پایان نامه ارشد رایگان درمورد فورس ماژور

دانلود پایان نامه

(ملکی،ترافیکی)و یا توقف پروژه از سوی نهادها و سازمان ها
8/63
2
3
دقت پایین برآورد احجام و زمان مناسب برای پروژه بر اساس مطالعات علمی
7/07
3
4
تغییرات(در محدوده کاری، سفارشات،دستورالعمل ها ، ابعاد کارگاه)
6/97
4
5
تأخیر در تهیه نقشه های مورد نیاز در طول اجرا
6/83
5
6
ضعف برنامه ریزی و کنترل پروژه جهت اتمام پروژه در تاریخ مورد نظر
6/76
6
7
شرایط فیزیکی پیش بینی نشده (شرایط آب و هوایی استثنایی)و شرایط اضطراری(فورس ماژور مثل تحریم)
6/67
7
8
برخوردهای سلیقه ای کارفرما در خصوص هدایت بودجه پروژه به پروژه ای دیگر و در نهایت عدم تأمین بودجه کافی در زمان مناسب
6/50
8
9
تأخیر در رسیدگی به اسناد پیمانکار اعم از دستور کار ، صورت وضعیت و به تبع آن پرداخت
6/43
9
10
عدم تجهیز به موقع ماشین آلات و مصالح و مواردی که بر اساس شرایط قرارداد بر عهده کارفرماست
6/17
10
11
عدم تحویل بخشهایی از کار در زمان مقرر
5/97
11
12
ثبت نکردن به موقع وقایع و اتفاقات و تهیه کردن گزارشات مختلف هفتگی
5/85
12
13
کیفیت پایین کار و برآورده نکردن روش کاری مناسب و عدم توجه پیمانکار به تذکرات مشاور و کارفرما در خصوص رعایت مشخصات فنی
5/68
13
14
ابهام و ناقص بودن مدارک و مفاد قرارداد
5/54
14
15
عدم تحویل به موقع سایت به پیمانکار و عدم دسترسی مناسب به سایت کارگاه
5/33
15
(جدول 4-9)- میانگین گیری بین شاخصهای سه گروه در دعاوی زمان

ردیف
علل محتمل بروز دعاوی زمان
شاخص کارفرما
شاخص مشاور
شاخص پیمانکار
میانگین
1
عدم انتخاب صحیح پیمانکار که منجر به عدم تناسب بین توانایی فنی و مالی و اجرایی پیمانکار انتخاب شده با نوع و حجم کارپروژه خواهد شد
7/72
8/18
10/1
8/667
2
موانع قانونی مربوط (جواز ساخت،پروانه ساخت)و طولانی شدن بروکراسی اداری در نهادهای دولتی در جهت حل موضوع و رفع معارفین (ملکی،ترافیکی)و یا توقف پروژه از سوی نهادها و سازمان ها
7/21
7/18
9/37
7/920
3
ضعف برنامه ریزی و کنترل پروژه جهت اتمام پروژه در تاریخ مورد نظر
7/62
6/6
7/67
7/297
4
تأخیر در تهیه نقشه های مورد نیاز در طول اجرا
6/46
7/52
7/68
7/220
5
عدم تحویل بخشهایی از کار در زمان مقرر
7/64
5/59
7/75
6/993
6
تأخیر در رسیدگی به اسناد پیمانکار اعم از دستور کار،صورت جلسات و صورت وضعیتها و اسناد مالی و به تبع آن تأخیر در پرداخت مطالبات
6/33
6/08
7/68
6/697
7
دقت پایین برآورد احجام و زمان مناسب برای پروژه بر اساس مطالعات علمی
5/81
5/28
8/14
6/410
8
عدم تحویل به موقع سایت به پیمانکار و عدم دسترسی مناسب به سایت کارگاه
5/66
5/39
7/92
6/323
9
شرایط فیزیکی پیش بینی نشده (شرایط آب و هوایی استثنایی)و شرایط اضطراری(فورس ماژور)
6/13
5/97
6/54
6/213
10

مطلب مشابه :  منبع تحقیق درموردفورس ماژور، درجه توافق

تغییرات(در محدوده کاری، سفارشات،دستورالعمل ها ، ابعاد کارگاه)
5/87
5/27
7/04
6/060

(جدول 4-10) 15 عامل مشترک برتر بروز دعاوی زمان از دیدگاه کارفرما، پیمانکار و مشاور

ردیف
علل مشترک برترمحتمل بروز دعاوی زمان
میانگین
رتبه
1
عدم انتخاب صحیح پیمانکار که منجر به عدم تناسب بین توانایی فنی و مالی و اجرایی پیمانکار انتخاب شده با نوع و حجم کارپروژه خواهد شد
8/667
1
2
موانع قانونی مربوط (جواز ساخت،پروانه ساخت)و طولانی شدن بروکراسی اداری در نهادهای دولتی در جهت حل موضوع و رفع معارفین (ملکی،ترافیکی)و یا توقف پروژه از سوی نهادها و سازمان ها
7/920
2
3
ضعف برنامه ریزی و کنترل پروژه جهت اتمام پروژه در تاریخ مورد نظر
7/297
3
4
تأخیر در تهیه نقشه های مورد نیاز در طول اجرا
7/220
4
5
عدم تحویل بخشهایی از کار در زمان مقرر
6/993
5
6
تأخیر در رسیدگی به اسناد پیمانکار اعم از دستور کار،صورت جلسات و صورت وضعیتها و اسناد مالی و به تبع آن تأخیر در پرداخت مطالبات
6/697
6
7
دقت پایین برآورد احجام و زمان مناسب برای پروژه بر اساس مطالعات علمی
6/410
7
8
عدم تحویل به موقع سایت به پیمانکار و عدم دسترسی مناسب به سایت کارگاه
6/323
8
9
شرایط فیزیکی پیش بینی نشده (شرایط آب و هوایی استثنایی)و شرایط اضطراری(فورس ماژور)
6/213
9
10
تغییرات(در محدوده کاری، سفارشات،دستورالعمل ها ، ابعاد کارگاه)
6/060
10
11
توقف کارها و قطع فرایندهای مستمر منظم
5/820
11
12
عدم تجهیز به موقع ماشین آلات و مصالح و مواردی که بر اساس شرایط قرارداد بر عهده کارفرماست
5/680
12
13
برخوردهای سلیقه ای کارفرما در خصوص هدایت بودجه پروژه به پروژه ای دیگر و در نهایت عدم تأمین بودجه کافی در زمان مناسب
5/477
13
14
تأخیر کارفرما و مشاور و موافقت با نقشه های کارگاهی ارائه شده از سوی پیمانکار
5/337
14
15
عدم واگذاری بخش نظارت کارگاهی و عالیه به مهندسین مشاوری که پروژه را طراحی نکرده اند.
5/307
15
(جدول 4-11) مقایسه رتبه عوامل برتر ادعای هزینه از دیدگاه کارفرما، مشاور، پیمانکار
رتبه کل
علل دعاوی هزینه
شاخص کارفرما
رتبه
شاخص مشاور
رتبه
شاخص پیمانکار
رتبه
میانگین
1
عدم انتخاب صحیح پیمانکار که منجر به عدم تناسب بین توانایی فنی و مالی و اجرایی پیمانکار انتخاب شده با
نوع و حجم کارپروژه خواهد شد
7/02
1
12/23
1
12/66
2
10/6367
2
موانع قانونی مربوط (جواز ساخت،پروانه ساخت)و طولانی شدن بروکراسی اداری در نهادهای دولتی در جهت حل موضوع و رفع معارفین (ملکی،ترافیکی)و یا توقف پروژه از سوی نهادها و سازمان ها
6/15
6
6/97
5
12/77
1
8/6300
3
دقت پایین برآورد احجام و زمان مناسب برای پروژه بر اساس مطالعات علمی
5/17
10
5/53
13
10/28
3
6/9933
4
تغییرات(در محدوده کاری، سفارشات،دستورالعمل ها ، ابعاد کارگاه)
5/83
7
6/02
10
9/05
4
6/9667
5
تأخیر در تهیه نقشه های مورد نیاز در طول اجرا
6/34
4
7/64
3
6/1
11
6/6933
6
شرایط فیزیکی پیش بینی نشده (شرایط آب و هوایی استثنایی)و شرایط اضطراری(فورس ماژور مثل تحریم)
4/84
13
6/64
7
8/44
5
6/6400
7
ضعف برنامه ریزی و کنترل پروژه جهت اتمام پروژه در تاریخ مورد نظر
6/65
3
7/1
4
5/95
10
6/5667
8
برخوردهای سلیقه ای کارفرما در خصوص هدایت بودجه پروژه به پروژه ای دیگر و در نهایت عدم تأمین بودجه کافی در زمان مناسب
5/02
15
7/97
2
6/56
11
6/5167
9
تأخیر در رسیدگی به اسناد پیمانکار اعم از دستور کار ، صورت وضعیت و به تبع آن پرداخت
5/11
12
6/47
8
7/72
8
6/4333
10
عدم تجهیز به موقع ماشین آلات و مصالح و مواردی که بر اساس شرایط قرارداد بر عهده کارفرماست
5
16
6/42
9
7/08
9
6/1667
11
عدم تحویل بخشهایی از کار در زمان مقرر
6/89
8
5/91
12
3/83
13
5/5433
12
ابهام و ناقص بودن مدارک و مفاد قرارداد
5/13
17
5/53
16
5/97
14
5/5433
13
ثبت نکردن به موقع وقایع و اتفاقات و تهیه کردن گزارشات مختلف هفتگی
4/78
9
6/91
6
4/68
15
5/4567
14
کیفیت پایین کار و برآورده نکردن روش کاری مناسب و عدم توجه پیمانکار به تذکرات مشاور و کارفرما در خصوص رعایت مشخصات فنی
6/31
11
5/17
11
4/42
24
5/3000
15
عدم تحویل به موقع سایت به پیمانکار و عدم دسترسی مناسب به سایت کارگاه
4/97
18
5/76
14
5/02
17
5/2500

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه ارشد دربارهنیروی انسانی، رهبری کارآفرینانه، اتوبوسرانی، بازاریابی

(جدول 4-12) مقایسه رتبه عوامل برتر ادعای زمان از دیدگاه کارفرما، مشاور، پیمانکار

رتبه کل
علل دعاوی زمان
شاخص کارفرما
رتبه
شاخص مشاور
رتبه
شاخص پیمانکار
رتبه
میانگین
1
عدم انتخاب صحیح پیمانکار که منجر به عدم تناسب بین توانایی فنی و مالی و اجرایی پیمانکار انتخاب شده با نوع و حجم کارپروژه خواهد شد
7/72
1
8/18
1
10/1
1
8/667
2
موانع قانونی مربوط (جواز ساخت،پروانه ساخت)و طولانی شدن بروکراسی اداری در نهادهای دولتی در جهت حل موضوع و رفع معارفین (ملکی،ترافیکی)و یا توقف پروژه از سوی نهادها و سازمان ها
7/21
4
7/18
4
9/37
2
7/920
3
ضعف برنامه ریزی و کنترل پروژه جهت اتمام پروژه در تاریخ مورد نظر
7/62
3
6/6
6
7/67
7
7/297
4
تأخیر در تهیه نقشه های مورد نیاز در طول اجرا
6/46
5
7/52
3
7/68
6
7/220
5
عدم تحویل بخشهایی از کار در زمان مقرر
7/64
2
5/59
12
7/75
5
6/993
6
تأخیر در رسیدگی به اسناد پیمانکار اعم از دستور کار،صورت جلسات و صورت وضعیتها و اسناد مالی و به تبع آن تأخیر در پرداخت مطالبات
6/33
7
6/08
8
7/68
6
6/697
7
دقت پایین برآورد احجام و زمان مناسب برای پروژه بر اساس مطالعات علمی
5/81
12
5/28
15
8/14
3
6/410
8
عدم تحویل به موقع سایت به پیمانکار و عدم دسترسی مناسب به سایت کارگاه
5/66
13
5/39
14
7/92
4
6/323
9
شرایط فیزیکی پیش بینی نشده (شرایط آب و هوایی استثنایی)و شرایط اضطراری(فورس ماژور)
6/13
8
5/97
9
6/54
15
6/213
10
تغییرات(در محدوده کاری، سفارشات،دستورالعمل ها ، ابعاد کارگاه)
5/87
10
5/27
16
7/04
12
6/060
11
توقف کارها و قطع فرایندهای مستمر منظم
4/73
23
5/21
17
7/52
8
5/820
12
عدم تجهیز به موقع ماشین آلات و مصالح و مواردی که بر اساس شرایط قرارداد بر عهده کارفرماست
5/86
11
5/55
13
5/63
18
5/680
13
برخوردهای سلیقه ای کارفرما در خصوص هدایت بودجه پروژه به پروژه ای دیگر و در نهایت عدم تأمین بودجه کافی در زمان مناسب
4/95
18
5/84
11
5/64
16
5/477
14
تأخیر کارفرما و مشاور و موافقت با نقشه های کارگاهی ارائه شده از سوی پیمانکار
4/86
21
4/52
25
6/63
14
5/337
15
عدم واگذاری بخش نظارت کارگاهی و عالیه به مهندسین مشاوری که پروژه را طراحی نکرده اند.
4/74
22
5/85
10
5/33
19
5/307
تعیین میزان توافق نظر 4-4
به منظور تعیین میزان توافق نظر بر روی عوامل ایجاد کننده دعاوی هزینه و اولویت آنها بین گروههای مختلف درگیر در پروژه که در این تحقیق کارفرما، پیمانکار و مشاور می باشند از فرمول اوکپالا که در تحقیق خود تحت عنوان علل تأخیر در پروژه های ساخت کشور نیجریه استفاده نموده است و همچنین در تحقیق موهان کوماراسوامی1 دانشگاه هنگ کنگ تحت عنوان ریشه یابی ادعاهای ساخت و اختلافات به منظور تعیین میزان توافق نظر بین گروههای مختلف درگیر پروژه های ساخت در کشور هنگ کنگ2 بکار گرفته شده است، استفاده می گردد.
میزان توافق نظر بین سه گروه برای 15 عامل برتر مشترک بین سه گروه و به صورت دوبه دومحاسبه می گردد.
-بین هر دو گروه ( مقایسه دو
به دو ) مقدار Di را محاسبه می کنیم.که از رابطه زیر بدست می آید:

مطلب مشابه :  تحقیق درباره، ، ،

: رتبه مورد iام در گروه 1

در این پروژه سه گروه کارفرما ، مشاور ، پیمانکار داریم.
-محاسبه

1-Mohan M.Kumaraswamy
2-Tracing the roots of construction claims and disputes

-محاسبهRA

RA: Rank of Agreement

درصد عدم توافق نظر PD:Percentage of Disagreement

-محاسبه PA
درصد توافق نظر:

PA:Percentage of Agreement

میزان توافق نظر در علل بوجود آورنده دعاوی هزینه1-4-4
مقایسه توافق نظر بصورت دو به دو در جداول زیر آمده است.
(جدول 4-13)-توافق نظرمشاورو پیمانکار

میزان توافق نظر بین مشاور و پیمانکار
علل برتر بروز دعاوی هزینه
شاخص پیمانکار
رتبه
شاخص مشاور
رتبه

Di
J
D
max
RAF فاکتور درجه(رتبه) توافق ( RANK AGREEMAENT FACTOR)
RA max
PD(PERCENTAGE DISAGREEMENT)
PA درصد توافق ( PERCENTAGE AGREEMENT)
عدم انتخاب صحیح پیمانکار که منجر به عدم تناسب بین توانایی فنی و مالی و اجرایی پیمانکار انتخاب شده با نوع و حجم کارپروژه خواهد شد
12/66
2
12/23
1

1
15
16

موانع قانونی مربوط (جواز ساخت،پروانه

دیدگاهتان را بنویسید