نحوه پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل ۹۰- قسمت ۲۰

ماوردی، ابوالحسن، آیین حکمرانی (الاحکام السلطانیه)، ترجمه صابری، حسین ، انتشارات علمی فرهنگی ، تهران ، ۱۳۸۳ .
مرکز تحقیقات شورای نگهبان،« بررسی عبارت “طرز کار قوای سه گانه” مندرج در اصل قانون اساسی»، ۱۳۹۰٫
مرکز تحقیقات شورای نگهبان، «بررسی عبارت” طرز کار قوای سه گانه”، مندرج در اصل نود قانون اساسی»، ۱۳۹۰٫
معظمی، شهلا،« جرم سازمان یافته و راهکارهای مقابله با آن »، نشر دادگستر، تهران، ۱۳۸۴٫
مهدوی پور، اعظم،« سیاست کیفری افتراقی در قلمرو بزهکاری اقتصادی»، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۹۱٫
مهرپور، حسین،« نظام بین المللی حقوق بشر »، انتشارات اطلاعات ، تهران ، ۱۳۷۷٫
مونتسکیو، « روح القوانین»، ترجمه مهتدی، علی اکبر، مقدمه و تصحیح محمدپور، محمد، تهران، انتشارات امیرکبیر، جلد ۱، ۱۳۶۲٫
نوین، پرویز، « حقوق اداری تطبیقی» ، انتشارات تدریس، تهران، ۱۳۸۵٫
هاشمی، سید محمد، « حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران» ، نشر دادگستر، جلد ۲، تهران، ۱۳۸۶٫
هاشمی، سید محمد،« نظارت شورای نگهبان ” انظباطی” است نه “استصوابی” و نه “استطلاعی”، در نظارت استصوابی» ، مجموعه مقالات، تهران، نشر افکار، ۱۳۸۲٫
هانبر، توماس، لویاتان، ویرایش و مقدمه از سی. بی، مکفرسون، ترجمه بشیریه،حسین، تهران، نشرنی، ۱۳۸۰٫
هیوود، پل،« فساد سیاسی»، ترجمه طاهری، محمد، پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، ۱۳۸۱٫

مقالات

اردشیری، منصور، « خصوصی سازی در آموزش عالی»، نشریه مجلس و پژوهش، شماره ۵۵، ۱۳۸۶٫
اسماعیلی، محسن،« نظارت همگانی در قانون اساسی»، پایگاه اطلاع رسانی شخصی محسن اسماعیلی، ۱۳۹۳٫
امامی، محمد، دهقان، فرشته، « نظارت درونی سلسله مراتبی بر دستگاه های اداری در نظام حقوقی ایران»، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دور پنجم، شماره اول، ۱۳۹۲٫
پاپ، جرمی، «پارلمان و قانونگذاری علیه فساد»، ترجمه مسعود فریادی، نشریه مجلس و پژوهش، سال ۱۳، شماره۵۲٫
پورحسین، مهدی، « مهار قدرت سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، پایگاه اطلاع رسانی حوزه، ۱۳۸۸٫
پاپ، جرمی، «پارلمان و قانونگذاری علیه فساد»، ترجمه فریادی، مسعود، نشریه مجلس و پژوهش، سال ۱۳، شماره ۵۲، ۱۳۸۵٫
پیری، پرویز، « جایگاه بورس در سیاست های اصل ۴۴ و لایحه اجرای اصل ۴۴ »، نشریه بورس، شماره ۷۳، ۱۳۸۷٫
حبیب زاده، محمد جعفر، نجفی ابرندآبادی، علی حسین، کلانتری، کیومرث، « تورم قوانین کیفری، عوامل و پیامدها»، نشریه مدرس، دوره ۵، شماره ۴، ۱۳۸۰٫
حنیف زادگان، امیر فرهاد، « ضمانت اجرا چیست؟، تازه های حقوقی»، دفتر مطالعات و خدمات حقوقی شافع، ۱۳۹۱٫
خانی، علی، بشیری، عباس، « کاستی های جرم انگاری مفاسد اقتصادی در سیاست کیفری ایران»، نشریه کاراگاه، شماره ۲۴، ۱۳۹۰٫
دلاوری، رضا، « نظارت بر قدرت از دیدگاه قرآن»، مجله علوم سیاسی، شماره ۱۹، ۱۳۸۱٫
رستمی، ولی، حسینی پور اردکانی، سید مجتبی،« نظارت قضایی بر موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی»، فصلنامه بررسی های حقوق عمومی، سال ۲، شماره ۱، ۱۳۹۲٫
رضایی زاده، محمدجواد،« آمبودزمان پاسدار حقوق شهروندان مبیکر اصلاحات اداری»، فصلنامه حقوق، دوره ۴۰ ،۱۳۸۹٫
رییسی، سید ابراهیم،« نظارت و بازرسی و چالشهای امروز»، همایش علمی پژوهشی نظارت و بازرسی، ۱۳۸۰٫
سردارنیا، خلیل الله، « ریشه های ساختاری فساد اقتصادی ایران در دو دهه اخیر»، فصل نامه مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل، شماره اول، سال اول، ۱۳۹۳٫
شاکری، عباس،« نکاتی اساسی در مورد خصوصی سازی»، مجله سیاسی اقتصادی، شماره ۱۵۰، ۱۳۷۸ .
طباطبائی مؤتمنی، منوچهر، « مسأله کنترل و نظارت در دستگاه اداری»، مجله حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۶۷٫
گرجی، علی اکبر، « حاکمیت قانون و محدودیت های حق دادخواهیدر دیوان»، نشریه حقوق اساسی، شماره نهم، ۱۳۸۷٫
لوئیس، ماریانو، «مجموعه مقالات چهارمین اجلاس بازرسان کل آسیا»، نشر سازمان بازرسی کل کشور ، ۱۳۷۸٫
محسنی، رضا علی،« فساد در نظام اداری ایران»، ماهنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی، تهران، ۱۳۸۶٫
محمودی جانکی، فیروز،« امنیت و ناامنی از دیدگاه سیاست جنائی»، نشریه دیدگاه های حقوق قضائی، شماره ۸ ، ۱۳۷۶٫
منتی نژاد، صادق،« شیوه ها و زمینه های تبانی در معاملات دولتی»، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۶۱، ۱۳۸۶٫
موسوی، سید فضل الله ، موسی زاده ،ابراهیم ، جوکار، فضل الله ،« بررسی استقلال نهاد آمبودزمان با نگاه تطبیقی» ، فصلنامه حقوق ، دوره ۴۲ ، شماره ۴ ، ۱۳۹۱٫
موسی زاده ابراهیم،« بررسی تطبیقی کمیسیون اصل نود و نهاد آمبودزمان ( نهاد بازرسی و نظارت)»، مجله دیدگاه های حقوقی، شماره ۵۷، ۱۳۹۱٫
موسوی زاده ، سید شهاب الدین ،« نقش آمبودزمان در تحقق نظام اداری شفاف و پاسخگو م، روزنامه اطلاعات ، شماره ۲۴۹۷۷، ۱۳۸۹٫
ناعمه، حسن،« شفافیت و مبارزه با فساد در انعقاد قراردادهای اداری ایران»، مجله تحقیقات حقوقی، ویژه نامه شماره ۴، ۱۳۹۰٫
هداوند، مهدی،« نظارت قضایی، تحلیل مفهومی، تحولات اساسی»، نشریه حقوق اساسی، شماره نهم، ۱۳۸۷٫
یگانه، یحیی،« سقوط اخلاق حرفه ای و فروپاشی انرون، حسابرس»، فصلنامه تحلیلی اطلاع رسانی، پژوهش سازمان حسابرسی، شماره ۲۷، ۱۳۸۳٫

پایگاه های الکترونیکی