پایان نامه بازاریابی و توسعه فروش:مدل استراتژی فروش دیوید

مدل دیوید: ( 1990)

فرایند تدوین استراتژی بر اساس مدل دیوید و هانگر

1-مرحله اول – چارچوب تدوین استراتژی ها شامل:

  • ماتریس ارزیابی عوامل داخلی[1]
  • -ماتریس عوامل خارجی[2]
  • -ماتریس بررسی رقابت[3]

2-مرحله دوم – مقایسه شامل ابزارها و روش های:

  • ماتریس فرصتها، تهدیدها، قوت ها و ضعف ها[4]
  • ماتریس داخلی و خارجی
  • ماتریس بوستون[5]
  • ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک
  • ماتریس استراتژی اصلی

3- مرحله سوم – تصمیم گیری:

  • ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی[6]

 

 

2-8-6- ماتریس داخلی و خارجی [7]

ماتریس داخلی و خارجی[8] ، بخش های مختلف شرکت را در 9 خانه قرار می دهد. روش کار این مدل شبیه مدل گروه مشاوره ای بوستون می تواند برای هر فعالیت صورت بگیرد و یا برای کل شرکت. جمع نمره های نهایی روی محور Xها و Yها، از 1 تا 99/1 نشان دهنده ضعف شرکت است، نمره های 2 تا 99/2 نشان دهنده وضع متوسط شرکت است و نمره های 3 تا 4 بیانگـر قوت شرکت است. ماتریس داخلی و خارجی به سه ناحیه تقسیم می گردد و برای هریک از آنها استراتژیهای متفاوتی پیشنهاد می گردد.

 

2-8-7- ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک[9]

این ماتریس در بکارگیری جهت مقایسه عوامل داخلی و خارجی شرکت از اهمیت بسزایی برخوردار است. این ماتریس نشان دهنده دو بعد داخلی توان مالی (FS)[10] و مزیت رقابتی[11] (CA) و دو بعد خارجی  ثبات محیط[12] (Es) و قدرت صنعتی[13] ( IS ). بسته به نوع سازمان برای هر یک از ابعاد که روی محورهای ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک قرار می گیرند می توان از متغیرهای مختلفی استفاده کرد.

استراتژیهای تهاجمی[14] : در این حالت سازمان در بهترین وضع ممکن است و می تواند با استراتژیهای تمرکز، یکپارچگی و مشارکت از فرصتها بهترین بهره برداری را بنماید.

استراتژیهای محافظه کارانه[15] : که اغلب استراتژیهای رسوخ در بازار، توسعه بازار، توسعه محصول و تنوع همگون را شامل  می شود.

استراتژیهای تدافعی[16] : باید با پرهیز از تهدیدات خارجی نقاط ضعف داخلی را اصلاح کرد و اغلب به واگذاری، انهلال، کاهش فعالیتها و تنوع همگون می انجامد .

استراتژیهای رقابتی[17] : در این حالت سازمان باید استراتژیهای رقابتی را به اجرا در‌آورد و از استراتژیهای یکپارچگی، تمرکز و مشارکت بهره جوید.

[1] IFE

[2] EFE

[3] CPM

[4] SWOT

[5] BCG

[6] QSPM

[7] IE

[8] . Internal , External Matrix

[9] . Strategic position and action evaluation matrix

[10] . Financial Strength

[11] . competitive Advantage

[12] . Environmental Stability

[13] . Industry Strength

[14] . Aggressive

[15] . Conservative

[16] . Defensive

[17] . Competitive

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

نقش استراتژی بازاریابی بر توسعه فروش شرکت های کوچک و متوسط غذایی دریایی( مطالعه موردی شرکت توسعه صنایع شیلاتی میلاتون جنوب )