همراستایی استراتژیک

گاهاً ازهمراستایی به معنای توازن و هم اهنگی به هم پیوستگی ائتلاف و ترکیب یکپارچگی و تطابق یاد می شود. همراستایی تعدیل و تطبیق یک شیء در رابطه با شی ای دیگر یا گرایشات ثابت میان دو شیء است. ( www.wikipedia.com (

در مقالات مختلف از همراستایی با عناوین مختلف نام برده شده است ، از قبیل :

توازن ،همسانی ،هماهنگی ،بهم پیوستگی ،اتصال و ارتباط ،وهمجوشی ((samakzani, 2001,4

2-26- همراستایی فناوری اطلاعات و کسب و کار

امروزه یکی از چالش های اساسی سازمانها همسویی بوده که بدون آن نمی توانند به رقابت با یکدیگر بپردازند.

اثر سرمایه گذاری در زمینه فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمان ها برای محققان و مدیران واضح و روشن است. در واقع همراستایی فناوری اطلاعات و کسب و کار طی 20 سال گذشته جزء 5 اولویت در سیستم های مدیریت تلقی می گردد.

(palvia & whitworth 2002 , pick & word 2000, Gottschalk 2001)

همسویی یک موضوع کلیدی برای مدیران اجرایی کسب و کار به شمار آمده و در میان مهمترین مسائلی قرار می گیرد که مدیران اجرایی فناوری اطلاعات با آن مواجه می شوند.

(Tallon & crimer 2003 : trinor 2003 pop 2001 )

این مسئله از طریق نظرسنجی های متعدد در صنعت که برداشت های مدیران اجرایی از همسویی را آشکار می سازد ثابت می شود.(Hed 2000, kenedy 2000, lee 2000, weill 2001)

همسویی بر کارایی فناوری اطلاعات تأثیر زیادی گذاشته است و آن را به سمت سود بیشتر در کسب و کار هدایت می کند. (Chan, 2001 ,17)

به همین صورت ناکامی در بکارگیری فناوری اطلاعات ممکن است بطور جدی مانع از کارکرد مناسب یک سازمان شود. (Venkatraman , 2000 ,25)

” همراستایی نمایش دهنده رابطه مثبت میان فناوری اطلاعات و معیارهای مالی عملکرد سازمانی است .” (Henderson , 2000,18  )

در واقع همراستایی فرایند حمایت خدمات IT از الزامات کسب و کار است که این خدمات می تواند به صورت خصوصی یا اجتماعی باشد. همراستا نمودن قابلیت های سیستم های اطلاعاتی با اهداف کسب و کار مبنایی برای چابکی و ایجاد مزیت های رقابتی برای شرکت ها تلقی می گردد. (Bhatnagar , 2007 ,23)

همسویی برنامه های فناوری اطلاعات باتوسعه کسب و کار می تواند تأثیر فراوانی در کاهش هزینه ها، خلق مزیت رقابتی، تقویت فرهنگ نوآوری ،افزایش انعطاف پذیری و پاسخگویی سازمان ، پیشبرد و بهبود کیفیت ، گسترش خدمات مشتریان ، توسعه و بهبود ارتباطات داشته باشد. بدون همکاری تنگاتنگ مدیر ارشد اجرایی و مدیر ارشد اطلاعاتی حصول موفقیت دور از انتظار می نماید.

نشانه هایی بیانگر عدم وجود همراستایی در سازمان وجود دارد که عبارت است از:

1 – وجد استنباط های مختلف از یک درخواست مشتری

2 – صرف تلاش فراوان برای قانون گذاری جدید

3 – کند بودن سازمان و عدم سودآوری رشد ابداعات سازمان

4 – تکمیل فعالیت های مشابه ، توسط سیستم ها و فرآیند های مختلف کاری

5 – عدم دسترسی به اطلاعات در زمان تصمیم گیری

6 – انتقال اطلاعات و داده ها میان سیستم ها توسط کارکنان

7 – عدم درک محل کسب ارزش از IT

( Roos , weil , Roberson, 2006 ,12 )

دلیل عمده در عدم همراستایی در بسیاری از شرکت ها عبارت است از :

کمبود روابط کاری و درک درست میان مدیران IT و مدیران کسب و کار که متخصصان فن توانایی پر کردن شکاف میان فناوری اطلاعات و کسب و کار  را ندارند. در واقع مشکل در فرهنگ اهداف انگیزه است عدم اولویت دهی به نیازهای بخش فناوری اطلاعات ، عدم اجرای تعهدات توسط بخش فناوری اطلاعات ، عدم حمایت کافی مدیر عامل از IT ، عدم کفایت مدیران بخش IT (Teo Ang in Hartono et al 2003 ,22 )

اهمیت همراستایی فناوری اطلاعات و کسب و کار با توجه به آمارهای اخذ شده قابل تأمل است. عدم همراستایی جزء ده نگرانی برتر مدیران برای دو دهه پیاپی است.  (Basel IT , 2004 ,14)

5 عامل اصلی مؤثر در بهبود ابعاد اجتماعی همراستایی عبارتند از:

_ وجود حوزه های دانشی میان مدیران ارشد IT و کسب وکار

_ موفقیت های اجرای پروژه های فناوری اطلاعات

_ بهبود ارتباطات میان مدیران ارشد

_ برقراری ارتباط میان برنامه ریزان فناوری اطلاعات و کسب و کار

_ وجود برنامه های استراتژیکی کسب و کار

(B.H Reich , Benbasat, 2000,20)

برخی از محققان اعتقاد دارند که همسویی به خودی خود یک موضوع نمی باشد. فناوری اطلاعات بشدت با کسب و کار ترکیب شده و نباید بصورت مجزاء از استراتژی کسب و کار در نظر گرفته شود ، بنابرین همراستایی امری بی معنی است. (Smaczeny ,2001,11)

همراستایی استراتژیک فرض می کند که فرایند مدیریت کاملاً منظم بوده و همه چیز در کنترل کامل است و زیر ساخت اطلاعات می تواند براحتی با دیدگاه های مدیریتی همسو شود. (Galliers R , 2003,16)

 Strategic Alignment

 Balance

 Harmony

 Coordination

 Linkage

 Coomunication and relationship

 Fusion

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی میزان همراستایی فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک (با استفاده از تکنیک AHP) مطالعه موردی(مجتمع پتروشیمی اصفهان)