پایان نامه با واژه های کلیدی اخلاق فردی، بیمارستان، ارباب رجوع، آزمون همبستگی پیرسون

خودم و نیز دیگر همکاران در دیگر بیمارستانها و نیز حقوق دیگر موسسات درمانی احترام خواهم گذاشت واطلاعات یا روش های اختصاصی آنان را بدون اجازه آنان مورد استفاده قرارنخواهم داد.
من حرفه خود را درارتباط با ارباب رجوع ، کارکنان و عموم به درستی وبه شکل حرفه‌ای معرفی میکنم.
من خدمات خود را به روش های فریبنده،اغوا کننده ویا به صورتی که موجب بدنام کردن بیمارستان و یا مدیریت بیمارستانها گردد،تبلیغ نخواهم کرد.
اگر من تخلفی از کدها رامشاهده کنم، آن را به مدیران ارشد بیمارستانی و مسئولین مربوطه اعلام خواهم نمود.
وفاداری به کدها را در بین سایر اعضایی که به جای من کارمیکنند،ارتقاء خواهم بخشید.

5-2-2)پاسخ به پرسش فرعی اول: برای پاسخ به سوال فرعی اول توجه به بعد مدیریتی بودن کدها به صورت مکرر در حین اجرای فن دلفی مورد توجه قرار داده شد و کدها در نهایت به گونهای طراحی گردیدند که خاص مدیران باشند و مربوط به همه اشخاص در سازمان و اخلاق فردی نباشد. با پاسخگویی به سولات پرسشنامه و دادن وزن و اهمیت به کدها و تحلیل داده های حاصل از نظر مدیران بیمارستانی در سطوح مختلف مدیریتی تمامی روابط از نظر همبستگی با بهره گرفتن از آزمون همبستگی پیرسون مورد تائید قرار گرفت که نشان دهنده خاص بودن کدهای شناسایی شده برای مدیران میباشد. بدین ترتیب تمایز بین کدهای شناسایی شده (کدهای اخلاقی مدیران) و کدهای اخلاق فردی تبیین گردید.

تحلیل سوال
کدهای اخلاق فردی در موسسه مشاوره مدیریت آمریکا شامل 15 کد زیر میباشد که در قیاس با کدهای اخلاق مدیریتی مشتمل بر 18 کد که حاصل این تحقیق میباشند بیانگر تفاوت بین اخلاق فردی و مدیریتی و نیز همپوشانی آنها میباشد.
در مقایسه کدهای اخلاق فردی(کدهای موسسه مشاوران مدیریت آمریکا) با کدهای بومی اخلاقی مدیریت بیمارستانی حاصل از این پژوهش دریافتیم که:
کد اول در اخلاق فردی به چهار کد شماره یک تا چهار در اخلاق مدیریتی تجزیه گردید.
کد دوم در اخلاق فردی مدیران کد اخلاقی مدیریتی محسوب نمیگردد.
کد سوم اخلاق فردی دربر گیرنده دو کد اخلاق مدیریتی شماره پنج و نه در سازمان میباشد.
کد چهارم اخلاق فردی هم یک کد اخلاق فردی محسوب میگردد و هم کد شماره شش در اخلاق مدیریتی،که با یکدیگر دارای هم پوشانی میباشند.
کد پنجم اخلاق فردی دربرگیرنده دو کد شماره هفت و هشت در اخلاق مدیریتی میباشند.
کد ششم اخلاق فردی به عنوان یک کد در حیطه اخلاق مدیریتی مورد پذیرش نمی باشد و نشان از تمایز در اخلاق فردی و مدیریتی مدیران در سازمان میباشد.
کد هفتم اخلاق فردی به عنوان یک کد در حیطه اخلاق مدیریتی مورد پذیرش نمی باشد و نشان از تمایز در اخلاق فردی و مدیریتی مدیران در سازمان میباشد.
کد هشتم در حیطه اخلاق فردی هم یک کد اخلاق فردی محسوب میگردد و هم کد شماره ده در اخلاق مدیریتی،که با یکدیگر دارای هم پوشانی کامل میباشند.
کد نهم در اخلاق فردی هم یک کد اخلاق فردی محسوب میگردد و هم کد شماره یازده در اخلاق مدیریتی،که با یکدیگر دارای هم پوشانی کامل میباشند.
کد دهم در حیطه اخلاق فردی هم یک کد اخلاق فردی محسوب میگردد و هم کد شماره دوازده در اخلاق مدیریتی،که با یکدیگر دارای هم پوشانی کامل میباشند.
کد یازدهم در حیطه اخلاق فردی هم یک کد اخلاق فردی محسوب میگردد و هم کد شماره سیزده در اخلاق مدیریتی،که با یکدیگر دارای هم پوشانی کامل میباشند.
کد دوازدهم از اخلاق فردی هم یک کد اخلاق فردی محسوب میگردد و هم کد شماره چهارده در اخلاق مدیریتی،که با یکدیگر دارای هم پوشانی کامل میباشند.
کد سیزدهم از اخلاق فردی هم یک کد اخلاق فردی محسوب میگردد و هم کد شماره پانزده در اخلاق مدیریتی،که با یکدیگر دارای هم پوشانی کامل میباشند.
کد چهاردهم در حوزه اخلاق فردی هم یک کد اخلاق فردی محسوب میگردد و هم کد شماره شانزده در اخلاق مدیریتی،که با یکدیگر دارای هم پوشانی کامل میباشند.
کد پانزدهم در حوزه اخلاق فردی در برگیرنده دوکد شماره هفده و هجده در حوزه اخلاق مدیریتی میباشد.
در نتیجه مقایسه بالا میتوان نتیجه گرفت که کدهای اخلاق فردی و اخلاق سازمانی دارای همپوشانی وسیعی در سطح سازمان میباشند و میتوان بیان داشت که به جز در مواردی اندک آن هم در شاخص تعهدات به اربابرجوع کدهای اخلاق فردی و مدیریتی در سازمانها دارای تمایز آشکار نمیباشند.جدول 5-1
جدول5-1: تمایز بین کدهای اخلاق فردی و اخلاق مدیریت
ردیف
شماره کد اخلاق فردی
شماره کد اخلاق مدیریتی
تمایز
توضیح
1
1
1
ندارد
کد مدیریتی از تجزیه کد شماره یک اخلاق فردی حاصل شده است.
2
1
2
ندارد
کد مدیریتی از تجزیه کد شماره یک اخلاق فردی حاصل شده است.
3
1
3
ندارد
کد مدیریتی از تجزیه کد شماره یک اخلاق فردی حاصل شده است.
4
1
4
ندارد
کد مدیریتی از تجزیه کد شماره یک اخلاق فردی حاصل شده است.
5
2
کد محسوب نمیگردد
در اخلاق بومی مدیریت بیمارستانی، انتظارات مدیر در ارتباط با ارباب رجوع، بر اساس منافع و نتایج حاصل از کار نمیباشد.

6
3
5
ندارد
کد مدیریتی از تجزیه کد شماره سه اخلاق فردی حاصل شده است.
7
3
9
ندارد
کد مدیریتی از تجزیه کد شماره سه اخلاق فردی حاصل شده است.
8
4
6
ندارد

9
5
7
ندارد
کد مدیریتی از تجزیه کد شماره پنج اخلاق فردی حاصل شده است.10
5
8
ندارد
کد مدیریتی از تجزیه کد شماره پنج اخلاق فردی حاصل شده است.
11
6
کد محسوب نمیگردد
در اخلاق بومی مدیریت بیمارستانی، تضاد منافع و ظهور آن در ارتباط با ارباب رجوع جایگاهی ندارد.

12
7
کد محسوب نمیگردد
در اخلاق بومی مدیریت بیمارستانی، نقش مشاورهای مدیر در ارتباط با ارباب رجوع به اندازهای پررنگ نمیباشد که یک کد اخلاقی به آن تعلق گیرد.

13
8
10
ندارد

14
9
11
ندارد

15
10
12
ندارد

16
11
13
ندارد

17
12
14
ندارد

18
13
15
ندارد

19
14
16
ندارد

20
15
17
ندارد
کد مدیریتی از تجزیه کد شماره پانزده اخلاق فردی حاصل شده است.
21
15
18
ندارد
کد مدیریتی از تجزیه کد شماره پانزده اخلاق فردی حاصل شده است.

5-2-3)پاسخ به پرسش فرعی دوم
در پاسخ به پرسش فرعی دوم باید توجه داشت که تمامی فرایندهای پاسخگویی به پرسش فرعی اول که در حین اجرای فن دلفی انجام گرفت در ابتدا جهت تخصصی کردن کدهای بومی اخلاق مدیریت بیمارستانی بود، با بهره گرفتن از فن مصاحبه و کمک گرفتن از نظر اساتید و متخصصان اخلاق حرفهای به بومی سازی و نیز مختص مدیران کردن کدها پرداختیم، اما در نتیجه تحلیلها یافتیم که به جز در مواردی اندک کدها در حیطه اخلاق فردی و مدیریتی دارای تمایز فاحشی نمیباشند، کدهای مدیریت مشتمل بر هجده کد استخراج شده از فن دلفی میباشد که که در اکثر موارد دارای همپوشانی با کدهای اخلاق فردی در سازمانها میباشد. در جدول شماره 5-1 موارد همپوشانی و نیز عدم همپوشانی کدهای حاصل از تحقیق و کدهای اخلاق فردی مدیران ارائه گردیده شده است.

5-2-4) پاسخ به پرسش فرعی سوم
جهت پاسخ به پرسش فرعی سوم پرسشنامه شناسایی کدها به گونهای چند منظوره طراحی گردید که هر کدام از پاسخگویان به اهمیت آن کد برای مدیران در سطوح مختلف سازمانی وزن بدهند و با بهره گرفتن از آزمون فریدمن به سنجش الویتها پرداخته شد(مرا

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *