نحوه پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل ۹۰- قسمت ۲۱

گرجی، علی اکبر،« تأملی درباره اصل ۱۱۳ قانون اساسی و جایگاه هیأت نظارت بر اجرای قانون»، پایگاه اطلاع رسانی خبر آنلاین www.khabaronline.ir ، ۱۳۹۱٫
«گزارش کمیسیون اصل نود قانون اساسی از مفاسد اقتصادی»، پایگاه خبری تحلیلی فرارو، صفحه سیاست، www.fararu.com ، ۱۳۸۷٫
لوی بنیس، عبدالرحیم، « موانع پیش روی تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی»، سامانه الکترونیکی www.rahimlo.ir.

پایان نامه ها

جوکار، فضل الله، « بررسی تطبیقی کمیسیون اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آمبودزمان پارلمانی انگلستان»، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، ۱۳۹۰٫
میرزایی، مریم، « پیشگیری از جرایم اقتصادی در حقوق ایران و اسناد بین المللی»، پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی،۱۳۸۷٫

قوانین و مقررات

« آیین نامه داخلی کمیسیون اصل نود قانون اساسی»، مصوب کمیسیون اصل نود قانون اساسی، ۱۳۸۸
«آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی»، مصوب مجلس شورای اسلامی، ۱۳۷۸٫
« قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم کمیسیون اصل نود با دستگاههای دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم»، مصوب مجلس شورای اسلامی، ۱۳۵۹٫
« قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، مصوب مجلس بازنگری قانون اساسی و رأی اکثریت شرکت کنندگان در همه پرسی ۱۳۶۸٫
« قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده مصوب ۱۳۵۹ مجلس شورای اسلامی راجع به اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل ۹۰ با دستگاه های دولتی»، مصوب مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۴٫
« قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»، مصوب مجلس شورای اسلامی، ۱۳۷۲٫
« قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»، مصوب مجلس شورای اسلامی، ۱۳۷۵٫
« قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»، مصوب مجلس شورای اسلامی، ۱۳۷۹٫
« قانون محاسبات عمومی کشور»، مصوب مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۶٫
« قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، مصوب مجلس شورای اسلامی ۱۳۶۵٫
 
Shiraz University
Faculty of Law and Political Science
Master’s thesis in the field of public law
Title:
How to Track Reports Article 90 Commission and their Sanctions
Supervisor:
Doctor Khalil Ullah Sardar niya
Advisor:
Doctor Sayed Mojtaba Vaezi
By:
Leila Roshan
Winter ۲۰۱۵
ABSTRACT
How to track and executive guarantees Article 90 Commission reports
BY
Leila Roshan
Monitor government actions in all systems of government and accepted today is undeniable. The fight against corruption, especially corruption today in many countries with little difference in the amount of bags occurs, administrative rights is an important issue, it requires the creation and development of regulatory institutions. Iran is one of the fundamental rights and administrative supervision over the administrative channels, the node constitution of the Islamic Republic is based on this principle, any complaint concerning the work of the parliament or the executive or the judiciary is, can your complaint in writing to the Assembly and the Assembly shall give adequate response to the complaints deal. According to this principle, the Commission under Article 44 of the Rules of the House of ninety constitution was formed.
The main question in this paper is that regulatory bodies in the constitution of the Islamic Republic of Iran and extrajudicial What Ninety committee as one of the most important institutions of the legal mechanisms and guarantees high performances? In response, the administrative and financial monitoring and legal mechanisms stipulated in the constitution of the Islamic Republic of Iran and ninety-one of the most important institutions of extra-judicial oversight committee with legal and political sanctions. The important finding of this study is that the impact and follow-up committee of the ninety constitution to a large extent, to the position of Parliament in the public opinion and the alignment of legislative and judicial relations are good.
Keywords:monitoring,the ninety principle of committee,Enforcement, corruption.

  1. . ملک افضلی اردکانی، محسن،«نظارت و نهادهای نظارتی»، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، ۱۳۸۲، ص ۱۷٫ ↑
  2. . هاشمی، سید محمد، نظارت شورای نگهبان « انظباطی» است نه «استصوابی» و نه «استطلاعی»، در نظارت استصوابی، «مجموعه مقالات»، تهران، نشر افکار، ۱۳۸۲،ص ۳۸٫ ↑
  3. ۲ .عمید زنجانی، عباسعلی، موسی زاده، ابراهیم، «نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری»، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۸۹، ص ۱۵٫ ↑
  4. . امام خمینی، روح الله ،«تحریرالوسیله»، تهران، مکتبه الاعتماد، ۱۴۰۳ ه. ق. جلد۲٫ ص ۱۰۰٫ ↑