وظایف عملیات بانک های تجاری

وظایف عملیات بانک های تجاری :

وظایف بانکهای تجاری در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم بندی می‌شوند که در ذیل آورده شده است:

وظیفه اصلی :

الف- تجهیز منابع

الف-1) سپرده های دیداری

الف-2) سپرده‌های پس انداز(قرض الحسنه)

الف-3) سپرده‌های پس انداز مدت دار (سرمایه گذاری)

ب-مصارف

ب – 1) اعطای اعتبار اضافه برداشت

ب-2) اعطای اعتبار با تضمین

ب-3) تنزیل بروات تجاری

ب-4) اعطای وام

وظیفه فرعی:

الف – خدمات نمایندگی

الف1) جمع آوری درآمد مشتریان (سود سهام بازنشتگان )

الف-2) پرداخت بدهی های مشتریان

الف3) خرید و فروش اوراق بهادار برای مشتریان

ب –  خدمات عام المنفعه

ب-1) حفظ و حراست از وجوه مشتریان  (ارائه صندوق – مهر وموم کردن اموال در پاکت سر بسته)

ب-2) انتشار چک‌های مسافرتی و کارتهای اعتباری

ب-3) نقل و انتقال وجوه مشتریان به صورت تلگراف، کتبی، سوئیفت[1]، فاکس

 

2-2-3-1) سپرده های دیداری :

به وجوهی اطلاق می‌شود که مشتریان در اختیار بانکهای تجاری به صورت امانت می‌سپارند و بانک موظف است به صورت عندالمطالبه نسبت به پرداخت آنها اقدام کند و معمولاً از طریق دسته چک قابل نقل و انتقال می‌باشد . بخش قابل توجهی از سپرده های موجود در بانکها به صورت سپرده های دیداری است و در عین حال جزء ارزانترین نوع سپرده های برای بانک محسوب میشود. برای این نوع سپرده ها بهره‌ای تعلق نمی گیرد.

 

2-2-3-2) سپرده های قرض الحسنه:

این نوع سپرده ها بیشتر با نیات خیرخواهانه توسط مشتریان و یا به قصد بهره مندی از جوایز متعلقه بانک ها صورت می‌گیرد . به این نوع سپرده ها نیز بهره‌ای تعلق نمی گیرد. البته گردش سپرده های پس انداز قرض الحسنه نسبت به سپرده های دیداری از چرخش پایین تری برخوردار است.

 

2-2-3-3) سپرده های سرمایه داری :

این نوع سپرده ها در حقیقت بر اساس قرارداد کتبی است که بین بانک و مشتری منعقد می‌شود و بانکها موظف هستند بر طبق سر رسید سپرده های مورد نظر مبالغ مورد نظر را همراه با بهره متعلقه به مشتری پرداخت نماید. به این نوع سپرده ها بهره بر اساس تاریخ سر رسید پرداخت می‌شود.

 

2-2-3-4) اعطای اعتبار اضافه برداشت :

بانک به مشتریان اجازه می‌دهد تا حساب جاری خویش را تا سقف معین بدهکار نماید البته بانک به

مانده بدهکار حساب مشتری بهره دریافت میکند در واقع یک نوع اعتبار کوتاه مدت و موقتی است که بانک برای جلب مشتری و تجار  اقدام به ارائه آن مینماید.

 

2-2-3-5) اعطای اعتبار با تضمین :

بانک با اخذ تضمین مادی به صورت اوراق بهادار یا سایر اسناد با سر رسید معین به صاحبان صنایع و تجار وام اعطا می‌کند به این نوع اعتبار بهره تعلق می‌گیرد.

 

2-2-3-6) تنزیل بروات تجاری :

یعنی خرید نقدی طلب مدت دار به مبلغی کمتر به عبارت دیگر در تنزیل بروات تجاری بانک سند طلب مدت دار تجار را به مبلغی کمتر از مبلغ مندرج در سند خریداری و وجه نقدی به مشتری پرداخت میکند.

 

 

 

2-2-3-7) اعطای وام :

یعنی در این حالت مشتری برای اخذ وام از طریق ارتباط با بانک مورد نظر و دریافت شرایط اخذ وام و تسهیلات مانند مبلغ وام دوره پرداخت محل مصرف وام، وثیقه و …… و قبول این شرایط توسط بانک و مشتری مراحل اعطای وام عملی می‌شود.

 

[1] Society Worldwide Interbank Financial Telecommunication(swift)