پایان نامه بازاریابی و توسعه فروش:مدل های استراتژی فروش

برخی از مدل های  استراتژی

  1. مدل هاروارد[1]
  2. مدل گروه مشاوره ای بوستون[2]
  3. مدل جنرال الکتریک[3]
  4. مدل رقابتی پورتر[4]
  5. مدل دیوید. آر. فرد و هانگر
  6. ماتریس داخلی و خارجی[5]
  7. ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک[6]
  8. مدل آنسوف[7]

 

2-8-1- مدل تدوین استراتژی هاروارد

این ماتریس از ابزارهای مهمی است که مدیران بوسیله آن اطلاعات مورد نیاز را مقایسه می کنند و در نتیجه به چهار نوع استراتژی دست می یابند. این ماتریس دارای 9 خانه است، در یک محور نقاط قوت[8]  ,نقاط ضعف[9] و در یک محور  فهرست  فرصت ها [10] و تهدیدات [11] محیطی را قرار داده و از تلاقی آنها استراتژی های so ،wo ،st ،wt  استخراج می گردد . مقایسه دو به دوی فرصت ها با نقاط ضعف، فرصت ها با نقاط قوت، تهدیدات خارجی با نقاط ضعف و تهدیدات خارجی با نقاط قوت و درج نتایج حاصل از این مقایسه ها در جدول ذکر می گردد. در مقایسه ها، هدف تعیین استرتژیهای قابل اجرا است. لذا همه استرتژیهای که در ماتریس بدست می آیند، به اجرا در نمی آیند. ماتریس تهدیدات، فرصت ها،‌ نقاط ضعف و نقاط قوت.

ماتریس سهم رشد بازار گروه مشاوره ای بوستون[12]

گروه مشاوره ای بوستون که یک مؤسسه مشاوره ای مدیریت است ماتریس رشد ـ سهم را برای  ارزیابی ترکیب فعالیت های اقتصادی شرکت ارائه کرده است.

این ماتریس اثر سرمایه گذاری در فعالیت های مختلف را بر جریان های نقدینگی و عواید آتی یک شرکت نشان می دهد. محور عمودی نرخ رشد صنعت را نشان می دهد و محور افقی سهم بازار نسبی هر فعالیت را نشان می دهد. نرخ رشد بازار روی محور عمودی، معیاری است که نماینده بلوغ و جذابیت صنعت می باشد. این مدل نمایانگر فعالیت های صنایع در حال رشد بعنوان جذاب ترین فرصت های سرمایه گذاری برای رشد آتی و سود آوری است.

سهم نسبی بازار، نماینده قدر رقابتی فعالیت ها در صنعت است. سهم نسبی بازار، از تقسیم سهم مطلق بازار بر حسب دلار یا مقدار بر سهم مطلق بازار رقیب پیشتاز در صنعت بدست می آید. اندازه دایره ای که نماینده هر فعالیت می باشد به حجم فروش آن بستگی دارد.

اصولاٌ شرکت های بزرگ و مادر که دارای فعالیتهای مختلف اقتصادی می باشند با توجه به وضعیت بازار و رقبا نیازمند تصمیم گیری استراتژیک در تخصیص منابع به فعالیتهای مجزای اقتصادی و رشد می باشند. ماتریس رشد ـ سهم به چهار مربع تقسیم شده است و هریک از آنها نشان دهنده نوع فعالیت استراتژیک می باشد.

[1] SWOT

[2] Boston Consulting Group

[3] General Electric Company

[4] Porter

[5] Internal , External Matrix

[6] Strategic position and action evaluation matrix

[7] I.H.Ansoff

[8]-strength

[9]-Weakness

[10]– Opportunities

[11]-Threats

 

[12] BCG

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

نقش استراتژی بازاریابی بر توسعه فروش شرکت های کوچک و متوسط غذایی دریایی( مطالعه موردی شرکت توسعه صنایع شیلاتی میلاتون جنوب )