم مردم و حرفه
11- چنانچه در محدوده اشتغال من باشد، وقوع هر گونه کار نادرست،رفتار مخاطره آمیز یا فعالیت‌های غیرقانونی را به مقامات ذیصلاح داخل یا خارج از سازمان و نیز ارباب رجوع گزارش خواهم نمود.

12- من به حقوق همکاران خودم و نیز دیگر همکاران در دیگر بیمارستانها و نیز حقوق دیگر موسسات درمانی احترام خواهم گذاشت واطلاعات یا روشهای اختصاصی آنان را بدون اجازه آنان مورد استفاده قرارنخواهم داد.

13- من حرفه خود را درارتباط با ارباب رجوع ، کارکنان و عموم به درستی وبه شکل حرفه‌ای معرفی میکنم.

14- من خدمات خود را به روشهای فریبنده،اغوا کننده ویا به صورتی که موجب بدنام کردن بیمارستان و یا مدیریت بیمارستانها گردد،تبلیغ نخواهم نمود.

15- اگر من تخلفی از کدها رامشاهده کنم، آن را به مدیران ارشد بیمارستانی و مسئولین مربوطه اعلام خواهم نمود

16- وفاداری به کدها را در بین سایر اعضایی که به جای من کارمیکنند،ارتقاء خواهم بخشید.

3-9-3) پرسشنامه نهایی حاصل از فن دلفی
پس از سه مرتبه ارائه پرسشنامه به صاحبنظران و خبرگان در حوزه اخلاق حرفهای مجموعهای مشتمل بر هجده کد اخلاقی بومی متناسب با مدیریت بیمارستانی شناسایی گردید. در هر مرحله با ارائه پرسشنامه به خبرگان اخلاق حرفهای و جمع بندی نظر آنان تغییرات لازم جهت تهیه پرسشنامه بعدی صورت گرفت تا اینکه نتیج حاصل از فن دلفی به شناسایی موارد زیر منجر گردید. تا پرسشنامه نهایی حاصل از کدهای شناسایی شده جهت ارائه به مدیران بیمارستانی به صورت زیر تهیه گردید.
کدهای در نظر گرفته شده
آیا این مورد یک کد اخلاقی بومی برای مدیران بیمارستانی است
در صورت مثبت بودن جواب وزن و اهمیت مورد نظر شما برای این کد،به ترتیب اهمیت از ا تا5 برای هر دسته از مدیران کدام یک میباشد؟
(عدد 5 نشان دهنده بیشترین اهمیت است)

مدیران عالی
مدیران میانی
مدیران عملیاتی

بلی
خیر
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
تعهد من به ارباب رجوع
1- من به ارباب رجوع به درستی89 خدمات ارائه خواهم داد.

2- من به اربابرجوع با صلاحیت90 خدمات ارائه خواهم داد.

3- من به اربابرجوع با استقلال91 خدمات ارائه خواهم داد.

4- من به اربابرجوع با واقعبینی92 خدمات ارائه خواهم داد.

5 – من صرفاً وظایفی را خواهم پذیرفت که برای آن تجربیات و صلاحیت لازم را برای انجام داشته باشم

6 – قبل از پذیرش خدمت،من مطمئن خواهم شد که درمورد اهداف،محدوده برنامه کار و ترتیبات حق‌الزحمه با ارباب رجوع به تفاهم رسیدهایم.

7- من بطور مناسب آن دسته ازاطلاعات ارباب رجوع که اطلاعات عمومی نیستند را محرمانه تلقی خواهم کرد وگامهای معقولی را برخواهم داشت که ‌مانع از دسترسی افراد غیر‌‌‌مجاز‌به آنها گردد.

8- ‌ من به تکالیف خودم در خصوص حفظ وصیانت از اطلاعات حریم خصوصی و محرمانه اربابرجوع عمل خواهم کرد.

9- من تنها کارکنانی را که دانش و توانایی ارائه خدمت بهصورت موثر به اربابرجوع را دارند،به کار خواهم گرفت.

10- من از دعوت کارکنان دیگر بیمارستانها جهت استخدام بدون مشورت قبلی با مدیران آن بیمارستانها و رضایت تام آنها،خودداری خواهم کرد.

تعهدات من در مورد درستی رفتارهای مالی
11- من پیشاپیش با ارباب رجوع درباره مبانی حق الزحمه و هزینه‌ها توافق خواهم کرد‌ و ارقام معقولی که با خدمات ارائه شده ومسئولیت‌های پذیرفته شده مطابق باشد را مطالبه خواهم نمود.

12-اگر اربابرجوع را برای گرفتن خدمات پزشکی یا پیراپزشکی راهنمایی کنم از آن پزشک یا مرکز پزشکی و یا پیراپزشکی که ارباب رجوع با راهنمایی من به آنجا برود پول، کالا و یا خدماتی دریافت نخواهم کرد.

تعهدات من به عموم مردم و حرفه
13- چنانچه در محدوده اشتغال من باشد، وقوع هر گونه کار نادرست،رفتار مخاطره آمیز یا فعالیت‌های غیرقانونی را به مقامات ذیصلاح داخل یا خارج از سازمان و نیز ارباب رجوع گزارش خواهم نمود.

14- من به حقوق همکاران خودم و نیز دیگر همکاران در
د
یگر بیمارستانها و نیز حقوق دیگر موسسات درمانی احترام خواهم گذاشت واطلاعات یا روشهای اختصاصی آنان را بدون اجازه آنان مورد استفاده قرارنخواهم داد.

15- من حرفه خود را درارتباط با ارباب رجوع ، کارکنان و عموم به درستی وبه شکل حرفه‌ای معرفی میکنم.

16- من خدمات خود را به روشهای فریبنده،اغوا کننده ویا به صورتی که موجب بدنام کردن بیمارستان و یا مدیریت بیمارستانها گردد،تبلیغ نخواهم نمود.

17- اگر من تخلفی از کدها رامشاهده کنم، آن را به مدیران ارشد بیمارستانی و مسئولین مربوطه اعلام خواهم نمود

18- وفاداری به کدها را در بین سایر اعضایی که به جای من کارمیکنند،ارتقاء خواهم بخشید.

4-1)مقدمه
یافته‌ها و دستاوردهای پژوهش عبارت است از نتایج محاسبه و تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده. به بیانی دیگر، تعبیر و تفسیر داده‌ها را یافته های پژوهش گویند.یافته‌ها و دستاوردهای پژوهش اطلاعات واقعی است که از فرآیند پژوهش علمی به دست آمده است.
از اینرو داده های تحقیق که اطلاعات خام و غیر تجربی و تنها آماره های کمی هستند باید با توجه به اهداف و فرضیه‌های تحقیق تفسیر و تعبیر شوند تا به یافته ها و دستاوردهای پژوهش تبدیل گردند.در این مرحله اطلاعات و داده های کد گذاری شده پس از تجزیه و تحلیل و پردازش به وسیله رایانه توسط محقق مورد تفسیر و تعبیر قرار می‌گیرند. در این فصل از پژوهش در ابتدا به شناسایی کدها پرداخته خواهد شد و در مرحله بعد کدهای شناسایی شده حاصل از فن دلفی که در اختیار مدیران بیمارستانی قرار گرفته شد و دادههای خام حاصل از جمع آوری پرسشنامههای ارائه شده به مدیران، از نظر میزان همبستگی بین کدها و در سطوح مختلف مدیران و نیز وزن و اهمیت هر دسته از کدها از طرق آزمونهای آماری و نیز شیوه میانگین گیری برای تک تک کدها به تحلیل دادههای حاصل از پرسشنامه پرداختیم.
4-2) شناسایی کدهای اخلاق حرفه ای مدیران بیمارستانی در سطوح مختلف اداری
در این پژوهش در ابتدا با طرحریزی پرسشنامه شناسایی کدها با الهام گرفتن از سازمانهای بزرگی که به طراحی و شناسایی کدهای اخلاق حرفهای پرداختهاند به شناسایی کدهای اخلاقی پرداختیم،که در نهایت و با جمع بندیهای انجام شده از طریق فن دلفی به مجموعهای از کدهای شناسایی شده مشتمل بر 18کد دست یافتیم.
بدین ترتیب که برای شناسایی کدها سه مرحله پرسشنامه شناسایی کدها در اختیار خبرگان اخلاق حرفهای قرار گرفت. در مرحله اول مجموعهای از سؤالات مشتمل بر 15 کد شناسایی شده اخلاق حرفهای برای مدیران بیمارستانی در اختیار مدیران قرار گرفته شد، که در کنار آن از آنان خواسته شد ضمن نظر دهی در مورد کد بودن موارد مذکور به وزندهی و درجه اهمیت آن کدها بپردازند. و در پایان مواردی که از نظر آنها کد میباشد و مورد توجه قرار نگرفته شده است را به صورت کتبی بیان کنند.

4-3) کدهای حاصل از تحلیل نظرات صاحبنظران از طریق فن دلفی
الف)تعهد من به ارباب رجوع
من به اربابرجوع با درستی خدمات را ارائه خواهم داد.
من به اربابرجوع با صلاحیت، خدمات را ارائه خواهم داد.
من به اربابرجوع با استقلال، خدمات را ارائه خواهم داد.
من به اربابرجوع با واقع بینی خدمات را ارائه خواهم داد.
من صرفاً وظایفی را خواهم پذیرفت که برای آن تجربیات و صلاحیت لازم را برای انجام داشته باشم.
قبل از پذیرش خدمت،من مطمئن خواهم شد که درمورد اهداف،محدوده برنامه کار و ترتیبات حق‌الزحمه با ارباب رجوع به تفاهم رسیدهایم.
من بطور مناسب آن دسته ازاطلاعات ارباب رجوع که اطلاعات عمومی نیستند را محرمانه تلقی خواهم کرد وگامهای معقولی را برخواهم داشت که ‌مانع از دسترسی افراد غیر‌‌‌مجاز‌به آنها گردد
من به تکالیف خود در خصوص حفظ وصیانت از اطلاعات حریم خصوصی و محرمانه اربابرجوع عمل خواهم کرد.
من تنها کارکنانی را که دانش وتوانایی ارائه خدمت به صورت موثر به ارباب رجوع را دارند،بکار خواهم گرفت.
من از دعوت کارکنان دیگر بیمارستانها جهت استخدام بدون مشورت قبلی با مدیران آن بیمارستانها و رضایت تام آنها،خودداری خواهم کرد.
ب)تعهد من در مورد درستی رفتارهای مالی
من پیشاپیش با ارباب رجوع درباره نحوه محاسبه حق الزحمه و هزینه‌ها توافق خواهم کرد‌ و ارقام معقولی که با خدمات ارائه شده ومسئولیت‌های پذیرفته شده مطابق باشد را مطالبه خواهم کرد.
اگر اربابرجوع را برای گرفتن خدمات پزشکی یا پیراپزشکی راهنمایی کنم از آن پزشک یا مرکز پزشکی و یا پیراپزشکی که ارباب رجوع با راهنمایی من به آنجا برود پول، کالا و یا خدماتی دریافت نخواهم کرد.
ج)تعهد من به عموم مردم و حرفه
چنانچه در محدوده شغل من باشد، وقوع هر گونه کار نادرست،رفتار مخاطره آمیز یا فعالیت‌های غیرقانونی را به مقامات ذیصلاح داخل یا خارج از سازمان گزارش خواهم کرد.
من به حقوق همکاران خودم و نیز دیگر همکاران در دیگر بیمارستانها و نیز حقوق دیگر موسسات درمانی احترام خواهم گذاشت واطلاع
ات یا روشهای اختصاصی آنان را بدون اجازه آنان مورد استفاده قرارنخواهم داد.
من حرفه خود را درارتباط با ارباب رجوع ، کارکنان و عموم به درستی وبه شکل حرفه‌ای معرفی میکنم.
من خدمات خود را به روشهای فریبنده،اغوا کننده ویا به صورتی که موجب بدنام کردن بیمارستان و یا مدیریت بیمارستانها گردد،تبلیغ نخواهم کرد.
اگر من تخلفی از کدها رامشاهده کنم، آن را به مدیران ارشد بیمارستانی و مسئولین مربوطه اعلام خواهم نمود.
وفاداری به کدها را در بین سایر اعضایی که به جای من کارمیکنند،ارتقاء خواهم بخشید.

4-4) آمار استنباطی
در این بخش به پایایی پرسشنامه، بررسی سوال های تحقیق به کمک آزمون همبستگی پیرسون ،الویتبندی کدها در بیمارستانهای دولتی و خصوصی با استفاده از آزمون فریدمن و نیز میانگینگیری از نظر مدیران جهت میزان اخلاقی بودن هر یک از کدها میپردازیم.

4-4-1) پایایی93 (قابلیت اعتماد) پرسشنامه
پایایی یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازه‌گیری است. مفهوم یاد شده با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به‌ دست می‌دهد. در این تحقیق برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ94 استفاده گردیده است.حد قابل قبول آلفای کرونباخ برای مقاصد کاربردی حداقل 7/0 است. (خاکی،1387)
α=k/(k-1) (1-(∑_(i=1)^k▒S_i^2 )/(S_sum^2 ))
که در آن k تعداد سؤال‌های پرسشنامه، واریانس سوال iام و واریانس کل سوالات است.

جدول 4-1آماره پایایی
تعداد سوالات
αکرونباخ
متغییر
10
0.834
تعهد من به ارباب رجوع
2
0.721
تعهد من درمورد درستی رفتارهای مالی
6
0.798
تعهدات من به عموم مردم و حرفه
18
0.801
کل سوالات

4-4-2)بررسی آزمون همبستگی بین مدیران بیمارستان های دولتی با شاخصهای شناسایی شده اخلاق حرفهای
1-مدیران عالی
فرض صفر : میان