1383. فوق برنامه و اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت های ورزشی، مجله المپیک، سال دوازدهم، شماره 2 پیاپی، تابستان ، صص 37-51.
برازنده، علی. 1377. بررسی عوامل مؤثر در گذراندن اوقات فراغت کارمندان بانک مرکزی، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی.
بیوک آقازاده، بهروز. 1385. بررسی نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان پیام نور مشگین شهر، دانشـگاه آزاد اس?می واحد علوم و تحقیقات.
پاپلی یزدی، محمد حسین ؛ سقایی، مهدی. 1385. گردشگری؛ ماهیت و مفاهیم، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، تهران، چاپ اول.
پاک سرشت، سلیمان. 1385. مصرف اینترنت در سبک های فراغتی جوانان تهرانی، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 5 ، سال دوم. بهار و تابستان 85.
پور اسماعیل، احسان. 1385. بهره وری از اوقات فراغت با توجه به نظرات جامعه شناسان و مقایسه ی آن با آموزه های حیاتی، پژوهش دینی. زمستان، شماره 14، صص 206-184.
پهلوان، منوچهر ؛ برزیگر، سیده فاطمه. 1390. بررسی گرایش به نحوه ی گذراندن اوقات فراغت در بین دختران مقطع متوسطه شهرستان آمل، فصلنامه جامعه شناسی مطالعات جوانان. سال دوم، شماره 3، پاییز، صص 66-53.
تندنویس، فریدون. 1375. نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجویان کشور با تأکید بر فعالیت های ورزشی، پایان نامه دکتری، دانشگاه تهران.
تندنویس، فریدون. 1378. جایگاه ورزش در اوقات فراغت دانشجویان کشور، مجله حرکت، سال اول، شماره 2، پاییز، صص 93-11.
تندنویس، فریدون. 1380. جایگاه ورزش در اوقات فراغت زنان ایرانی، استادیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تربیت معلم، طرح پژوهشی ملی 2445، شورای پژوهش های علمی کشور، مجله حرکت، شماره 12، صص 104-87 .
تندنویس، فریدون. 1381. جایگاه ورزش در اوقات فراغت مردم ایران، استادیار دانشگاه تربیت معلم تهران، پژوهش در علوم رفتاری، شماره 4، صص 133-115.
توسلی، غلامعباس. 1385. جامعه شناسی کار و شغل، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها. انتشارات سمت.
تیبا، مجتبی. 1388. بررسی رابطه پایگاه اجتماعی- اقتصادی و چگونگی گذران اوقات فراغت در بین دانشجویان جوان 29-18 سال دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی، پایان نامه کارشناسی ارشد.
تورکیلدسن، جرج. 1382. اوقات فراغت و نیازهای مردم، ترجمه ی عباس اردکانیان، تهران، انتشارات نوربخش.
جعفری، جلال. 1381. بررسی عوامل مؤثر بر چگونگی گذراندن اوقات فراغت معلمان شهر رشت ، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه واحد تهران شمال، ص 61.
جلالی فراهانی، مجید. 1390. مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
حاجبی، احمد ؛ فریدنیا، پیمان. 1388. ارتباط بین سلامت روان و حمایت اجتماعی در کارکنان بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر، دو فصلنامه طب جنوب، 12(1): صص74-67.
خواجه نوری، بیژن ؛ مقدس، علی اصغر. 1387. بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر میزان گذراندن اوقات فراغت، مورد مطالعه: دانش آموزان دبیرستانی شهرستان آباده، پژوهش نامه ی علوم انسانی و اجتماعی، ویژه نامه پژوهش های اجتماعی.
دوران، بهزاد. 1385. تأثیر اینترنت بر هویت همالان، پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، مجله مطالعات فرهنگی و ارتباطات، بهار و تابستان 85، 2(5):109-136.
دورانت، ویل. 1378. تاریخ تمدن (یونان باستان)، ترجمه: امیرحسین آریان پور و فتح الله مجتبایی، انتشارات علمی و فرهنگی.
ربانی، رسول ؛ شیری، حامد. 1388. اوقات فراغت و هویت اجتماعی، فصلنامه ی تحقیقات فرهنگی، دوره دوم، شماره 8، صص 242-209.
رجبی، محمود ؛ آقا، هما. 1369. گذران اوقات فراغت دانش آموزان شهر شیراز، مجموعه مقالات اقتصادی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه استان فارس، شماره 4.
رحمانی، احمد ؛ پوررنجبر، محمد ؛ بخشی نیا، طیبه. 1385. بررسی و مقایسه نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان دختر دانشگاه های زنجان، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، شماره 20، پائیز 1385،ص 209.
رستگار خالد، امیر. 1383. رابطه کاری خانواده: تفاوت های جنسیتی در برخورداری از حمایت اجتماعی، پژوهش زنان، 2(2): صص 75-55.
رستمی، صبا ؛ احمدنیا، شیرین. 1390. تعیین سهم مؤلفه های حمایت اجتماعی ادراک شده در پیش بینی سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر جوانرود سال 1389، دانشگاه آزاد اسلامی رودهن.
رضایی صوفی، مرتضی. 1385. بررسی وضعیت گذران اوقات فراغت دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان رشت و رابطه آن با سطح امکانات فرهنگی و ورزشی، پیک نور، پائیز 85، ویژه تربیت بدنی، صص 98-105.
رفعت جاه، مریم. 1387. دختران جوان و اوقات فراغت، مطالعات جوانان،ویژه اوقات فراغت، شماره 13، صص 173-151.
رئیسی، فاطمه. 1386. نحوه ی گذراندن اوقات فراغت و ارائه ی راهکارهایی جهت بهبود کیفیت آن ، فصلنامه ی مطالعات فرهنگی- دفاعی زنان، سال سوم، شماره 4.
زمان زاده، وحید ؛ حیدر زاده، مهدی ؛ عشوندی، خدایار ؛ لک دیزجی، سیما. 1386. ارتباط بین کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی در بیماران دیالیزی، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 29(1): صص 54-49.
زارعی، علی ؛ تندنویس، فریدون. 1382. مقایسه ی نحوه ی گذراندن اوقات فراغت دانشجویان علوم پزشکی کشور با دانشجویان غیر پزشکی و آزاد، نشریه ی علوم حرکتی و ورزش، جلد اول، شماره 2، صص 25-18.
سارافینو، ادوارد. 1998. روان شناسی سلامت، ترجمه ی سید علی احمدی، ابهری و همکاران. 1387. انتشارات سید، تهران.
ساروخانی، باقر. 1370. درآمدی بر دایره المعارف علوم اجتماعی، تهران، انتشارات کیهان.
سازمان ملی جوانان. 1383. تدوین راهبردهای ملی گذراندن اوقات فراغت جوانان، جلد سوم، پیش نویس طرح سند، مهندسان مشاور فرنهاد.
سازمان ملی جوانان. 1384. اوقات فراغت و سبک زندگی جوانان، گروه اجتماعی- فرهنگی، دفتر مطالعات و تحقیقات تهران.
سالنامه آماری استان یزد. 1390. دفتر آمار و اطلاعات معاونت برنامه ریزی استانداری یزد.
شاطریان، محسن ؛ اشنویی، امیر ؛ گنجی پور، محمود. 1391. تحلیل فضایی نحوه و میزان گذراندن اوقات فراغت نمونه موردی بافت قدیم و بافت جدید شهر کاشان، تهران.
شریفیان، اکبر. 1380. عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه شاهد، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 15 و 16.
شفرز، برنهارد. 1388. مبانی جامعه شناسی جوانان، ترجمه ی کرامت الله راسخ، نشر نی، تهران. 288ص.
شیخعلی زاده هریس، محبوب. 1387. رابطه شرکت منظم در ورزش و رفتارهای اوقات فراغت در نوجوانان شهر گرگان. پژوهش در علوم ورزشی. دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران.
عبدلی، بهروز. 1386. مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی و ورزش، چاپ دوم، انتشارات بامداد کتاب. 184ص.
عصاره، علیرضا. 1377. خانواده و ضرورت توجه به اوقات فراغت فرزندان، مجله علوم تربیتی پیوند، شماره 225.
عطایی سعیدی، حامد ؛ ناصری راد، محسن ؛ محبی، سیده فاطمه. 1388. اثر سنجی برنامه های اوقات فراغت دختران دانش آموز، دانشگاه تبریز.
علمدار، ایمان. 1391. بررسی وضعیت رفاه و تأمین اجتماعی جوانان در کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حوزه ی مشاورین جوان.
علوی زاده، سید امیر. 1387. بررسی چگونگی و نحوه ی گذراندن اوقات فراغت بانوان شهر کاشمر، نشریه علوم اجتماعی جمعیت، تابستان87، شماره 64، صص 84-61.
علیزاده، محمد حسین. 1379. بررسی چگونگی گذراندن اوقات فراغت جانبازان و معلولین (با تأکید بر نقش تربیت بدنی و ورزش)، استادیار دانشکده ی تربیت بدنی دانشگاه تهران، مجله ی حرکت، شماره 6 ، پاییز، صص 39-23.
فتحی، سروش. 1388. تبیین جامعه شناختی مشارکت ورزشی دانشجویان، پژوهش نامه علوم اجتماعی، سال سوم، شماره 4.
فکوهی، ناصر ؛ انصاری مهابادی، فرشته. 1382. اوقات فراغت و شکل گیری شخصیت فرهنگی، نمونه موردی دو دبیرستان دخترانه شهر تهران، انسان شناسی، دوره اول، شماره 4، صص 89-61.
قائدی، هادی ؛ نوبخت، رضا ؛ دانشجو، عبدالحمید. 1389. تأثیر حمایت اجتماعی و عوامل جمعیت شناختی بر مشارکت زنان در فعالیت های ورزشی (مطالعه موردی زنان شهر لامرد)، فصلنامه زن و بهداشت، شماره 2، تابستان 89.
قدسی، علی محمد. 1382. بررسی جامعه شناختی رابطه بین حمایت اجتماعی و افسردگی، پایان نامه دکتری رشته جامعه شناسی، دانشگاه تربیت مدرس.
کاشانی، علی. 1384. جوان در اندیشه ی استاد مطهری، مجموعه مقالات سازمان آموزش خراسان رضوی، مشهد.
کرباسی، منیژه. 1383. مسائل نوجوانان و جوانان، دانشگاه پیام نور، تهران.
کوشافر، علی اصغر. 1380. فرهنگ ورزش های تفریحی، فصلنامه ی ورزش، شماره 21، صص 83-76.
کیویستو، پیتر. 1380. اندیشه های بنیادی در جامعه شناسی، ترجمه ی منوچهر صبوری، تهران، انتشارات نی. ص 178.
گاچل، رابرت جی و دیگران. 1377. زمینه ی روانشناسی تندرستی، ترجمه ی دکتر غلامرضا خوی نژاد، تهران، انتشارات آستان قدس رضوی.
گزارش جهانی سلامت. 1381. کاهش خطر، ارتقای زندگی سالم. چاپ اول، تهران، انتشارات مؤسسه ی فرهنگی ابن سینا با همکاری وزارت بهداشت و سازمان جهانی بهداشت.
گودرزی، محمود ؛ اسدی، حسن. 1379. تحلیل میزان و نوع فعالیت های فراغتی و ورزشی استادان دانشگاه تهران، نشریه حرکت، شماره 4، بهار 79، صص 21-36.
محرم زاده، مهرداد. 1384. مبانی روانی- اجتماعی در تربیت بدنی، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور، گروه تربیت بدنی.
موموندی، افسر. 1380. بررسی چگونگی گذراندن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان شهر ورامین، تهران، انتشارات اداره ی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران.
مهرابی زاده، مهناز. 1380. رابطه ی حمایت اجتماعی با عزت نفس، اضطراب و افسردگی در دانش آموزان دختر پایه ی اول دبیرستان شهر اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.
نادریان جهرمی، مسعود ؛ هاشمی، هاجر. 1388. مشارکت در ورزش های تفریحی (انگیزه ها و پیش فرض ها در جنبه های تفریحی ورزش)، پژوهش در علوم ورزشی.
واعظ موسوی، محمد کاظم ؛ مسیبی، فتح الله. 1386. روان شناسی ورزشی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت).
وحیدا، فریدون ؛ عریضی، فروغ ؛ پارسا مهر، مهران. 1385. بررسی تأثیر حمایت اجتماعی بر مشارکت زنان در فعالیت های ورزشی (مطالعه موردی : زنان استان مازندران) ، نشریه علوم حرکتی و ورزش، جلد اول، شماره 7 ، سال چهارم (بهار و تابستان) ، صص53-62.
هندری، لئوبی ؛ شاکسمیت، جانت ؛ گلندینینگ، انتونی. 1381. سبک های زندگی جوانان و اوقات فراغت، ترجمه مرتضی ملا نظر و فرامرز ککولی، انتشارات نسل سوم.
هومن، حیدر علی ؛ لیوارجانی، شعله. 1387. بررسی اعتبار، روایی و هنجارهای پرسشنامه حمایت اجتماعی SSQ برای دانش آموزان مقطع متوسطه، مجله علوم تربیتی، سال اول، شماره اول، صص 162-147.
هیوود، لس. 1384. اوقات فراغت، ترجمه محمد احسانی، تهران، انتشارات امید دانش.
یوسفی، باقر. 1372. چگونگی گذران اوقات فراغت، فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش، تهران، شماره 1، مسلسل 13.
منابع غیر فارسی
Anderssen, N; Wold, B. 1992. Parental and peer influences on leisure time physical activity in young adolescents. Research Quarterly for Exercise sport. 63(4): 341-348.
Ben ari, A; Gil, S. 2004. Weel-being among minority students. Sournal of social work, 4: 215-225.
Blane, D; Netuveli, G.N. 2008. Quality of life, health and physiologiecal status and change at older ages. Social science and medicine 66 (7): 1579.
Bourdieu, Pierre. 1989. Lesens pratique, Paris: les editions de Minuits.
Caldwell, L; Darling, N. 1999. Leisure