چکیده

لینالول، مونوترپن الکلی است که در اسانس
روغنی تعدادی از گیاهان آروماتیک وجود دارد. این ترکیب اثرات ضد التهابی،
ضد درد و انواعی از اثرات بیولوژیک بر سیستم عصبی را داراست. در تحقیق
حاضر، ما تکنیک ثبت داخل سلولی را برای مطالعه اثرات لینالول بر فعالیت
نورون­های حلزون به کار بردیم. اعمال لینالول (mM 1/0) به سرعت فرکانس
پتانسیل­های عمل خود­به­خودی را افزایش و شیب فاز رپلاریزاسیون و دوره و
دامنه پتانسیل هایپرپولاریزان متعاقب را کاهش داد. لینالول همچنین دامنه
پتانسیل­ عمل را کاهش داد اما به نظر می­رسد این تاثیر نتیجه دپلاریزاسیون
آهسته غشاء باشد و نه مهار مستقیم کانالهای سدیمی زیرا با تثبیت ولتاژ
استراحت غشاء در حدود کنترل (با تزریق مداوم جریان منفی) کاهش دامنه
پتانسیل­های عمل هم حذف ­گردید. اعمال لینالول ( mM2/0) به تدریج الگوی
فعالیت را از حالت منظم به فعالیت انفجاری تغییر داد که این الگوی فعالیت
بعد از شستشو با رینگر نرمال به آهستگی برگشت­پذیر بود. فعالیت انفجاری در
حضور نیفدیپین (مهارکننده اختصاصی کانالهای کلسیمی L-type) کاهش و در حضور
نیکل کلرید (مهارکننده غیر اختصاصی کانالهای کلسیمی) حذف شد. افزودن H89
(مهارکننده­ پروتئین کینازA) و کلریترین (مهارکننده­ پروتئین کینازC)
فعالیت انفجاری القاء شده توسط لینالول را حذف کرد و سبب بازگشت
پتانسیل­های عمل منفرد و منظم شد. این نتایج پیشنهاد می­کند لینالول
می­تواند فعالیت صرعی را بویژه از طریق مهار کانال­های پتاسیمی در
نورون­های حلزون القاء نماید. به نظر می­رسد تاثیر مستقیم لینالول بر
کانال­های یونی در تغییر فعالیت نورون­ها نقش داشته باشد که با شروع سریع
تاثیر لینالول مطابقت دارد، اما با توجه به تاثیر مهارکننده­های پروتئین
کینازها این تاثیر به تعدیل غیرمستقیم از طریق فسفریلاسیون کانال­های یونی
نیز وابسته است.

کلمات کلیدی: پتانسیل عمل، لینالول، نورون حلزون، فعالیت انفجاری، کانال‌های یونی

 

فهرست مطالب

عنوان……………………………………………………………………………………………………..صفحه

 

فصل اول: مقدمه

1-1) بیان مساله ………………………………………………………………………………………………..2

12) دلایل استفاده از نورونهای حلزون ………………………………………………………..…… 5

فصل دوم: مروری بر تحقیقات پیشین

2-1) صرع ………………………………………………………………………………………………………  8

2-2) اسانس­های گیاهی …………………………………………………………………..………………  9

2-3) اثرات بیولوژیک اسانس های گیاهی…………………………………………………………  10

2-3-1) اثرات سیتوتوکسیک اسانس­ها …………………………………………………………..  10

2-3-2) اثرات موتاژنیک اسانس­ها در سطح هسته و سیتوپلاسم ……………………... 10

2-3-3) اثرات انتی موتانژنیک اسانس­ها…………………………………………10

 2-3-4) اثرات سرطان­زایی اسانس­ها…………………………………………….11

2-4) ترکیبات اسانس­ها و عملکرد آن­ها روی سیستم عصبی مرکزی و محیطی…… 11

2-4-1) اکالیپتول …………………………………………………………………………………………… 12

2-4-2) اوجنول ……………………………………………………………………………………………..13

2-4-3)منتول ………………………………………………………………………………………………. 13

2-4-4) سیترونلول ………………………………………………………………………………….……. 14

2-4-5) لینالول…………………………………………………………………………………...………….15

2-5) کانال­های یونی و مشارکت آنها در فعالیت الکتریکی نورون ها…………………… 17

2-5-1)کانال های کلسیمی …………………………………………………………………………. ….17

2-5-2) کانالهای پتاسیمی ……………………………………………………………………….……. 19

2-5-2-1) کانال های پتاسیمی وابسته به ولتاژ ………………………………………………… 19

2-5-2-2) کانالهای پتاسیمی وابسته به کلسیم ………………………………………………. 20

2-5-3) کانالهای سدیمی …………………………………………………………………….... ……… 21

2-5-3-1) جریانهای سدیمی گذرا و مداوم ………………………………………..…………..  22

2-6) تعدیل کانال های یونی توسط فسفوریلاسیون ………………………………………… 23

2-6-1) گیرنده متابوتروپیک……………………… ……………………………………………………23

2-7) پروتئین کینازها……………………………………………………………………………………..25

2-7-1) PKA و اثر بر کانال های یونی ……………………………………………………..…….. 25

 

2-7-2) PKC و اثر بر کانال های یونی ………………...…………………………………………. 27

فصل سوم: مواد و روش­ها

3-1) حیوانات ………………………………………………………………………………..…………… 30

32) تشریح و آماده سازی گانگلیون عصبی جهت ثبت …………………………………… 31

3-3) محلول­ها و داروها ………………………………………………………....…………...………. 32

3-4) ثبت داخل سلولی ………………………………………………………………………………… 32

3-5) مراحل آزمایش ……………………………………………………………………….…………… 34

3-6) پارامترهای الکتروفیزیولوژیک مورد مطالعه …………………………………………… 34

3-7) آزمون آماری ………………………………………………………………………………………. 36

فصل چهارم: نتایج

4-1) ویژگی های فعالیت خودبخودی و برانگیخته نورون های حلزون در شرایط کنترل…………………………………………………………………………………………………………… 38

4-2)
اثرات غلظت­های 1/0 و 2/0 میلی­مولار لینالول بر ویژگی­های
الکتروفیزیولوژیک نورون­های حلزون ………………………………………………………………………………………….. 39

4-2-1) ویژگی های پتانسیل عمل خود بخودی در حضور لینالول 1/0 میلی مولار 39

4-2-2) ویژگی های پتانسیل عمل خودبخودی در حضور لینالول 2/0 میلی مولار .47

4-3)
ویژگی های پتانسیل عمل خودبخودی در حضور لینالول و مهار کننده های کانال
های کلسیمی نیکل کلرید و نیفدیپین …………………………………………………….. 51


برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *