نحوه پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل ۹۰- قسمت ۲

مبحث دوم : انواع نظارت ۲۲
گفتار نخست: نظارت سیاسی ۲۲
گفتار دوم : نظارت قضایی و حقوقی ۲۷
بند نخست: نظارت قضایی ۲۷
بند دوم: نظارت حقوقی ۳۰
گفتار سوم: نظارت اداری ۳۴
بند نخست: راههای کنترل اداری ۳۵
بند دوم: اهداف کنترل اداری ۳۶
بند سوم: شاخص های نظارت اداری ۳۷
گفتار چهارم: نظارت از طریق کمیسیون اصل نود………………………………………………………………..۳۹
مبحث سوم: کلیات مفهومی و اقسام فساد ۴۴
گفتار نخست : تعریف فساد ۴۴
گفتار دوم : اقسام فساد ۴۶
بند نخست : تقسیم بندی فساد از حیث درجه و ماهیت ۴۶
بند دوم: تقسیم بندی فساد از حیث میزان و دفعه ۴۸
گفتار سوم: نقش نهادهای نظارتی در ارتباط با فساد ۵۰
بند نخست: حوزه نظارت و بازرسی نهادهای فراقضایی ۵۰
بند دوم: تاثیر نهادهای نظارتی بر کاهش فساد ۵۲
فصل دوم: ساختار تشکیلاتی و حقوقی کمیسیون اصل نود و نهادهای بازرسی فراقضایی مدرن (آمبودزمان) ۵۵
مبحث نخست : مبانی قانونی و صلاحیتهای کمیسیون اصل نود ۵۶
گفتار نخست : مبانی قانونی کمیسیون اصل نود ۵۷
گفتار دوم : اعتبار و جایگاه کمیسیون اصل نود در ایران ۵۸
مبحث دوم : صلاحیت ، رویه و تشکیلات کمیسیون اصل نود ۵۹
گفتار نخست : چگونگی رسیدگی کمیسیون اصل نود به شکایات ۶۰
گفتار دوم : گستره نظارت کمیسیون اصل نود ۶۱
گفتار سوم : بررسی ابهام عبارت «طرز کار» در اصل نود قانون اساسی ۶۲
بند نخست: ادله شمول عبارت «طرز کار» به امور کلی و سیاست های کلان ۶۴
بند دوم: ادله شمول عبارت «طرز کار» به امور جزیی ۶۵
گفتار چهارم: تشکیلات کمیسیون اصل نود ۶۷
بند نخست: از ابتدای تشکیل مجلس شورای اسلامی تا سال ۱۳۶۵ ۶۸
بند دوم: از زمان تصویب قانون نحوه اجرای اصل نود قانون اساسی ۶۹
مبحث سوم: آمبودزمان و میزان همپوشانی نهادهای نظارتی فراقضایی مندرج در قانون اساسی ۷۱
گفتار نخست : تاریخچه آمبودزمان، اهمیت و نقش آن در حمایت از حقوق شهروندان ۷۱
بند نخست:تاریخچه آمبودزمان ۷۱
بند دوم: تعریف و اهمیت نهاد آمبودزمان ۷۴
بند سوم: نقش آمبودزمان ها در حمایت از حقوق شهروندان ۷۷
گفتاردوم: رسیدگی فراقضایی و ضمانت اجرای نهاد آمبودزمان ۷۹
بند نخست : رسیدگی به شکایات به روش فراقضایی ۸۱
بند دوم: رسیدگی خود جوش ۸۲
بند سوم : اشتراکات آمبودزمان ها ۸۴
گفتار سوم: بررسی وجوه اشتراک نهاد آمبودزمان و کمیسیون اصل نود قانون اساسی ۸۷
فصل سوم: ضمانت های اجرایی و جایگاه مبارزه با فساد در ساز و کارهای کمیسیون اصل نود و نقش قوانین و مقررات در کاهش فساد ۹۱