نوع پیوندهایی که دارند از منابع حمایتی برای برطرف کردن نیازهایشان استفاده می کنند. به طوری که هر اندازه روابط اجتماعی گسترده تر باشد میزان دسترسی به منابع حمایتی بیشتر می شود (رستمی و احمدنیا، 1390).
حمایت اجتماعی برای فعالیت بدنی می تواند به شکل عاطفی (درخواست از یک دوست برای دیدن تمرینات جدید)، اطلاعاتی (اطلاع یافتن از برنامه های ورزشی)، ابزاری (کمک برای رفتن به کلاس تمرین) باشد (کنیون و مک فرسون103، 1973).
حمایت اجتماعی، یک شبکه ی اجتماعی است که برای افراد منابع روان شناختی و محسوسی را فراهم می کند تا بتوانند با شرایط استرس زای زندگی و مشکلات روزانه کنار بیایند.
عوامل متعددی بر انتخاب لیست های مربوط به اوقات فراغت افراد تأثیر می گذارد که عبارتند از:
* عوامل شخصی و خانوادگی (سن، جنسیت، شغل، سطح تحصیلات و …)
* موقعیت اجتماعی (میزان درآمد، وقت آزاد، دسترسی به امکانات، اعتبار، قدرت، جهان بینی و …)
* طرز فکر و استنباط شخص از اوقات فراغت
* دسترسی به امکانات مورد نیاز و مدیریت اوقات فراغت جامعه (جلالی فراهانی، 1390).
به طور معمول حمایت اجتماعی سه نوع دارد :
1. حمایت احساسی (عاطفی)، در برگیرنده ی عشق ورزیدن، اهمیت دادن و درک طرف مقابل است.
2. حمایت اطلاعاتی، شامل فراهم آوردن اطلاعات و یا پیشنهادات است و فرد را قادر می سازد تا با مشکلات و سختی ها کنار بیاید.
3. حمایت وسیله ای (ابزاری)، شامل منابع مادی مانند غذا و پول می شود (کوهن104، 2004).
جوانان بخش بزرگ و مهمی از جامعه را تشکیل می دهند که به لحاظ ویژگی های سنی، روانی و اجتماعی از دیگر گروه های سنی جامعه متمایز هستند. آن ها در عین حال که طالب استقلال و یافتن هویت جدید برای خود هستند، همواره به خانواده و حمایتش وابستگی دارند. مطابق تعریف استاندارد سازمان ملل، جوانان مرکب از افراد واقع در گروه سنی بین 15 تا 24 سال می باشند. البته تعریف جوان در کشورهای مختلف بسته به شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آنها متفاوت است. در ایران نیز طبقه بندی مرکز آمار ایران با تعریف سازمان ملل از جوانی، مطابقت دارد.
واژگان جوان و جوانی بسته به این که محقق و پژوهنده از چه منظری به مسأله نگاه کند می تواند معانی و مفاهیم متعددی داشته باشد. یک روان شناس، در تعریف جوان و جوانی عمدتاً به مشخصه ی بلوغ روانی و ظهور رفتارها و حالات پس از دوران کودکی و نوجوانی توجه می کند و به همین نحو یک فیزیولوژیست آثار رشد و بلوغ فیزیولوژیکی را در اشخاص مد نظر قرار می دهد.
اگر به مطالعات علمی در خصوص جوانان که بیشتر از نیمه ی دوم قرن بیستم به بعد، انجام شده اند نظری بیفکنیم متوجه می شویم که در مطالعات مربوط به مسائل جوانان رهیافت های گوناگونی وجود داشته است که می توان سه رهیافت عمده ی ذیل را از یکدیگر تفکیک نمود:
رهیافت روان شناختی، رهیافت جامعه شناختی و رهیافت جمعیت شناختی (شفرز105، 1388).
در مطالعه ای که سازمان ملل متحد106 تحت عنوان “وضعیت جهانی جوانان در دهه ی 1990” انجام داده است، این تعریف از جوانان ارائه شده است: جوانی مرحله ای انتقالی از علایق و آسیب پذیری های کودکی به حقوق و وظایف بزرگسالی است. جوانی مرحله وظایف، مسئولیت ها و مشکلات جدید است و نوجوانی معمولاً به عنوان دوره ای موقت شناخته می شود که طی آن، جامعه فرد را به عنوان یک کودک محسوب نمی کند، اما در عین حال به او موقعیت قانونی یک بزرگسال را نیز اعطا نمی کند. جوانان به هنگام بلوغ معمولاً از موقعیت کامل بزرگسالان و حقوقی چون تشکیل خانواده، اشتغال به کار و حقوق سیاسی برخوردار نیستند. قبل از اینکه جوان فرصت داشته باشد از این مرحله انتقالی که جوانی نامیده می شود عبور کند، اغلب با مشکلات گوناگونی در زمینه های بهداشت، مسائل خانوادگی، مسائل آموزشی، رشد و پیشرفت مواجه می شود (علمدار، 1391).
یونسکو107 که خود تحت نظام ملل متحد قرار دارد در تعریف خود، جوانان گروه سنی 15 تا 40 سال را پیشنهاد داد که مورد توافق بین المللی هم قرار گرفت، در حالی که بخش اطلاعات ملل متحد و دیگر برنامه ها و ارگان های سازمان ملل متحد تعریف ارائه شده از سوی واحد جوانان ملل متحد، مستقر در اداره امور اجتماعی و اقتصادی دبیر خانه ی ملل متحد را پذیرفته اند، یعنی گروه سنی 15 تا 24 سال. براساس آمار مرکز آمار ایران هم، گروه سنی جوان، افراد 15 تا 24 سال تعریف شده اند. تعریف جوان به عنوان فرد بین 15 تا 24 سال، تعریفی مناسب برای کل جوانان و تحلیل آماری گروه های مختلف سنی به نظر می رسد. واژه جوان در نقاط مختلف جهان معانی گوناگونی دارد که تنها از طریق سن تقویمی افراد معنا پیدا نمی کند.
از نظر متون اسلامی مجموع دوران زندگی بشر در سه مرحله خلاصه می شود: کودکی، جوانی، پیری. ایام جوانی رسیدن به مرتفع ترین و عالی ترین منازل زندگی است. از سویی دیگر یکی از بزرگ ترین سرمایه های هر کشور نیروی انسانی آن است و مهمترین نیروی انسانی هر کشور را در نسل جوان آن کشور می توان یافت. قدرت و نیروی جوانی است که می تواند بر مشکلات زندگی فایق آید و راه های سخت را آسان کند. آئین مقدس اسلام، یکی از نعمت های بزرگ الهی و از سرمایه های بزرگ سعادت در زندگی بشر را جوانی می داند.
در این باره حضرت علی (ع) می فرمایند: “دو چیز است که مردم قدر و قیمت آن ها را نمی شناسند، مگر زمانی که آن دو را از دست داده باشند، یکی جوانی و دیگری تندرستی” (کاشانی، 1384).
بر اساس آموزه های اسلام، میل به تفریح یکی از نیازهای طبیعی است که با سرشت انسان آمیخته شده و از آغاز تا پایان زندگی همواره وجود دارد، به طوری که در دوران کودکی به شکل بازی های کودکانه انجام می شود و در بزرگسالی به اعتبار تفاوت شرایط اجتماعی و خانوادگی به اشکال گوناگون تحقق می پذیرد (تندنویس، 1375).
مطالعه در خصوص جوانان و رفتارهای آنان در چند زمینه دارای اهمیت فراوان می باشد.
* جوانان سرمایه های آینده ی جوامع بشری هستند.
* جوانان نیازمند اطلاعات هستند و اگر اطلاعات صحیح از منابع سالم دریافت نکنند، از منابع ناسالم کسب خواهند کرد و صدمات طولانی مدت خواهند دید.
* به دلیل کثرت تعداد، در سرنوشت جامعه تعیین کننده هستند.
* به دلیل جهانی شدن و پیشرفت ارتباطات با همه نوع مسائل و اطلاعاتی مواجه هستند، پس باید قدرت تمیز اصول صحیح از ناصحیح را داشته باشند.
* جوانان یکی از ارکان اصلی دستیابی به توسعه در جامعه هستند و با توجه به تأثیر گذاری آنها در سطح دوستان و خانواده، مطالعه پیرامون مسائل آنان از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.
2-4- پیشینه تحقیق
وحیدا و همکاران (1385)، در تحقیقی به بررسی تأثیر حمایت اجتماعی بر مشارکت زنان در فعالیت های ورزشی پرداخته اند. نمونه های این تحقیق را تعداد 360 زن بین 25-40 سال در 13 شهر استان مازندران تشکیل می دادند. نتایج تحقیق نشان داد که بین میزان حمایت اجتماعی و میزان مشارکت زنان در فعالیت های ورزشی رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت. همچنین، نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین مشارکت کنندگان در فعالیت های ورزشی با توجه به نوع حمایت اجتماعی ادراک شده وجود دارد. علاوه بر این، در این تحقیق نشان داده شد که متغیرهای ورزش کردن اعضای خانواده، ورزش کردن بهترین دوست و آگاهی از سودمندی و فواید ورزش ارتباط معنی داری با میزان مشارکت زنان در فعالیت های ورزشی دارند.
ابراهیمی و بهنوئی گدنه (1388)، در تحقیقی بین جوانان شهر بابلسر، دریافتند که متغیرهای پایگاه اجتماعی- اقتصادی (میزان در آمد، تحصیلات و شغل والدین) و میزان تحصیلات جوانان با گذراندن اوقات فراغت آنها همبستگی دارد. بعلاوه میزان گرایش پسران به انجام فعالیت های زمان فراغت بیش از دختران است.
تیبا (1388)، در تحقیقی به بررسی پایگاه اجتماعی- اقتصادی و چگونگی گذراندن اوقات فراغت در بین دانشجویان جوان (29-18 سال) دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی پرداخت. نتایج به این صورت بود که بین پایگاه اجتماعی- اقتصادی و انواع فراغت رابطه معناداری وجود داشت. به این شکل که هرچه پایگاه اجتماعی- اقتصادی دانشجویان بالاتر بود، از مقدار انواع فراغت آنها کاسته می شد.
نادریان جهرمی و هاشمی (1388)، در تحقیقی که در بین زنان کارمند در مشاغل دولتی ادارات شهر اصفهان انجام دادند، چنین نتیجه گرفتند که انگیزه های افراد برای شرکت در برنامه های ورزشی به عوامل مهمی چون حمایت اجتماعی، وضعیت اقتصادی، پایگاه اقتصادی- اجتماعی، خاستگاه فرهنگی و نگرش خانوادگی، نیازهای شخصی، آموزش و تبلیغات ارتباط دارد.
قائدی و همکاران (1389)، در تحقیقی به بررسی تأثیر حمایت اجتماعی و عوامل جمعیت شناختی بر مشارکت زنان شهر لامرد در فعالیت های ورزشی پرداختند. روش تحقیق به صورت پیمایشی و مقطعی انجام شد و تعداد 304 زن در دامنه سنی 20 تا 40 سال در این تحقیق شرکت کردند. محققان به این نتیجه رسیدند که بین حمایت اجتماعی و مشارکت زنان در فعالیت های ورزشی ارتباط معنی داری وجود داشت و متغیرهای تحصیلات، درآمد، ورزش کردن اعضای خانواده و دوستان تأثیر معنی داری بر مشارکت ورزشی زنان داشت. همچنین میزان مشارکت ورزشی زنان با حمایت اجتماعی بالا و متوسط، بیشتر از زنان با حمایت اجتماعی پائین بود. در این تحقیق، حمایت اجتماعی خانواده و دوستان از عوامل مهم تأثیرگذار بر مشارکت ورزشی زنان شناخته شد.
اندرسن و وولد108 (1992)، در تحقیق خود چنین عنوان کردند افرادی که از حمایت والدین و همسالان خود برخوردارند بیشتر از دیگر افراد در اوقات فراغت خود به فعالیت بدنی می پردازند.
هانسون و ایزاکسون109 (1992)، در تحقیقی به بررسی روابط میان جنبه های مختلف شبکه اجتماعی و حمایت اجتماعی و فعالیت بدنی منظم در اوقات فراغت پرداختند. نمونه ی تحقیق شامل 621 نفر از افراد مسن بود که نتایج به دست آمده از این نمونه با نیمی از ساکنین متولد سال 1914 در مالمو110 سوئد مقایسه گردید. هشت ویژگی متمایز شده از لحاظ مفهومی شبکه های اجتماعی و حمایت اجتماعی، مورد ارزیابی قرار گرفت. تمامی شاخص های شبکه ی اجتماعی و دو شاخص از چهار شاخص حمایت اجتماعی به فعالیت عادی بدنی مرتبط بودند. نتایج تحقیق نشان داد، مردانی که از لحاظ اجتماعی فعال بودند و ارتباطات اجتماعی بسیاری داشتند و از مشارکت اجتماعی خود ابراز رضایت مندی داشته و حمایت اطلاعاتی و ابزاری کافی در اختیار داشتند، در فعالیت بدنی بیشتری مشارکت داشته اند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تأثیر سلامت شبکه ی اجتماعی و حمایت اجتماعی، حداقل در برخی زمینه ها می تواند با فعالیت بدنی مطرح شود.
هندری111 و دیگران (1993)، در پژوهش های خود به این نتیجه رسیدند که علایق و جهت گیری های فراغتی افراد، تحت تأثیر عواملی چون نفوذ خانواده، نظام آموزشی، همسالان، رسانه ها، صنایع تأمین کننده و ترویج کننده برنامه های اوقات فراغت و تحولات اجتماعی مانند افزایش بیکاری جوانان، قرار دارد. اوقات فراغت جوانان را می توان به نوعی تعامل بین نفوذ های زیر بنایی از درون فرد و فضای اجتماعی (به لحاظ خرده فرهنگ و در پهنه گسترده تر جامعه) تلقی نمود.
راولند و فریدسون112 (1994)، در پیمایشی نشان داده اند که مشارکت افراد در فعالیت های ورزشی زمانی ادامه پیدا می نماید که فعالیت بدنی با حمایت اجتماعی همراه باشد.
کازینس113 (1995)، در تحقیقی با موضوع حمایت اجتماعی در ورزش که بر روی 327 زن مسن کانادایی انجام داده بود، چنین

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *