منبع پایان نامه درباره سلسله مراتبی، سلسله مراتب، تحلیل سلسله مراتبی، درصد تجمعی

کنندگان خارجی
Theodossiou, P. (1998)
43

ریسک قابلیت بنگاه در تولید کالا در مناطق جغرافیایی متعدد
Backus, D., Foresi, S. Li, K., and Wu, L. (1997)
 مدل تحقیق
مدل مفهومی تحقیق

تشریح معیارهای اثر گذار تحقیق و تکنیک های مورد استفاده در پژوهش
3-7-1-1-1 شاخص های ریسک اقتصادی
الف)ریسک های مربوط به هزینه های تامین مالی :
شامل ریسک سود هر سهم، ریسک سود تقسیمی هر سهم، ریسک صنعت، ریسک بدهی در ساختار مالی، ریسک تعداد موسسات بالقوه وام دهنده، ریسک نرخ ارز، ریسک تغییر در ریسک کشوری و ساختار اقتصادی، ریسک رکودی یا رونقی بودن بازار سرمایه، ریسک افزایش نرخ سود علی الحساب سود سپرده های بانکی
ب)ریسک های مربوط به اوراق قرضه و اعتباری:
شامل ریسک عدم  توان پرداخت وام، ریسک عدم توان پرداخت بهره وام، ریسک سیکل های موجود در صنعت، ریسک وضعیت وام گیرنده، ریسک مربوط به صنعت
ج)ریسک های مربوط به نقدینگی:
شامل ریسک درآمد حاصل از سرمایه گذاری و مشارکتها، ریسک تورم، ریسک هزینه های اداری و تشکیلاتی، ریسک هزینه های مالیات، ریسک هزینه مطالبات مشکوک الوصول، ریسک سود(زیان) قبل از کسر مالیات، ریسک عدم توانایی اجرای تعهدهای مالی کوتاه مدت، ریسک عدم توان تأمین منابع مالی کوتاه مدت در هنگام نیاز، ریسک عدم توان تأمین مالی کوتا ه مدت با هزینه های مقرون به صرفه، ریسک تفاوت بین زمان رسیدن سفارش خرید و سفارش فروش در بازار، ریسک وجود قوانین مشخص در معامله کالا یا خدمات، ریسک وجود تقاضای بسیار کم برای کالا یا خدمات.
د)ریسک های مربوط به تورم :
شامل(متغیرهائی همچون: ریسک قیمت مصرف کننده، ریسک قیمت تولید کننده، ریسک تولید ناخالص داخلی، ریسک نرخ ارز.
ه)ریسک های مربوط به تغییرات نرخ ارز:
شامل ریسک استقلال صادرات از واردات، ریسک ثبات سطح قیمت ها، تولید و ظرفیت تولیدی، ریسک ثبات شرایط پولی (نرخ بهره)، ریسک وجود برابری قدرت خرید، ریسک تحرک کامل کالا و دارایی، ریسک ثبات سطح قیمت ها، ریسک عدم وجود اشتغال کامل، ریسک درجه نااطمینانی موجود در فرایندهای کلان اقتصادی، ریسک توانایی بنگاه در مدت دار کردن پرداختها و استفاده از نرخهای ارز توافقی، ریسک بالا بودن هزینه تعدیل برای فروش بیشتر محصولات صادراتی، ریسک تجارت بین صنعتی، ریسک بالا بودن درجه تمرکز بازار.
تحلیلی سلسله مراتبیAHP
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، یکی از معروفترین فنون تصمیم گیری چند شاخصه است که توسط ساعتی معرفی شده است. این روش هنگامی که عمل تصمیم گیری با چند گزینه و شاخص تصمیم گیری روبرو است، می تواند مفید باشد. اگر چه افراد خبره از شایستگی ها و توانایی های ذهنی خود برای انجام مقایسات استفاده می نمایند، اما باید به این نکته توجه داشت که فرآیند تحلیل سلسله مراتبی سنتی، امکان انعکاس سبک تفکر انسانی را بطور کامل ندارد. به عبارت بهتر، استفاده از مجموعه های فازی، سازگاری بیشتری با توضیحات زبانی و بعضاً مبهم انسانی دارد و بنابراین بهتر است که با استفاده از مجموعه های فازی (بکارگیری اعداد فازی) به پیش بینی بلند مدت و تصمیم گیری در دنیای واقعی پرداخت. در سال ۱۹۸۳ دو محقق هلندی به نام های لارهورن و پدریک روشی را برای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی پیشنهاد نمودند که بر اساس روش حداقل مجذورات لگاریتمی بنا نهاده شده بود. پیچیدگی مراحل این روش باعث شده این روش چندان مورد استفاده قرار نگیرد. در سال ۱۹۹۶ روش دیگری تحت عنوان روش تحلیل توسعه ای توسط چانگ ارایه گردید. اعداد مورد استفاده در این روش، اعداد مثلثی فازی هستند. مقیاس های فازی مورد استفاده در روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی در شکل (الف) نشان داده شده اند.
شکل (الف) مقیاس های زبانی برای بیان درجه اهمیت

پایان نامه با واژگان کلیدیخودپنداره، استان خراسان، توزیع فراوانی، انضباط کارکنان

مفاهیم و تعاریف فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی بر اساس روش تحلیل توسعه ای به صورت زیر می باشد:
دو عدد مثلثی  و  که در شکل (ب) رسم شده اند را در نظر بگیرید.
شکل (ب) اعداد مثلثی

عملگرهای ریاضی آن به صورت روابط (۱-3)، (۲-3) و (۳-3) تعریف می شود: M1 و M2
(۱-3)رابطه   
(۲-3) رابطه   
(۳-3) رابطه   
باید توجه داشت که حاصل ضرب دو عدد فازی مثلثی، یا معکوس یک عدد فازی مثلثی، دیگر یک عدد فازی مثلثی نیست. این روابط، فقط تقریبی از حاصل ضرب واقعی دو عدد فازی مثلثی و معکوس یک عدد فازی مثلثی را بیان می کنند. در روش تحلیل توسعه ای، برای هر یک از سطرهای ماتریس مقایسات زوجی، مقدار ، که خود یک عدد مثلثی است، به صورت رابطه (4-3) محاسبه می شود:

رابطه(4-3)
در روش تحلیل توسعه ای، پس از محاسبه  ها، باید درجه بزرگی آن ها را نسبت به هم به دست آورد. به طور کلی اگر  M¹ و  M² دو عدد فازی مثلثی باشند، درجه بزرگی M¹  بر M²، که با   نشان داده می شود، به صورت رابطه (۵-3) تعریف می شود:

رابطه (5-3)
هم چنین داریم:

میزان بزرگی یک عدد فازی مثلثی از   عدد فازی مثلثی دیگر نیز از رابطه (۶-3) به دست می آید:

رابطه (6-3)
برای محاسبه وزن شاخص ها در ماتریس مقایسه زوجی به صورت رابطه (۷-3) عمل می شود:
رابطه (7-3)

بنابراین، بردار وزن شاخص ها به صورت رابطه (۸-3) خواهد بود:که همان بردار ضرایب غیر هنجار فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی است.
رابطه (8-3)
به کمک رابطه (۹-3) نتایج غیر بهنجار به دست آمده از رابطه (8-3) بهنجار می شود. نتایج بهنجار شده حاصل از رابطه (۹-3) ،  نامیده می شود.

رابطه( 9-3)

فصل چهارم:
یافته های تحقیق

مقدمه‏
تجزیه و تحلیل آماری بخش مهم و پایه ای بسیاری از پیمایشها را شامل می شود آمار شاخه ای از روش شناسی علمی است که با جمع آوری ، طبقه بندی ، توصیف و تفسیر داده هایی که از اجرای زمینه یابی ها و آزمایشها به دست می آید سرو کار داردو هدف اساسی آن ، توصیف و بیان استنباط هایی در باره ویژگیهای عددی جوامع است در مباحث آماری بر پایه اخذ نمونه گیری با روشهای مدون و از پیش تعیین شده دانش نمونه گیری و همچنین بکار گیری تکنیکهای استنباطی امکان تعمیم نتایج به جامعه فراهم می گردد در یک تقسیم بندی آن دسته از روشها را که به منظور توصیف ویژگیهای نمونه یا جامعه به کار گرفته می شود را آمار توصیفی می گویند آمار استنباطی نیز به روشهایی گفته می شود که در آنها ویژگیهای جامعه به کمک ویژگیهای نمونه استنباط می شود . (آذر،1385).
فصل چهارم این تحقیق تحت عنوان تجزیه وتحلیل و تفسیر داده ها به بررسی و پاسخگویی سوالات اساسی پژوهش می پردازد .
توصیف یافته ها
پس از مطالعه و بررسی در ادبیات جهانی و استخراج شاخص های ریسک اقتصادی در شرکت های بزرگ پرسشنامه ای مشتمل بر مهمترین معیارهای ریسک اقتصادی شناسایی و جهت اظهار نظر و گزینش نهایی بین خبرگان توزیع گردید،در ابتدا به توصیف پاسخ دهنگان می پردازیم.

پایان نامه با واژه های کلیدی نام تجاری، نشان تجاری، نام و نشان تجاری، کیفیت درک شده

جدول( 4-1 ):توزیع گروه نمونه بر حسب نوع پاسخ دهندگان

نوع پاسخ دهنده
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی

مدیر عامل
1
0.010
0.011
0.011

عضو هیأت مدیره
2
0.021
0.021
0.032

مدیران بخش مالی
4
0.043
0.043
0.074

مدیران بخش تولید
2
0.021
0.021
0.095

کارکنان بخش مالی
37
0.40
0.401
0.495

کارکنان بخش تولید
37
0.40
0.401
0.895

سایر
9
0.097
0.097
100

مجموع
92
100
100

جدول( 4-1) بیان کننده فراوانی تعداد افرادی است که در طرح مشارکت داشته اند ،همانطور که مشاهده می شود بیشترین فراوانی مربوط به کارکنان بخش مالی و کارکنان بخش تولید می باشد که در حدود 0.40 درصد از نمونه را شامل می گردد و کمترین فراوانی مربوط به مدیر عامل می باشد که تنها حدود 0.010 درصد از کل نمونه را شامل می شود. که نمودار( 4-1 )نیز آن را به وضوع به نمایش می گذارد .
نمودار (4-1 ):توزیع گروه نمونه بر حسب نوع پاسخ دهندگان

جدول (4-2) :توزیع گروه نمونه بر حسب جنسیت پاسخ دهندگان

جنسیت
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی

مرد
88
0.95
0.95
0.95

زن
4
0.05
0.05
100

مجموع
92
100
100

جدول شماره ( 4-2) بیان می کند که 0.95 درصد از پاسخ دهندگان برابر با 88 نفر مرد و 0.05 درصد از آنان برابر با 4 نفر زن بوده اند . نمودار (4-2 ) نیز آن را نشان می دهد .
نمودار( 4-2 ):توزیع گروه نمونه بر حسب جنسیت پاسخ دهندگان

جدول (4-3 ):توزیع گروه نمونه بر حسب مدارج تحصیلی

مدارج تحصیلی
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی

دکترا
2
0.021
0.021
0.021

کارشناسی ارشد
16
0.173
0.173
0.194

منابع و ماخذ تحقیقسیستم‌های اطلاعاتی حسابداری، رضایت شغل، نیازهای اطلاعاتی، روش تحقیق

کارشناسی
47
0.510
0.510
0.704

کاردانی
24
0.260
0.260
0.964

سایر
3
0.032
0.032
100

مجموع
92
100
100

همان طور که در جدول( 4-3) مشاهده می گردد بیشترین فراوانی در بین مدارج تحصیلی پاسخ دهندگان مربوط به مقطع کارشناسی می باشد که 0.510 از حجم نمونه را به خود اختصاص می دهد و کمترین فراوانی مربوط به مقطع دکترا می باشد که تنها حدود 0.021 درصد از کل نمونه را به خود اختصاص داده است. نمودار (4-3 ) نیز آن را نشان می دهد.
نمودار (4-3): توزیع گروه نمونه بر حسب مدارج تحصیلی

جدول(4-4): توزیع گروه نمونه بر حسب رشته تحصیلی
رشته تحصیلی
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
فنی مهندسی
34
0.369
0.369
0.369
حسابداری
26
0.282
0.282
0.651
مدیریت مالی
2
0.0217
0.0217
0.672
اقتصاد
5
0.054
0.054
0.726
مدیریت
11
0.119
0.119
0.846
رایانه0.846
سایر
14
0.152
0.152
100
مجموع
92
100
100

جدول( 4-4 )بیان می کند که رشته تحصیلی 0.36 درصد از پاسخ دهندگان برابر با 34 نفر فنی مهندسی ، 0.28 درصد برابر با 26 نفر حسابداری ، 0.021 درصد برابر با 2 نفر مدیریت مالی ، 0.054درصد برابر با 5نفر اقتصاد ، 0.11 درصد برابر با 11 نفر مدیریت ، و 0.15 درصد از پاسخ دهندگان برابر با 14 نفر سایر رشته های تحصیلی بوده اند . و هیچ یک از پاسخ دهندگان در رشته یارانه تحصیل نکرده اند . نمودار (4-4) آنرا نشان می دهد .
نمودار( 4-4): توزیع گروه نمونه بر حسب رشته تحصیلی

جدول(4-5): توزیع گروه نمونه بر حسب تجربه شغلی

تجربه شغلی
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی

5-0
26
0.282
0.282
0.282

10-6
23
0.25
0.25
0.532

15-11
10
0.109
0.109
0.65

20-16
7
0.077
0.077
0.717

20سال به بالا
26
0.282
0.282
100

مجموع
92
100
100

جدول( 4-5) بیان می کند تجربه شغلی 0.28 درصد از پاسخ دهندگان یعنی 26 نفر بین 5-0 سال ، 0.25 درصد یعنی 23 نفر بین 10- 6 سال ، 0.109 درصد یعن
ی 10 نفر بین 15- 11 سال ، 0.077 درصد یعنی 7 نفر بین 20- 16 سال ، 0.28 درصد یعنی 26 نفر بیست سال به بالا می باشد . . نمودار( 5-4) آن را نشان می دهد .

نمودار( 4-5): توزیع گروه نمونه بر حسب تجربه شغلی

تحلیل یافته ها
ارزیابی شاخص ها
جهت تعیین عوامل اصلی و فرعی موثر بر ریسک اقتصادی،در ابتدا پرسشنامه ای که حاوی کلیه ی شاخص های بر گرفته از کتب و منابع علمی معتبر ،را بین خبرگان توزیع نمودیم.
جدول زیر نشان دهنده نوع و میزان اهمیت انواع ریسک های اقتصادی و زیر فاکتور های متناظرآن در شرکت های بزرگ سطح استان تهران از نظر خبرگان می باشد:

جدول (4-6): وضعیت پاسخ ها
سوالات
تعدادپاسخ ها
میانگین
میانه
انحراف

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *