نحوه پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل ۹۰- قسمت ۲۵

 • . قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد، مصوب ۱۳۸۷٫ ↑
 • .میرکوهی، عبدالعلی،«نگارش آیین نامه حمایت از شهود»، مصاحبه، خبرگزاری مهر، شناسه خبر ۲۴۱۷۱۵۱ ↑
 • . کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد، مصوب ۳۱ اکتبر ۲۰۰۳ میلادی، ماده ۳۳٫ ↑
 • . ربیعی، علی، «زنده باد فساد»، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ۱۳۸۳، صص ۶۴-۶۵٫ ↑
 • .معظمی، شهلا، «جرم سازمان یافته و راهکارهای مقابله با آن» ، نشر دادگستر، تهران، ۱۳۸۴، ص ۱۴٫ ↑
 • . ربیعی ، علی، «زنده باد فساد»، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۳ ↑
 • . لواسانی، زینب، «دخالت دولت در اقتصاد اوضاع را بهتر می کند یا بدتر؟»، سمانه الکترونیکی تبیان، ص۱٫ ↑
 • . Morality ↑
 • . Ethics ↑
 • . عمید، حسن، «فرهنگ فارسی عمید»، نشر امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۳، ص۵۶۳ ↑
 • . سامانه الکترونیکی نشریه تدبیر،شماره ۱۳۵، به نشانی www.imi.ir/tadbir/tadbir-135. ↑
 • . حساس یگانه، یحیی، «سقوط اخلاق حرفه ای و فروپاشی انرون»، حسابرس، فصلنامه تحلیلی اطلاع رسانی، پژوهش سازمان حسابرسی، شماره ۲۷، ۱۳۸۳، ص ۴۲ ↑
 • قانون رسیدگی به تخلفات اداری»، مصوب مجلس شورای اسلامی، ۱۳۷۲٫ ↑
 • . ناعمه، حسن، «شفافیت و مبارزه با فساد در انعقاد قراردادهای اداری ایران»، مجله تحقیقات حقوقی، ویژه نامه شماره ۴، ۱۳۹۰، ص ۲۷٫ ↑
 • . باقرزاده، احد، «جرایم اقتصادی و پول شویی»، نشر مجد، ۱۳۸۳ ↑
 • . محمودی جانکی، فیروز، «امنیت و ناامنی از دیدگاه سیاست جنائی»، نشریه دیدگاه های حقوقی، شماره ۸ ، ص ۱۸۲ ، ↑
 • . حبیب زاده، محمد جعفر، نجفی ابرندآبادی، علی حسین، کلانتری، کیومرث، «تورم قوانین کیفری، عوامل و پیامدها»، نشریه مدرس، دوره ۵، شماره ۴، ۱۳۸۰، ص ۶۹٫ ↑
 • . هداوند، مهدی، «نظارت قضایی : تحلیل مفهومی ، تحولات اساسی»، نشریه حقوق اساسی، شماره ۹، ۱۳۷۸، ص ۱۴٫ ↑
 • . خانی، علی، مشیری، عباس، «کاستی های جرم انگاری مفاسد اقتصادی در سیاست کیفری ایران»، نشریه کاراگاه، سال ۶، شماره ۲۴، ۱۳۹۲، ص ۵۰٫ ↑
 • . دادگر، حسین، معصومی نیا، غلامعلی، «فساد مالی»، کانون اندیشه جوان، تهران، ۱۳۸۳، ص ۱۶٫ ↑
 • . دادخدایی، لیلا، «فساد مالی_ اداری و سیاست جنائی مقابله با آن»، نشر میزان، تهران، ۱۳۹۰، ص ۱۰۶٫ ↑
 • . خانی، علی، مشیری، عباس، «کاستی های جرم انگاری مفاسد اقتصادی در سیاست کیفری ایران»، نشریه کاراگاه، سال ۶ ، شماره ۲۴ ، ۱۳۹۲ ، ص ۴۹٫ ↑
 • . محمودی جانکی، فیروز، «امنیت و ناامنی از دیدگاه سیاست جنائی»، نشریه دیدگاه های حقوقی، شماره ۸، ص ۱۸۲ ↑
 • .Independent Commission against Corruption ↑
 • . حبیب زاده، محمد جعفر، نجفی ابرندآبادی، علی حسین، کلانتری، کیومرث، «تورم کیفری عوامل و پیامدها»، نشریه مدرس، دوره ۵، شماره۴، ۱۳۸۰، ص ۶۹٫ ↑
 • . دادخدایی، لیلا، «فساد مالی_ اداری و سیاست جنایی مقابله با آن»، نشر میزان، تهران، ۱۳۹۰، ص ۳۰۱٫ ↑