نحوه پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل ۹۰- قسمت ۲۲

 • . طباطبائی مؤتمنی، منوچهر، «مسأله کنترل و نظارت در دستگاه اداری»، مجله حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۶۷، ص۱۲٫ ↑
 • . قاضی، ابوالفضل، «حقوق اساسی و نهادهای سیاسی»، جلد ۱، مبانی و کلیات، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۳، ص ۳۵۳٫ ↑
 • . صادق پور، ابو الفضل، مقدس، جلال، «سازمان مدیریت و علم مدیریت»، مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران، ۱۳۷۲، ص ۶۰٫ ↑
 • . اظهارات آقای قره باغ در جلسه ۲۲۲، «روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران»، مورخ ۱۶/ ۷ / ۱۳۶۰، ص . ۲۰٫ ↑
 • . موسی زاده ابراهیم، «بررسی تطبیقی کمیسیون اصل نود و نهاد آمبود زمان ( نهاد بازرسی و نظارت)»، مجله دیدگاه های حقوقی، شماره ۵۷، ۱۳۹۱، ص۵٫ ↑
 • . راسخ، محمد، «نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی»، انتشارات دراک، تهران، ۱۳۸۸، ص۱۹٫ ↑
 • .رابرت، آنتونی، دیرین، جان، بدفورد، نورتن، «نظام های کنترل مدیریت»، ترجمه ضیایی بیگدلی محمد تقی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران، ۱۳۷۲، ص ۷۲۶٫ ↑
 • . رستمی، ولی، حسینی پور اردکانی، سید مجتبی، «نظارت قضایی بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی»، فصلنامه بررسی های حقوق عمومی ، سال ۲، شماره ۱، ص ۲۸٫ ↑
 • . عمید زنجانی، عباسعلی، موسی زاده، ابراهیم، «نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری»، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۹، ص ۴۹٫ ↑
 • . منتسکیو، «روح القوانین»، ترجمه مهتدی، علی اکبر، تصحیح محمدپور، محمد، انتشارات امیرکبیر، جلد۱، تهران، ۱۳۶۲، ص ۲۳۳ ↑
 • . راسخ، محمد،«نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی»، انتشارات دراک، تهران، ۱۳۸۸، ص ۲۹٫ ↑
 • . مونتسکیو، «روح القوانین»، ترجمه مهتدی، علی اکبر، مقدمه و تصحیح محمدپور، محمد، تهران، انتشارات امیرکبیر، جلد ۱، ۱۳۶۲، ص ۳۹۶٫ ↑
 • . عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، «حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، جلد ا، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۹۱، ص ۱۱۳٫ ↑
 • «قانون کار»، ۱۳۶۹، فصل نهم ↑
 • . ارسطو، «سیاست»، ترجمه عنایت، حمید، چاپ چهارم، توان، نشر سپهر، ۱۳۸۱، ص .۱۵۰٫
  در این خصوص تعبیر ارسطو از قانون قابل توجه است: « قانون فردی است پیراسته از همه هوش ها» ↑
 • .رستمی، ولی، حسینی پور اردکانی، سید مجتبی، «نظارت قضایی بر موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی»، فصلنامه بررسی های حقوق عمومی، سال ۲، شماره ۱، ۱۳۹۲، ص ۲۷٫ ↑
 • . عمید زنجانی، عباسعلی، موسی زاده، ابراهیم، «نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری»، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۸۹، ص ۷۷٫ ↑
 • . دلاوری، رضا، «نظارت بر قدرت از دیدگاه قرآن»، مجله علوم سیاسی، شماره ۱۹، ۱۳۸۱، ص ۱۴٫ ↑
 • .هاشمی، سید محمد، «حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، نشر دادگستر، جلد ۲، تهران، ۱۳۸۶، ص ۲۴۷٫ ↑
 • . عمید زنجانی، عباسعلی، «فقه سیاسی»، انتشارات امیر کبیر، جلد ۲، تهران، ۱۳۷۳، ص ۱۳۰٫ ↑
 • «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، مصوب مجلس خبرگان قانون اساسی و رأی اکثریت شرکت کنندگان در همه پرسی، ۱۳۶۸، اصول ۲۳-۱۵۶٫ ↑
 • . پورحسین، مهدی،«مهار قدرت سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، پایگاه اطلاع رسانی حوزه، ۱۳۸۸، ص۱٫ ↑
 • . پورحسین، مهدی،«مهار قدرت سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، پایگاه اطلاع رسانی حوزه، ۱۳۸۸، ص۴٫ ↑
 • دکتر اسماعیلی، محسن، «نظارت همگانی در قانون اساسی»، پایگاه اطلاع رسانی شخصی محسن اسماعیلی، ۱۳۹۳٫ ↑
 • .منتسکیو، «روح القوانین»، ترجمه مهتدی، علی اکبر، تصحیح محمدپور، محمد، انتشارات امیرکبیر، جلد ۱، تهران، ۱۳۶۲، ص ۳۰۲٫ ↑
 • .ر.ک: رابرت جی و همکار، «دیوان عالی ایالات متحده آمریکا» ، ترجمه اسدالله مبشری، انتشارات سیمرغ، تهران ۱۳۵۵، ص ۱۲۶٫ ↑
 • . رستمی، ولی، حسینی پور اردکانی، سید مجتبی، «نظارت قضائی بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی»، تهران، ۱۳۹۲، ص ۳۵٫ ↑
 • . هداوند، مهدی، «نظارت قضایی، تحلیل مفهومی، تحولات اساسی»، نشریه حقوق اساسی، شماره نهم، ۱۳۸۷، ص ۱۴٫ ↑
 • .گرجی، علی اکبر، «تأملی درباره اصل ۱۱۳ قانون اساسی و جایگاه هیأت نظارت بر اجرای قانون»، پایگاه اطلاع رسانی خبر آنلاین، ۱۳۹۱، ص ۱٫ ↑
 • . عمید زنجانی، عباسعلی، موسی زاده ، ابراهیم، «نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری»، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۸۸، ص۱۱۸٫ ↑
 • . جعفری ندوشن، علی اکبر، «تفکیک قوا در حقوق ایران، فرانسه، آمریکا»، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۸۳، ص ۱۰۹٫ ↑
 • . گفتار آیت الله صافی گلپایگانی در صحن علنی مجلس، دور سوم مجلس با تأکید به سوگند شرعی. ↑
 • .هاشمی، محمد، «حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، نشر میزان، جلد۲، تهران، ۱۳۸۲، ۲۳۶ ↑
 • . طباطبایی مؤتمنی، منوچهر،«حقوق اداری تطبیقی»، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۵، ص ۸٫ ↑
 • .امامی، محمد، دهقان، فرشته،«نظارت درونی سلسله مراتبی بر دستگاه های اداری در نظام حقوقی ایران»، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دور پنجم، شماره اول، ۱۳۹۲، صص ۵-۶٫ ↑
 • . طباطبائی مؤتمنی، منوچهر،«حقوق اداری تطبیقی»، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۵، ص ۲۴۶٫ ↑
 • . نوین، پرویز، «حقوق اداری تطبیقی»، انتشارات تدریس، تهران، ۱۳۸۵، ص ۶۴٫ ↑
 • . امامی، محمد، دهقان، فرشته، «نظارت درونی سلسله مراتبی بر دستگاه های اداری در نظام حقوقی ایران»، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دور پنجم، شماره اول، ۱۳۹۲، ص ۱۴٫ ↑
 • . حسینی، مسعود، رهیافتی بر کمیسیون اصل نود مجلس و نظارت غیرقضایی، کافه حقوق، ۱۳۹۳، www.zarinname.ir ↑
 • . صلاحی، عباس، کمیسیون اصل نود از گذشته تا امروز، ۱۳۹۴، www.Drsalahi.ir/Content/Commissian History ↑
 • . مهدوی پور، اعظم، «سیاست کیفری افتراقی در قلمرو بزهکاری اقتصادی»، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۹۱، ص ۲۴٫ ↑