پایان نامه ارشد رایگان با موضوع اوقات فراغت، افراد فعال، خانواده ها

ق همسانی دورنی (آلفای کرونباخ) ‌اندازه گیری شده است. متغیر حمایت والدین با 13 سوال دارای پایایی 78/0 و خرده مقیاس های حمایت عاطفی والدین، حمایت اطلاعاتی والدین و حمایت ابزاری والدین به ترتیب دارای پایایی 88/0 ، 69/0 و 83/0 می باشند. متغیر حمایت دوستان نیز با 13 سؤال دارای پایایی 83/0 و خرده مقیاس های حمایت عاطفی دوستان ، حمایت اطلاعاتی دوستان و حمایت ابزاری دوستان به ترتیب دارای پایایی 81/0 ، 79/0 و 75/0 می باشند. چون همه ضرایب پایایی از 6/0 بالاتر می باشند، پرسشنامه حاضر از لحاظ پایایی وضعیت مطلوبی دارد.
روایی (اعتبار) محتوایی پرسشنامه با نظر متخصصین مدیریت ورزشی، اساتید راهنما و مشاور بررسی شده و در موارد لازم نسبت به اصلاح برخی از سؤالات اقدام و در نهایت، مورد تأیید قرار گرفت.
3-7- روش‌های تجزیه و تحلیل داده ها
جهت تحلیل داده ها با توجه به مقیاس اندازه گیری متغیرها و ماهیت سؤال های پژوهشی، از آمار توصیفی شاخص های مرکزی، مانند فراونی مطلق، فراوانی درصدی، میانگین، میانه، مد و شاخص پراکندگی انحراف معیار و آزمون های آماری مناسب، مانند تحلیل عاملی ، آزمون t- استیودنت و رگرسیون لجستیک همزمان استفاده شده است. سطح اطمینان برای آزمون فرضیه به صورت دو دامنه و برابر با 95/0 در نظر گرفته شده است. تمامی روش های آماری اشاره شده با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS نسخه 19 انجام گرفته است.
3-8- محدودیت های تحقیق
3-8-1- محدودیت های اعمال شده توسط محقق
* آزمودنی ها به پسران جوان 15-24 سال شهر یزد محدود می شود.
* این تحقیق به صورت طرح مقطعی انجام و داده ها در بهار 1392 گردآوری شده است.
* با وجود ابزارها و پرسشنامه های مختلف در مورد حمایت اجتماعی، در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است.
3-8-2- محدودیت های خارج از کنترل محقق
علی رغم کنترل و مراقبت کافی محقق در جریان طراحی و اجرای میدانی تحقیق به منظور حذف یا کاهش اثر متغیرهای مداخله گر یا مزاحم ، برخی متغیرها یا وضعیت ها، ناخودآگاه و به صورت احتمالی بر نتایج تحقیق مؤثر بوده اند که اهم آنها به شرح زیر است:
* کمبود منابع علمی و مبانی و سوابق نظری و پژوهشی مرتبط با این تحقیق ناچاراً بر طراحی سؤالات پژوهشی مؤثر بوده است.
* شرایط و مسائل اجتماعی- اقتصادی مردان جوان شهر یزد متفاوت است.
* شرایط حاکم و ویژگی های فرهنگی و قومیتی هر یک از محله های شهر یزد متفاوت است.
* تجارب و سوابق ورزشی هر یک از جوانان متفاوت است.
3-9- ملاحظات اخلاقی تحقیق
جهت رعایت ملاحظه های اخلاقی پژوهش، اجازه و رضایت هر فرد به صورت شفاهی گرفته شد. مشارکت افراد پاسخگو به پرسشنامه کاملاً اختیاری بود و هر کسی در هر زمانی جهت انصراف از تکمیل پرسشنامه ها آزاد و مختار بود. به کلیه شرکت کنندگان بابت محرمانه بودن پرسشنامه های تکمیل شده اطمینان داده شد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
در این فصل با بهره گرفتن از آمار توصیفی، اطلاعات جمع آوری شده، تلخیص شده و داده ها به صورت جداول فراوانی و فراوانی درصدی، جداول شاخص های توصیفی و نمودارها جمع بندی خواهد شد.
به منظور بررسی سؤال های پژوهشی، از آزمون های آماری پارامتریک متناسب با مقیاس اندازه‌گیری داده ها و ماهیت سؤال های پژوهشی استفاده شده است.
4-1- تحلیل توصیفی داده ها
در این قسمت تحلیل توصیفی داده های گروه نمونه شامل فراوانی و شاخص های مرکزی و پراکندگی روی هر یک از متغیرهای اسمی، طبقه ای و متغیرهای اصلی تحقیق آمده است.
4-1-1- توصیف آزمودنی ها بر حسب مدرک تحصیلی
در جدول 4-1 افراد گروه نمونه بر حسب مدرک تحصیلی طبقه بندی شده اند. همان طور که در جدول 4-1 مشاهده می شود، اکثر جوانان دارای مدرک دیپلم و کارشناسی می باشند و کمترین فراوانی مربوط به مدرک کارشناسی ارشد می باشد.
جدول 4-1: فراوانی مطلق و فراوانی درصدی برای متغیر مدرک تحصیلی
شاخص ها
مدرک تحصیلی
تعداد
درصد
سیکل (سوم راهنمایی)
10
62/2
دبیرستان
193
52/50
دیپلم
78
42/20
کاردانی
38
94/9
کارشناسی
60
71/15
کارشناسی ارشد
3
79/0
جمع کل
382
100
نمودار4-1: فراوانی درصدی برای متغیر مدرک تحصیلی
4-1-2- توصیف آزمودنی ها بر حسب سن
در جدول 4-2 افراد بر حسب سن طبقه بندی شده اند. همان طور که در جدول 4-2 مشاهده می شود، سنین 16 ، 17 و 18 سال دارای بیشترین فراوانی در بین آزمودنی ها می باشند و سن 21 سال از کمترین تعداد، برخوردار است.
جدول 4-2: فراوانی مطلق و فراوانی درصدی برای متغیر گروه سنی
شاخص ها
گروه سنی
تعداد
درصد
15
40
47/10
16
50
09/13
17
50
09/13
18
50
09/13
19
30
85/7
20
30
85/7
21
20
25/5
22
40
47/10
23
30
85/7
24
42
99/10
جمع کل
382
100
نمودار 4-2: فراوانی درصدی برای متغیر گروه سنی
4-1-3- توصیف آزمودنی ها بر حسب تعداد افراد خانواده
در جدول 4-3 افراد گروه نمونه بر حسب تعداد افراد خانوار طبقه بندی شده اند. جدول 4-3 نشان می دهد که اکثر خانواده ها، 2 تا 4 نفره می باشند و کمترین فراوانی مربوط خانواده های 9 نفره و بیشتر می باشد.
جدول 4-3: فراوانی مطلق و فراوانی درصدی برای متغیر تعداد افراد خانواده
شاخص ها
تعداد افراد خانواده
تعداد
درصد
2تا 4 نفره
246
4/64
5 تا 8 نفره
135
34/35
9 نفره و بیشتر
1
26/0
جمع کل
382
100
نمودار 4-3: فراوانی درصدی برای متغیر تعداد افراد خانواده
4-1-4- توصیف اعضایی از خانواده که ورزش می کنند
جدول 4-4 نشان می دهد که کدامیک از اعضای خانواده در گذشته و یا در حال ورزش می کنند. همان طور که در جدول مشاهده می شود، بیشترین فراوانی مربوط به گزینه هیچکدام است و به این معنی است که هیچ یک از اعضای خانواده ی فرد، ورزشکار نیستند. همچنین “برادر” به عنوان یکی از اعضای ورزشکار خانواده، در رتبه بعدی قرار دارد. لازم به ذکر است که در این جدول، اشتراک نیز وجود دارد؛ یعنی ممکن است در خانواده چند نفر از اعضاء، ورزشکار باشند.
جدول 4-4: فراوانی مطلق برای متغیر افراد ورزشکار خانواده
شاخص ها
نسبت
تعداد
پدر
120
مادر
49
برادر
123
خواهر
49
هیچکدام
125
4-1-5- توصیف آزمودنی ها بر حسب میزان فعالیت ورزشی در اوقات فراغت
جدول 4-5 نشان می دهد که چند درصد افراد گروه نمونه در اوقات فراغت خود به فعالیت های ورزشی می پردازند. جدول، نشان می دهد اکثر افراد گروه نمونه، هفته ای 1 تا 2 بار فعالیت ورزشی انجام می دهند.
جدول 4-5: فراوانی مطلق و فراوانی درصدی برای متغیر میزان فعالیت ورزشی در اوقات فراغت
شاخص ها
متغیر
تعداد
درصد
خیلی کم
67
53/17
1 تا 2 بار در هفته
122
94/31
3 تا 4 بار در هفته
108
27/28
5 تا 6 بار در هفته
57
92/14
7 بار یا بیشتر
28
34/7
جمع کل
382
100
نمودار4-5: فراوانی درصدی برای متغیر میزان فعالیت ورزشی در اوقات فراغت
4-1-6- توصیف آزمودنی ها بر حسب میزان ساعات صرف شده جهت فعالیت ورزشی در اوقات فراغت در یک ماه گذشته
جدول 4-6 میزان ساعات صرف شده جهت فعالیت ورزشی در اوقات فراغت در یک ماه گذشته را نشان می دهد. همان طور که در جدول، مشاهده می شود، اکثر افراد گروه نمونه در طول یک ماه گذشته بین 1-2 ساعت در روز به فعالیت ورزشی پرداخته اند.
جدول 4-6: فراوانی مطلق و فراوانی درصدی برای متغیر میزان فعالیت ورزشی در اوقات فراغت در یک ماه گذشته
شاخص ها
متغیر
تعداد
درصد
کمتر از 1 ساعت در روز
120
41/31
بین 1 تا 2 ساعت در روز
141
91/36
بین 2 تا 3 ساعت در روز
75
63/19
بیشتر از 3 ساعت در روز
46
05/12
جمع کل
382
100
نمودار 4-6: فراوانی درصدی برای متغیر میزان فعالیت ورزشی در اوقات فراغت در یک ماه گذشته
4-1-7- توصیف آزمودنی ها با توجه به میزان فعالیت ورزشی در یک ماه گذشته
با توجه به امتیازات کسب شده از سؤالات 6 و 7 پرسشنامه، آزمودنی ها به دو گروه فعال و غیر فعال تبدیل شدند. این تقسیم بندی به این صورت انجام گرفت: افرادی که موارد (الف)و (ب) از سؤال 6 و مورد (الف) از سؤال 7 را انتخاب کردند، غیر فعال و کسانی که موارد (پ) و (ت) و(ث) از سوال 6 و موارد (ب) و (ج) و (د) از سؤال 7 را انتخاب کردند، فعال محسوب می شدند. در جدول 4- 7 فراوانی افراد گروه نمونه بر حسب اینکه افراد فعال هستند یا غیر فعال آورده شده است. نتایج جدول 4-7 نشان می دهد که 54 درصد افراد گروه نمونه غیرفعال و بقیه (%46) فعال بوده اند.
جدول 4-7: فراوانی مطلق و فراوانی درصدی برای متغیر فعالیت ورزشی
شاخص ها
متغیر
تعداد
درصد
غیر فعال
208
45/54
فعال
174
55/45
جمع کل
382
100
نمودار4-7: فراوانی درصدی برای متغیر فعالیت ورزشی
4-2- تحلیل استنباطی داده های تحقیق
در این بخش سؤالات و فرضیه های تحقیق بر اساس آنچه در اهداف تحقیق مطرح شده است، بررسی می گردد و به این ترتیب نتایج حاصل از تحلیل پاسخ های گروه نمونه به جامعه آماری مورد نظر، تعمیم می یابد.
فرضیه اول تحقیق: بین پسران فعال و غیر فعال در اوقات فراغت در بعد حمایت اجتماعی والدین اختلاف معنی داری وجود دارد.
در اینجا حمایت والدین، یک متغیر فاصله ای و نحوه گذراندن اوقات فراغت یک متغیر دو حالتی با گروه فعال و غیر فعال می باشد. بنابراین برای آزمون این فرضیه از آزمون t- استیودنت برای دو گروه مستقل استفاده می شود. در این آزمون یکی از فرض های زیر در مورد جامعه تحقیق، پذیرفته می شود.
H0: میانگین متغیر حمایت والدین در دو گروه مساوی است.
H1: میانگین متغیر حمایت والدین در دو گروه متفاوت است.
نتایج این آزمون در جدول 4-8 آمده است.
جدول4-8: نتایج آزمون مقایسه میانگین متغیر حمایت والدین در دو گروه فعال و غیرفعال
فعالیت ورزشی
تعداد
میانگین
انحراف معیار نمونه
انحراف معیار میانگین نمونه
آماره t
درجه آزادی
مقدار معنی داری
فعال
174
5517/36
27/9
70315/0
68/4
380
000/0
غیر فعال
208
5481/32
56/7
52142/0
چنانچه در جدول 4-8 مشاهده می شود میانگین حمایت والدین برای افراد غیر فعال 5/32 و برای افراد فعال 5/36 به دست آمده است. با توجه به سطح معنی داری خطا (P= 0.000) که از سطح معنی داری 05/0 کوچکتر است؛ بنابراین می توان فرض صفر را رد کرد و در نتیجه فرضیه 1 تأیید می شود. بنابراین بین حمایت والدین و نحوه گذران اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی رابطه وجود دارد.
فرضیه دوم تحقیق: بین پسران فعال و غیر فعال در اوقات فراغت در بعد حمایت اجتماعی دوستان اختلاف معنی دار وجود دارد.
در اینجا نیز حمایت دوستان یک متغیر فاصله ای و نحوه گذراندن اوقات فراغت یک متغیر دو حالتی با دو گروه فعال و غیر فعال می باشد. بنابراین از آزمون t- استیودنت برای دو گروه مستقل استفاده شده است. در این آزمون یکی از فرض های زیر در مورد جامعه تحقیق پذیرفته می شود.
H0: میانگین متغیر حمایت دوستان در دو گروه مساوی است.
H1: میانگین متغیر حمایت دوستان در دو گروه متفاوت است.
نتایج این آزمون در جدول 4-9 آمده است.
جدول4-9: نتایج آزمون مقایسه میانگین متغیر حمایت دوستان در دو گروه فعال و غیرفعال
فعالیت ورزشی
تعداد
میانگین
انحراف معیار نمونه
انحراف معیار میانگی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *