اصلی ترین هدف این تحقیق،شناسایی و بررسی عوامل موثر بر بروز تاخیرات زمانی در پروژه های عمرانی  در محدوده شهرستان اردبیل می باشد.
اهداف فرعی تحقیق
-شناسایی مهمترین ریسک های  موجود در پروژههای عمرانی با توجه به اهداف اصلی پروژه
-اندازه گیری احتمال وقوع ومیزان تاثیر ریسک های شناسایی شده بر مدت زمان پروژه های عمرانی
-اندازه گیری احتمال وقوع و میزان تاثیرریسک های شناسایی شده برهزینه پروژه های عمرانی
 
برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید
-اندزه گیری احتمال وقوع ومیزان تاثیر ریسک هاس شناسایی شده  برکیفیت پروژه ها عمرانی
 
 

۱-۵ سؤالات تحقیق:

سوال اصلی
عوامل موثر بر تاخیر پروژه های عمرانی  کدامند و چگونه اهداف پروژه را تحت تاثیر قرار میدهد؟
سوالات فرعی
مهمترین ریسک های موجود در پروژه های عمرانی کدامند و چگونه می توان آنها را دسته بندی نمود؟
ریسک های مرتبط با پروژه های عمرانی چه تاثیری بر هزینه و کیفیت پروژه میگذارند؟
تاثیر ریسک های شناسایی شده بر اهداف اصلی پروژه (زمان،هزینه وکیفیت)را چگونه می توان رتبه بندی نمود؟
 

۱-۶ فرضیه‏های تحقیق:

فرضیه اصلی:
عوامل مالی بر تاخیرپروژه ها تاثیر دارد
فرضیه های فرعی:
کمبود نیروی انسانی بر تاخیر پروژه های تاثیر دارد
عوامل طبیعی بر تاخیر پروژه ها تاثیر دارد
دخالت های کارفرما بر تاخیر پروژه تاثیر دارد