دانلود پایان نامه مهمترین ریسک های پروژه های عمرانی

دانلود پایان نامه مهمترین ریسک های پروژه های عمرانی

 

اصلی ترین هدف این تحقیق،شناسایی و بررسی عوامل موثر بر بروز تاخیرات زمانی در پروژه های عمرانی  در محدوده شهرستان اردبیل می باشد.
اهداف فرعی تحقیق
-شناسایی مهمترین ریسک های  موجود در پروژههای عمرانی با توجه به اهداف اصلی پروژه
-اندازه گیری احتمال وقوع ومیزان تاثیر ریسک های شناسایی شده بر مدت زمان پروژه های عمرانی
-اندازه گیری احتمال وقوع و میزان تاثیرریسک های شناسایی شده برهزینه پروژه های عمرانی
 
برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید
-اندزه گیری احتمال وقوع ومیزان تاثیر ریسک هاس شناسایی شده  برکیفیت پروژه ها عمرانی
 
 

۱-۵ سؤالات تحقیق:

سوال اصلی
عوامل موثر بر تاخیر پروژه های عمرانی  کدامند و چگونه اهداف پروژه را تحت تاثیر قرار میدهد؟
سوالات فرعی
مهمترین ریسک های موجود در پروژه های عمرانی کدامند و چگونه می توان آنها را دسته بندی نمود؟
ریسک های مرتبط با پروژه های عمرانی چه تاثیری بر هزینه و کیفیت پروژه میگذارند؟
تاثیر ریسک های شناسایی شده بر اهداف اصلی پروژه (زمان،هزینه وکیفیت)را چگونه می توان رتبه بندی نمود؟
 

۱-۶ فرضیه‏های تحقیق:

فرضیه اصلی:
عوامل مالی بر تاخیرپروژه ها تاثیر دارد
فرضیه های فرعی:
کمبود نیروی انسانی بر تاخیر پروژه های تاثیر دارد
عوامل طبیعی بر تاخیر پروژه ها تاثیر دارد
دخالت های کارفرما بر تاخیر پروژه تاثیر دارد

دانلود متن کامل پایان نامه ها در سایت zusa.ir
Share