منبع پایان نامه درباره مدیریت ریسک، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، رتبه بندی

کنون صورت گرفته، بر روی مدیریت ریسک در شرکت های حاضر در بورس تمرکز آن چنانی نداشته اند.
با تمرکز بر شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران و ریسک های اقتصادی آنها این پژوهش به دنبال تبدیل تئوری های موجود در زمینه ریسک های اقتصادی به اجرا برای اینگونه شرکت‌ها می باشد که در همین راستا به دنبال پاسخگویی به سوالات ذیل می باشد:
اجزای تشکیل دهنده ریسک های اقتصادی در شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران کدامند؟
هر یک از اجزای ریسک های اقتصادی در شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران در چه جایگاهی قرار دارند؟
با توجه به بررسی‌های به عمل آمده در زمینه تحقیقات گذشته، متغیرهای زیادی یافت گردید که می‌توانند ایجاد کننده ریسک‌های اقتصادی باشند.

ضرورت واهمیت تحقیق
از آنجا که تا کنون تحقیق جامعی که به شناسائی، دسته‌بندی، ارزیابی درجه اهمیت و رتبه‌بندی عوامل ایجاد کننده ریسک اقتصادی از دیدگاه مدیران شرکت‌های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته باشد یافت نگردید، تحقیق حاضر می‌تواند جدید باشد.
این تحقیق می‌تواند دید جامعی به مدیران در شناسائی ریسک‌های اقتصادی بدهد و آنها را برای پیش‌بینی آنها و مقابله با اثرات مخرب آن آماده سازد.
در کشور هیچ‌گونه تحقیقی که عوامل ایجاد کننده ریسک های اقتصادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را شناسائی کرده باشد یافت نگردید. در ضمن به‌کارگیری تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره برای رتبه‌بندی این عوامل به نوآوری این تحقیق کمک می‌نماید. وارد کردن داده‌های این تحقیق در فضای فازی نیز می‌تواند به جدید بودن این تحقیق یاری رساند.
ارائه مدلی بومی در زمینه شناسائی ریسک‌های اقتصادی یکی دیگر از ابعاد نوآورانه این تحقیق خواهد بود.

بیان مساله
امروزه با رشدروزافزون ریسک هاوزیان های مالی ولزوم تبعیت ازمقررات باعث افزایش توجه سازمان هاونهادهای مختلف به مفهوم مدیریت ریسک سازمان شده است.افزایش پیچیدگی ریسک ها ورقابت میان سازمان ها وتوجه به ریسک به عنوان فرصت نیزاز عوامل موثر در توسعه ریسک بوده است.
درطول دهه گذشته هدف های بلندمدت مدیریت ریسک درسازمانهای مالی مورد تجدید نظر قرارگرفت.در زمان های گذشته مدیریت ریسک از اهمیت زیادی برخوردار نبود و متخصصان رده میانی سازمان وظیفه به حداقل رساندن زیان های وارده راداشتندازدیدگاه سازمانی مسئولیت مدیریت ریسک به افراد متخصص واگذارگردید.به ندرت امکان داشت که حتی بهترین شرکت هاهم ریسک کل شرکت راازدیدگاه سهامداران ببینند.دردهه1980و سال های نخستین دهه1990شرکت ها در بسیاری ازموارد دیدگاه خود را نسبت به ریسک تغییر دادند و حتی بسیاری ازرویدادها در این سالها باعث شد شرکت هادیدگاه واهداف خود را نسبت به ریسک تغییردهند.مدیرانی که ازاین بابت نااگاه و بی اعتنا بودند دچار مشکلات بزرگی شدندوهزینه های سنگینی راپرداخت نمودند.وحتی شرکت هایی که توانستندجان خودرانجات دهندتنهابه افزایش ارزش بسیاراندک ورشدی ناچیزاکتفا کردند ریسک های جدیدی که سازمان های مالی باآن طرف شدندازنظرماهیت بسیارتازگی داشت وهیچ شباهتی باریسک های سنتی نداشت نرخ بهره تغییرکردوارزش دارایی هاکاهش یافت ووجودشرکت های بین المللی و بسط وگسترشی که دراین زمینه مشاهده شدباعث شد شرکت هامتحمل زیان های گسترده ای شوند.
سیستم های کامپیوتری جایگزین سیستم های دستی شدوکارحسابرسی بسیارپیچیده شدوتغییراتی که درقوانین ومقررات به وجود آمدباعث شدکه سودآوری سازمان های خدماتی وشعبه های وابسته تغییرات زیادی بکنند.
بسیاری ازسازمانهای مالی که موفقیت های چشمگیری داشته اند خودرابسی خطرناک می دیدند. برای بسیاری ازشرکتهافلسفه مدیریت ریسک به گونه ای بودکه بایدیکباردیگردرباره آن اندیشیدو تجدید ساختارکرد. سرانجام دردهه 1980و1990 مدیریت ریسک مورد توجه مقامات ارشد و اجرایی قرارگرفت.
امروزه مدیریت ریسک واستراتژی ریسک به صورت یکی از مزایای عمده ومهم درآمده است .افزایش ارزش سهام وسودآوری بلندمدت شرکت درگرواداره امور و حل مسائل ریسک است دردنیای رقابتی سازمان های مالی بایداز نظرحمله ودفاع همواره به مدیریت ریسک توجه کنند ومدیریت ریسک به معنای ازبین بردن ریسک نیست .
حتی جوامع کوچک وبزرگ با طیف گسترده ای از ریسک مواجه اندکه به طور بالقوه براهداف آنها موثراست برای مقابله با این ریسک ها هرسازمانی به مدل مدیریت ریسک خاص خود نیازدارد مدیریت ریسک سازمان رویکردی کل نگر است که به اولویت بندی ریسک هادرسازمان پرداخته که از این طریق استراتوژی ها وبرنامه های سازمان تقویت یافته است وباسوال اصلی چگونگی شناسایی ورتبه بندی عوامل ایجادکننده ریسک اقتصادی؟مواجه هستیم که به مواردزیرتوجه می شود:
1-مدیریت ریسک سازمان یک سیستم است .این بدان معناست که مدیریت ریسک سازمان راهنما یا الگوی رفتاری مدون برای سازمان است که مدیریت سازمان راتقویت کرده وبرتصمیم گیری های سازمان تاثیرگذاشته ودرنهایت به بخشی ازفرهنگ سازمان تبدیل می شود.
2-توجه ویژه دربهره گیری ازریسک به عنوان فرصت , بخشی ازفرایندمدیریت ریسک بااهداف کوتاه مدت وبلندمدت است ونشان می دهد که هدف ازبه کارگیری مدیریت ریسک سازمان خلق ارزش به همراه کاهش ریسک است .
3-مدیریت اثربخش ریسک سازمان ,اساساشامل شناسایی وارزیابی ریسک درهمه ابعادسازم
ا
ن می باشد.مدیریت ریسک سازمان ,ساختاری منطقی فراهم می اوردکه زمینه های مورد نظرراباهم مرتبط کرده وآنهارابه روشی قابل قبول یکپارچه سازد.
4-مدیریت ریسک سازمان مسئولیت همه گروه های مسئول ریسک درسطوح مختلف سازمان است درآن تمام اعضاسازمان,شامل صاحبان سهام ,ذینفعان ,مدیران وکارمندان ومشتریان وجامعه ای که سازمان درآن فعالیت می کند در نظرگرفته می شود.
یافته های حاصل ازمدیریت ریسک دیدگاه هاو اطلاعات ارزشمندی را جهت بهبودتصمیم گیری وبرنامه ریزی دراختیارهیئت مدیره ومدیران قرارمی دهندوآنهارابه سمت تصمیم گیری آگاهانه سوق می دهدمدیریت ریسک نظامی جداگانه نیست وبرای حداکثرکردن مزیت های آن باید آن رادرفرایند های فعلی کسب وکارشامل برنامه ریزی اجراوکنترل ادغام کرد.
اهداف تحقیق
هدف اصلی:
شناسائی و رتبه‌بندی عوامل ایجادکننده ریسک اقتصادی در شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران
اهداف فرعی:
شناسائی عوامل ایجادکننده ریسک اقتصادی در شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران
دسته بندی عوامل ایجادکننده ریسک اقتصادی در شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران
ارزیابی درجه اهمیت عوامل ایجادکننده ریسک اقتصادی در شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران
سوالات تحقیق
سوال اصلی :
عوامل ایجادکننده ریسک اقتصادی ورتبه بندی آنها در شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران درقلمروتحقیق کدام است؟
سوالات فرعی :
عوامل ایجادکننده ریسک اقتصادی در شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران درقلمروتحقیق کدام است؟
عوامل ایجادکننده ریسک اقتصادی در شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران ازلحاظ طبقه بندی درقلمروتحقیق کدام است ؟
عوامل ایجادکننده ریسک اقتصادی در شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران ازلحاظ درجه اهمیت درقلمروتحقیق کدام است؟
عوامل ایجادکننده ریسک اقتصادی در شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران ازلحاظ رتبه بندی درقلمروتحقیق کدام است؟

فرضیه ها
این تحقیق از مدل فازی می باشد وقابل تعمیم نیست ودرتعیین نمونه از صاحبنظران استفاده می شودو تصادفی نمی باشد در نتیجه این تحقیق فاقد فرضیه می باشد وهدف آن پاسخ به سوالات تحقیق است.
قلمرو تحقیق
هرتحقیقی بایستی ازنظرقلمروموضوعی و زمانی و مکانی دقیقا مشخص گرددتامحقق درتمامی مراحل تحقیق بر آن احاطه کافی داشته وبتواندپیامدهای حاصل از نمونه رابه جامعه تعمیم دهد از آن جاکه تحقیق حاضر ازجمله تحقیقات کاربردی بوده است بنابراین به میزان زیادی مرتبط به زمان ومکان می باشد.
قلمروموضوعی
این تحقیق به شناسائی ورتبه بندی عوامل ایجادکننده ریسک های اقتصادی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران می پردازد.
قلمرومکانی
چارچوب مکانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران است .
قلمرو زمانی
این تحقیق ازلحاظ زمانی معطوف به سال 1392می باشد.

روش کلی تحقیق
پژوهش پیشنهادی حاضراز نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. وبا توجه به این که قضاوت بر مبنای اطلاعات عملکردی گذشته می باشد، لذا از حیث طرح تحقیق در زمره تحقیقات پس رویدادی بر مبنای اطلاعات گذشته و داده های مشاهده شده می باشد و از لحاظ استنتاج، توصیفی تحلیلی است. این پژوهش از نظر مکانی از نوع تحقیقات میدانی است، زیرا داده های تحقیق درچارچوب جامعه و یا نمونه آماری با حضور آنها و با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوری خواهد شد.
تعریف واژه هاواصلاحات
ریسک : ریسک در معنای عام عبارت است از تاثیر منفی ناشی از یک آسیب پذیری  با در نظر گرفتن «احتمال» وقوع و «اثر» آن در فرایندهای یک سیستم. برای محاسبه” احتمال” یک رویداد ،(مثلا در یک سیستم فناوری اطلاعات) ، آسیب پذیری های موجود و بالقوه سیستم و کنترلهای اعمال شده در سیستم مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرند. همچنین “اثر” ، اشاره به میزان بزرگی خسارت و ضرروارده دارد که بسته به حساسیت ، دقت و اهمیت اجزاء سیستم و داده ها می باشد (استون برنرو همکاران، 2002)3.
ریسک اقتصادی : خطرتغییرساختاراقتصادی یک کشوریانوسان مداوم نرخ برابری ارز وقوانین اقتصادی ان سرزمین است به اندازه ای که نرخ بازگست سرمایه های خارجی دراثرتغییرات نرخ برابری ارزیاتغییرقوانین کشوراست که دربرنامه ریزی های سرمایه گذاران خارجی اختلال ایجاد خواهد کرد.
ریسک اعتباری : ریسکی است که ازنکول(قصور)طرف قراردادیادرحالت کلی ترریسکی است که از”اتفاقی اعتباری” به وجودمی آید این ریسک معمولا در مورد اوراق قرضه واقع می شود بدین صورت که قرض دهنده ها ازبازپرداخت وامی که به قرض گیرنده داده بودندنگران بودندبه همین خاطرگاهی اوقات ریسک اعتباری یاریسک نکول هم می گویند(دانشنامه آزاد-ویکی پدیا).
ریسک تغییرات نرخ ارز : این ریسک زیرمجموعه ریسک بازار است که به دلیل تغییرات نرخ ارزروی می دهد اهمیت این ریسک هنگامی افزایش می یابدکه بخش قابل توجهی ازپرتفوی متشکل ازیک ارزویاارزهای گوناگون براساس وضعیت بازار(سبدارزی)باشدحالت دیگری که باعث ایجاد ریسک نرخ ارز برای بانکها می شود هنگامی روی می دهد که بانک مبادلات ارزی قابل توجهی داشته باشدو یا اینکه سپرده های ارزی دریافت نموده وهمچنین تسهیلات ارزی پرداخت نمایداین ریسک باتوجه به فعالیت فرا مرزی بانکها از اهمیت فراوانی برخوردار است.به همی
ن دلیل ازروش های گوناگون مانندروش تحلیل تکنیکی برای پیش بینی روندهای کوتاه مدت نرخ ارزو وهمچنین روش های مدیریت دارایی وبدهی برای کاهش ریسک پرتفوی ارزی استفاده می شود (راعی و سعیدی،1389).
ریسک تورم : به عدم اطمینان نسبت به سطح نرخ تورم درسال های آینده اطلاق می گرددوبه عبارت دیگر به انحراف معیار نرخ تورم واقعی موردانتظاربستگی دارد (سازمان بورس).
ریسک نقدینگی : به دو دسته تقسیم می شوند:1-دارایی:بانام ریسک نقدینگی بازارمحصول هم شناخته می شودوزمانی ظاهرمی شودکه معامله باقیمت پیش بینی شده قابل انجام نباشد(به دلیل تغییروضعییت نسبت به زمان معامله عادی)این ریسک دربین گونه های دارایی ها ودرزمان وابسته به شرایط بازارتغییرمی کند2-تامین مالی:که ریسک جریان وجه نقدهم نامیده می شودبه عدم توانایی درپرداخت تعهدات برمی گردد این موضوع مخصوصابرای پرتفوهایی که متوازن شده اندومتعهدبه پرداخت حاشیه سود به طلب کاران هستند معضل مهمی است درواقع اگرذخیره وجه نقدکافی نباشدممکن استدرشرایط سقوط ارزش بازار نیاز به پرداخت وجه نقدوجود داشته باشدکه منجربه نقدکردن اجباری پرتفوی درقیمت پایین می شود.
ریسک مالی : ریسک مالی ناشی ازبه کارگیری بدهی درشرکت است .شرکتی که میزان بدهی آن بیشترباشدریس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *