منبع پایان نامه درباره برنامه ریزی، ذخیره احتیاطی، زمان بندی

شروع به تولید نیازمند تعویض و تنظیم قالب می باشد که ممکن است به ساعت ها زمان نیاز داشته باشد. در این حالت، اندازه دسته تولیدی باید به گونه ای انتخاب گردد که تعداد دفعات تعویض قالب به حد اقل کاهش داده شوند. ممکن است در یک چنین شرایطی یک اندازه ثابت جهت دسته های تولیدی، بر اساس تجارب قبلی، تعیین گردیده باشد.به هر صورت معمول است که اندازه دسته تولیدی را حد اقل برابر با مقدار در نظر می گیرند. S زمانی راه اندازی و t زمان عملیات برای هر قطعه می باشد. طبیعی است که هر چه اندازه دسته از این مقدار بیشتر باشد، صرفه جویی بیشتری را در زمان ها در پی خواهد داشت.
4-6-2- روش دسته به دسته (lot for lot = L4L)
در این روش میزان هر بار سفارش دقیقاً برابر با نیاز واقعی می باشد. در نتیجه میزان موجودی ها در پایان هر پریود برابر با مقدار ذخیره احتیاطی خواهد بود.
جدول4- 3، یک جدول MRP را که بر اساس روش L4L اندازه دسته های آن تعیین شده است نشان می دهد.
جدول4-3:
هفته
9
8
7
6
5
4
3
2
1
11
7
16
10
8
17
9
15
12
تقاضا
15
12
دریافت زمان بندی شده
PHO
11
7
16
10
8
17
9
دریافت برنامه ریزی شده
11
7
16
10
8
17
9
ارسال برنامه ریزی شده
پیش زمان = 2، ذخیره احتیاطی =0، اندازه دسته =L4L
همانگونه که ملاحظه می گردد دریافت ها زمان بندی شده و برنامه ریزی شده به گونه ای تنظیم شده اند که دقیقاً نیاز های هر پریود را به تنهایی برآورده نمایند. در این روش تعداد دفعات ارسال بسیار بیشتر از روش قبل می باشد.
4-6-3- حداقل هزینه بر واحد (LUC)Least unit cost
در این روش اندازه دسته در هر پریود، می تواند نیاز همان پریود، پریود بعدی یا دو پریود بعدی والی آخر را تامین نماید. معیار تصمیم گیری در این زمینه نیز این است که اندازه دسته باید به گونه ای باشد که هزینه سفارش(راه اندازی) و نگهداری به ازای یک واحد کالا را به حداقل برساند.
لازم به ذکر است که بر اساس یک قضیه در برنامه ریزی تولید که بر پایه خواص مدل های برنامه ریزی پویا به دست آمده است، در شرایطی که محدودیت تولید یا سفارش وجود نداشته باشد، اگر در پریود R ام سفارشی جهت تامین تقاضاها باید صورت گیرد، این سفارش یا باید به اندازه تقاضای پریود R ام باشد یا باید به اندازه مجموع تقاضاهای پریود R ، R+1، R+2، باشد و الی آخر.
در عین حال اگر قرار است که پریود ، Rام تامین کننده تقاضای پریود Lام باشد، می باید تقاضای تمامی پریود های مابین R تاL را نیز تامین کند.
در روش LUC ، از نخستین پریودی که تقاضای خالص برای آن وجود دارد شروع می نماییم و اندازه دسته را برابر با تقاضای آن در نظر می گیریم. در این حال مجموع هزینه های سفارش (راه اندازی) و نگهداری را محاسبه کرده و آن را بر اندازه دسته تقسیم می نماییم. این مقدار اولین UC خواهد بود. سپس اندازه دسته را برابر مجموع تقاضاهای این پریود و پریود بعد از آن بر اندازه دسته تقسیم نموده و دومین مقدار UC را به دست می آوریم.
با ادامه دادن به همین منوال، در جایی که مقادیر UC به سیر نزولی خود خاتمه می دهند و میل به صعود پیدا می کنند متوقف می شویم و اندازه دسته مربوطه را به عنوان اندازه دسته سفارش انتخاب می کنیم.
در جدول4- 4 یک نمونه از MPR را ملاحظه می نمایید که در ان هزینه هر بار سفارش 75/5 واحد پول و هزینه نگهداری یک واحد کالا در یک پریود نیز 05/0 واحد پول می باشد. محاسبات مربوط به روش LUD در جدول 4-5آورده شده اند.
9
8
7
6
5
4
3
2
1
11
7
16
10
8
17
9
15
12
تقاضا
53
دریافت زمان بندی شده
11
18
34
44
17
26
41
PHO
52
دریافت برنامه ریزی شده
52
ارسال برنامه ریزی شده
پیش زمان = 2، ذخیره احتیاطی = 0، اندازه دسته = LUD
جدول4-4
هزینه
بر واحد
مجموع
هزینه ها
هزینه
نگهداری
هزینه
سفارش
تعداد
سفارش شده
پریود
479/0
75/5
75/5
12
1
240/0
5/6
75/0=05/0×15
75/5
27
2-1
205/0
4/7
65/1=01/0×9+05/0×15
75/5
36
3-2-1
188/0
95/9
2/4=15/0×17+1/0×9+05/0×15
75/5
53
4-3-2-1
189/0
55/11
81/5=2/0×8+15/0×17+1/9+05/0×15
75/5
61
5-4-3-2-1
جدول 4-5: محاسبات LUC
به عنوان مثال، در آخرین سطر جدول 4-5، حالتی بررسی شده است که در آن پریود 1 (اولین پریودی که برای آن تقاضای خالص وجود دارد)، تامین کننده تقاضای پریودهای 1 تا 5 می باشد. لذا اندازه دسته نیز برابر با مجموع تقاضای این 5 پریود می باشد. هزینه سفارش به دلیل آنکه با یک دسته سر کار داریم، مقدار 75/5 می باشد ولی هزینه نگهداری برای تقاضای پریود دوم، به اندازه یک پریود، پریود سوم به اندازه 2 پریود، پریود چهارم به اندازه 3 پریود و پریود پنجم به اندازه 4 پریود می باشد. مجموع هزینه های سفارش و نگهداری برای دسته با اندازه 61 عدد، 55/11 واحد پول شده است که به ازای هر واحد کالا 189/0 واحد پول خواهد بود. چون این هزینه از 188/0 که در اندازه دسته 53 (یک سطر بالاتر در جدول 4-5) به دست آمده است، بیشتر می باشد، لذا اندازه دسته را برابر با 53 اختیار می نماییم.
بدیهی است که برای پریودهای 5 به بعد نیز به همین شکل محاسبات تکرار خواهند شد.
4-6-4- روش حداقل هزینه کل Least total cost (LTC)
این روش نیز مشابهت بسیاری با روش LUC دارد. در این روش اندازه دسته به گونهای تعیین می گردد که هزینه های نگهداری آن نزدیک ترین مقدار به هزینه سفارش باشد. جدول4-6 یک MRP را که با روش LTC اندازه دسته های آن تعیین گردیده است نشان می دهد. در جدول 4-7 نیز محاسبات روش LTC آورده شده است.
پریود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *