پایان نامه ارشد رایگان با موضوع
اوقات فراغت، افراد فعال

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع اوقات فراغت، افراد فعال

ن نمونه
آماره t
درجه آزادی
مقدار معنی داری
فعال
174
28/41
11/10
77/0
28/5
380
000/0
غیر فعال
208
97/35
48/9
66/0
چنانچه در جدول 4-9 مشاهده می شود میانگین حمایت دوستان برای افراد غیر فعال 36 و برای افراد فعال 41 به دست آمده است. با توجه به سطح معنی داری خطا (P= 0.000) که از سطح معنی داری 05/0 کوچکتر است؛ بنابراین می توان فرض صفر را رد کرد و در نتیجه فرضیه 2 تأیید می شود. بنابراین بین حمایت دوستان و نحوه گذران اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی رابطه وجود دارد.
فرضیه سوم تحقیق : تأثیر متغیر حمایت اجتماعی والدین در نحوه گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی در پسران جوان شهر یزد معنی دار می باشد.
به دلیل اینکه متغیر وابسته متغیری دو حالتی (فعال- غیر فعال) و متغیر مستقل متغیری فاصله ای می باشد، برای پاسخ به این سؤال از مدل رگرسیون لجستیک استفاده می شود. نتایج آزمون کای اسکوئر برای بررسی مناسب بودن مدل لجستیک در جدول 4-10 آمده است.
جدول 4-10: نتایج آزمون کای اسکوئر برای بررسی مدل لجستیک
آمار کای اسکوئر
درجه آزادی
سطح معنی داری
65/2
1
63/0
در جدول 4-10 سطح معنی داری از 05/0 بزرگتر است؛ بنابراین فرض صفر پذیرفته می شود یعنی مدل رگرسیون لجستیک برای این داده ها مناسب است.
در جدول 4-11 نتایج تشکیل مدل رگرسیون لجستیک آمده است.
جدول 4-11: نتایج تشکیل مدل رگرسیون لجستیک برای حمایت اجتماعی والدین
متغیرها
ضریب رگرسیون B
انحراف معیار
آماره والد
درجه آزادی
سطح معنی داری
ضریب رگرسیون برای بخت فعالیت
حمایت والدین
052/0
015/0
8/12
1
000/0
09/1
مقدار ثابت
733/0-
493/0
15/2
1
13/0
48/0
نتایج جدول 4-11 نشان می دهد متغیر حمایت والدین به طور معنی دار روی متغیر فعالیت ورزشی تأثیر گذار می باشد و وارد مدل می شود، همچنین ضریب رگرسیونی متغیر حمایت والدین روی بخت فعالیت 09/1 می باشد، یعنی حمایت اجتماعی والدین باعث می شود تا شانس فعالیت بدنی افراد در اوقات فراغت به اندازه 09/1 برابر افزایش یابد.
فرضیه چهارم تحقیق: تأثیر متغیر حمایت اجتماعی دوستان در نحوه گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی در پسران جوان شهر یزد معنی دار می باشد.
برای پاسخ به این سؤال نیز از مدل رگرسیون لجستیک استفاده می شود. نتایج آزمون کای اسکوئر برای بررسی مناسب بودن مدل لجستیک در جدول 4-12 آمده است.
جدول 4-12: نتایج آزمون کای اسکوئر برای بررسی مدل لجستیک
آمار کای اسکوئر
درجه آزادی
سطح معنی داری
65/2
1
63/0
در جدول 4-12 سطح معنی داری از 05/0 بزرگتر است؛ بنابراین فرض صفر پذیرفته می شود؛ یعنی مدل رگرسیون لجستیک برای این داده ها مناسب است.
در جدول 4-13 نتایج تشکیل مدل رگرسیون لجستیک آمده است.
جدول 4-13: نتایج تشکیل مدل رگرسیون لجستیک برای حمایت اجتماعی دوستان
متغیرها
ضریب رگرسیون B
انحراف معیار
آماره والد
درجه آزادی
سطح معنی داری
ضریب رگرسیون برای بخت فعالیت
حمایت دوستان
072/0
013/0
7/29
1
000/0
13/1
مقدار ثابت
63/1-
482/0
44/11
1
01/0
196/0
نتایج جدول 4-13 نشان می دهد متغیر حمایت دوستان به طور معنی دار روی متغیر فعالیت ورزشی تأثیر گذار می باشد و وارد مدل می شود، همچنین ضریب رگرسیونی متغیر حمایت دوستان روی بخت فعالیت 13/1 می باشد، یعنی حمایت اجتماعی دوستان باعث می شود تا شانس فعالیت بدنی افراد در اوقات فراغت به اندازه 13/1 برابر افزایش یابد.
فرضیه پنجم تحقیق: تأثیر متغیرهای حمایت عاطفی، حمایت اطلاعاتی و حمایت مادی والدین در نحوه گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی در پسران جوان شهر یزد معنی دار می باشد.
متغیر فعالیت ورزشی در اوقات فراغت را که یک متغیر دو ارزشی می باشد به عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته و سه متغیر حمایت عاطفی، حمایت اطلاعاتی و حمایت مادی والدین را به عنوان متغیرهای پیش بین در نظر می گیریم و برای بررسی تأثیر هر یک از متغیر های حمایت عاطفی، حمایت اطلاعاتی و حمایت مادی والدین بر متغیر فعالیت ورزشی از روش رگرسیون لجستیک استفاده می کنیم. ابتدا با آزمون کای اسکوئر فرض های زیر بررسی می شود که آیا مدل رگرسیون لجستیک مناسب است یا نه؟
H0: مدل رگرسیون لجستیک مناسب است.
H1: مدل رگرسیون لجستیک مناسب نیست.
نتایج آزمون کای اسکوئر برای بررسی مدل لجستیک در جدول زیر آمده است.
جدول 4-14: نتایج آزمون کای اسکوئر برای بررسی مدل لجستیک
آمار کای اسکوئر
درجه آزادی
سطح معنی داری
57/3
1
894/0
در جدول 4-14 سطح معنی داری از 05/0 بزرگتر است؛ بنابراین فرص صفر پذیرفته می شود. یعنی مدل رگرسیون لجستیک برای این داده ها مناسب است. برای بررسی اینکه کدام متغیرها باید وارد مدل شوند از روش همزمان (اینتر147) استفاده شده است. به این ترتیب متغیری که دارای تأثیر گذاری معنی دار است وارد مدل می شود. در جدول 4-15 نتایج تشکیل مدل رگرسیون لجستیک آمده است.
جدول 4-15: نتایج تشکیل مدل رگرسیون لجستیک برای متغیرهای حمایت عاطفی، اطلاعاتی و مادی والدین
متغیرها
ضریب رگرسیون B
انحراف معیار
آماره والد
درجه آزادی
سطح معنی داری
ضریب رگرسیون برای بخت فعالیت
حمایت عاطفی
034/0
053/0
402/0
1
526/0
034/1
حمایت اطلاعاتی
060/0
036/0
780/2
1
045/0
061/1
حمایت مادی
072/0
050/0
080/2
1
149/0
075/1
مقدار ثابت
939/1-
660/0
639/8
1
003/0
144/0
نتایج تشکیل مدل رگرسیون لجستیک برای متغیرهای حمایت عاطفی، حمایت اطلاعاتی و حمایت مادی والدین در جدول 4-15 نشان می دهد که تنها متغیر حمایت اطلاعاتی والدین با سطح معنی 045/0 وارد مدل می شود که نتایج تشکیل مدل آن در جدول 4-16 آمده است.
جدول 4-16: نتایج تشکیل مدل رگرسیون لجستیک برای متغیر حمایت اطلاعاتی والدین
متغیرها
ضریب رگرسیون B
انحراف معیار
آماره والد
درجه آزادی
سطح معنی داری
ضریب رگرسیون برای بخت فعالیتExp(B)
حمایت اطلاعاتی
039/0
054/0
57/3
1
04/0
21/1
مقدار ثابت
939/1-
660/0
639/8
1
033/0
144/0
در جدول 4-16 مشخصه های آماری رگرسیون نشان داده شده است. نتایج ضریب بتا نشان می دهد که تنها حمایت اطلاعاتی والدین تغییرات مربوط به فعالیت بدنی در اوقات فراغت را با اطمینان 95% پیش بینی می کند. همچنین ضریب رگرسیونی متغیر حمایت اطلاعاتی والدین روی بخت فعالیت نشان می دهد که به ازای یک واحد افزایش در نمره حمایت اطلاعاتی والدین بخت فعالیت ورزشی جوانان 21/1 افزایش می یابد.
فرضیه ششم تحقیق: تأثیر متغیرهای حمایت عاطفی، حمایت اطلاعاتی و حمایت مادی دوستان در نحوه گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی در پسران جوان شهر یزد معنی دار می باشد.
نتایج آزمون کای اسکوئر برای بررسی مناسب بودن مدل لجستیک در جدول 4-15 آمده است.
جدول 4-17: نتایج آزمون کای اسکوئر برای بررسی مدل لجستیک
آمار کای اسکوئر
درجه آزادی
سطح معنی داری
27/3
1
761/0
در جدول 4-17 سطح معنی داری از 05/0 بزرگتر است بنابراین فرض صفر پذیرفته می شود؛ یعنی مدل رگرسیون لجستیک برای این داده ها مناسب است. برای بررسی اینکه کدام متغیرها باید وارد مدل شوند از روش همزمان (اینتر148) استفاده شده است. به این ترتیب متغیری که دارای تأثیر گذاری معنی دار است وارد مدل می شود.
در جدول 4-18 نتایج تشکیل مدل رگرسیون لجستیک آمده است.
جدول 4-18: نتایج تشکیل مدل رگرسیون لجستیک برای متغیرهای حمایت عاطفی، اطلاعاتی و مادی دوستان
متغیرها
ضریب رگرسیون B
انحراف معیار
آماره والد
درجه آزادی
سطح معنی داری
ضریب رگرسیون برای بخت فعالیت
حمایت عاطفی
125/0
059/0
472/4
1
034/0
133/1
حمایت اطلاعاتی
064/0
040/0
550/2
1
110/0
066/1
حمایت مادی
003/0-
052/0
004/0
1
948/0
997/0
مقدار ثابت
975/2-
717/0
219/17
1
000/0
051/0
نتایج تشکیل مدل رگرسیون لجستیک برای متغیرهای حمایت عاطفی، حمایت اطلاعاتی و حمایت مادی دوستان در جدول 4-18 نشان می دهد که تنها متغیر حمایت عاطفی دوستان با سطح معنی داری 034/0 وارد مدل می شود که نتایج تشکیل مدل آن در جدول 4-19 آمده است.
جدول 4-19: نتایج تشکیل مدل رگرسیون لجستیک برای متغیر حمایت عاطفی دوستان
متغیرها
ضریب رگرسیون B
انحراف معیار
آماره والد
درجه آزادی
سطح معنی داری
ضریب رگرسیون برای بخت فعالیتExp(B)
حمایت عاطفی
212/0
044/0
936/22
1
000/0
236/1
مقدار ثابت
436/3-
691/0
734/24
1
000/0
032/0
در جدول 4-19 مشخصه های آماری رگرسیون نشان داده شده است. نتایج ضریب بتا نشان می دهد که تنها حمایت عاطفی دوستان تغییرات مربوط به فعالیت بدنی در اوقات فراغت را با اطمینان 99% پیش بینی می کند. همچنین ضریب رگرسیونی متغیر حمایت عاطفی روی بخت فعالیت نشان می دهد که به ازای یک واحد افزایش در نمره حمایت عاطفی دوستان، بخت فعالیت ورزشی جوانان 23/1 افزایش می یابد.
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
مقدمه
در این فصل به بحث و بررسی پیرامون نتایج پژوهش و ارائه پیشنهادات بر مبنای نتایج به دست آمده خواهیم پرداخت. سرآغاز بحث، نتایج به دست آمده از آمار استنباطی خواهد بود، سپس به بحث و بررسی در مورد موضوع مورد مطالعه پرداخته خواهد شد؛ در پایان نیز پیشنهادات کاربردی و پژوهشی ارائه خواهد شد.
5-1- یافته های پژوهش
هدف این پژوهش تعیین نقش حمایت اجتماعی در نحوه ی گذراندن اوقات فراغت (با تأکید بر فعالیت بدنی) در پسران جوان شهر یزد بود. پژوهش حاضر یک تحقیق توصیفی زمینه یابی (پیمایشی) از نوع مقطعی بود. جامعه آماری این تحقیق کلیه جوانان پسر بین 15 تا 24 سال شهر یزد بود که تعداد آن ها طبق آخرین داده های مرکز آمار ایران در سال 1385 بالغ بر62000 نفر می باشد (سالنامه آماری استان یزد، 1390). حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و با احتساب افت آزمودنی تعداد 382 نفر انتخاب شد که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و با رعایت سهم جوانان هر محله انتخاب شد. شیوه جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه بود. پرسشنامه به صورت حضوری در اختیار آزمودنی ها قرار گرفت. پس از تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده نتایج زیر بدست آمد:
* بین حمایت والدین و نحوه گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی پسران جوان شهر یزد ارتباط معنی داری وجود دارد.
* بین حمایت دوستان و نحوه گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی پسران جوان شهر یزد ارتباط معنی داری وجود دارد.
* بعد متغیرهای حمایت والدین و حمایت دوستان در نحوه گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی پسران جوان شهر یزد تأثیر معنی دار دارند و حمایت دوستان تأثیر بیشتری نسبت به حمایت والدین دارد.
* بعد متغیرهای حمایت عاطفی، حمایت اطلاعاتی و حمایت مادی والدین در نحوه گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی پسران جوان شهر یزد تأثیر معنی دار دارد و حمایت اطلاعاتی والدین بیشترین تأثیر را روی فعالیت ورزشی جوانان دارد.
* بعد متغیرهای حمایت عاطفی، حمایت اطلاعاتی و حمایت مادی دوستان در نحوه گذراندن اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی پسران جوان شهر یزد تأثیر معنی دار دارد و حمایت عاطفی دوستان بیشترین

دانلود متن کامل پایان نامه ها در سایت zusa.ir
Share