اسمایی هورمون T₄در سرم ماهی کپور علفخوار شود.(92)
در مطالعه دیگر در سال 1391 ناصر میرازی و همکاران بیان داشتند استفاده از گیاهان دارویی بطور گسترده در سراسر دنیا صورت می گیرد و گیاه مریم گلی یکی از گیاهان دارویی محسوب می شود که در طب قدیم کاربرد وسیعی داشته و امروزه بسیاری از خواص دار.یی آن شناخته شده است. میرازی در طی مطالعه خود اثر عصاره گیاه مریم گلی بر هورمون های تیروئیدی موش صحرایی نر هیپوتیروئیدیسم، مشخص شد که غلظت پلاسمایی هورمون T₄ تحت تاثیر استفاده از عصاره گیاه مریم گلی افزایش می یابد که نتایج به دست آمده از این مطالعه با مطالعه ما مشابه بوده است.(67)
در مطالعه ای که توسط پاندا و همکاران در سال 1998 بر روی اثر عصاره ریشه گیاه پنیر باد و عصاره پوست درخت Bauhinia purpurea انجام شد، نتایج نشان داد که این دو گیاه توانایی تحریک تیروئید را داشته و باعث افزایش T₄ می گردد. به طوری که مکانیسم آنها از طریق کاهش در فعالیت LPO و افزایش فعالیت دو آنزیم کاتالاز و سوپر اکسید دیسموتاز می باشد.(80)
در تحقیقی مشخص شده است که عصاره گیاه آویشن یک عامل در افزایش عملکرد تیروئید می باشد در صورتی که عصاره درخت بنگال و آلوورا بازدارنده عملکرد مستقیم تیروئید هستند. به نظر می رسد که احتمالا فیتواسترول موجود در عصاره گیاه ترخون به طور مستقیم بر سلول های بافت تیروئید اثر گذاشته و با افزایش تعداد آنها سبب افزایش میزان هورمون تیروکسین(T₄) می شود.
4-4- تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاه ترخون بر غلظت پلاسمایی هورمون T₃
با توجه به جدول و نمودار( 3-7 و3-8) می توان نتیجه گیری کرد میانگین غلظت پلاسمایی هورمون T₃ در گروه های تجربی دریافت کننده عصاره ترخون نسبت به میانگین غلظت پلاسمایی هورمون T₃ در گروه کنترل و شاهد تغییرات معنی داری نسبت به یکدیگر ندارند.
تاکنون نقش هورمون های تیروئیدی در تنظیم فعالیت دیدیناز بافت های بدن و نیز فعال کردن آنزیم های منابولیکی و افزایش تعداد و فعالیت میتوکندری ها برای تشکیل ATPو انرژی کاملاً به اثبات رسیده است.
در مطالعه ای تاثیر خوراکی سرب بر غلظت هورمون های تیروئیدی در موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج عدم تغییر غلظت هورمون T₃ را نشان داد در حالی که غلظت T₄ افزایش و TSH کاهش یافته بود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد سرب بر فعالیت غده تیروئید اثر منفی دارد و از طریق مهار دیدیناسیون T₄ باعث آسیب غده تیروئید می شود.سرب از طریق مهار جذب دوپامین آزادسازی هورمون TSH را کاهش می دهد.(15)
برخی از مطالعات نشان داده است که افزایش TSH سبب افزایش میزان فعالیت آنزیم های 5- دیدینازهای Ι و Π که مسئول تبدیل T₄به T₃ می باشد می گردد. اما در این پژوهش میزان هورمون TSH کاهش پیدا کرده است لذا متعاقب آن احتمالا میزان فعالیت آنزیم 5- دیدینازهای Ι و ΙΙ که مسئول تبدیل T₄ به T₃ می باشد کاهش می یابد بنابراین همانگونه که نتایج این پژوهش نشان می دهد افزایش معنی داری در میزان هورمون T₄ مشاهده می شود اما چون تبدیل T₄ به T₃ مختل شده است لذا در میزان آنزیم T₃ تغییر معنی داری مشاهده نمی شود. برخی از مطالعات نشان داده است که کومارین با ممانعت از تبدیل T₄ به T₃ سبب تغییر در عملکرد غده تیروئید می شود بنابراین با نوجه به حضور کومارین در عصاره گیاه ترخون و ممانعت آن از تبدیل T₄ به T₃، عدم تغییر T₃ را می توان انتظار داشت.(84)
ج: بحث و نتیجه گیری در مورد نتایج مربوط به تغییرات تعداد فولیکول ها
4-5- تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاه ترخون بر ضخامت دیواره فولیکول ها
با توجه به جداول و نمودارهای( 3-9 )و( 3-10 ) می توان نتیجه گیری کرد که میانگین ضخامت دیواره فولیکول ها در گروه های تجربی نسبت به گروه کنترل و شاهد تغییر معنی داری وجود ندارد.
در مطالعه ای نتایج حاصل از بررسی تیروئید ندولار صورت گرفته، تغییر قطر فولیکولها نیز مشاهده شـده کـه تغییر قطر نتیجه تغییر در سلولهای اپـی تلیـالی فولیکـول هـای تیروئیـد میباشد.(11)
مطالعات نشان داده که سموم و بعضی از مواد نیز می توانند موجب تکثیر سلول های اپی تلیالی فولیکول های تیروئید می شوند.(2) کومارین موجود در عصاره گیاه ترخون به علت سمیت می تواند موجب تکثیر سلول های اپی تلیالی فولیکول شود.
در مطالعه دیگـری اثر نیکوتین بـر روی سـاختار بـافتی و هیسـتومتری تیروئید در موش سوری مورد بررسی قرار گرفت نتایج حاصله تغییر در قطر فولیکولهای غده تیروئید را نشان داد که بطور معنـی داری نسبت به گروه کنترل افزایش نشان داده است. افزایش معنی دار قطر فولیکولها، خصوصا قطر فولیکولهای فعال در گـروه های تجربی نسبت به گروه کنترل نشان دهنده افزایش تعـداد سلولهای تشکیل دهنده فولیکولها است که مشابه نتایج این پژوهش می باشد.(2)
4-6- تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاه ترخون بر تعداد فولیکول های فعال بافت تیروئید
با توجه به جداول و نمودارهای( 3-11 )و( 3-12 ) می توان نتیجه گیری کرد که میانگین تعداد فولیکول های فعال بافت تیروئید در گروه های تجربی عصاره ترخون نسبت به میانگین تعداد فولیکول ها در گروه کنترل و شاهد دارای اختلاف معنی داری می باشد به عبارتی افزایش معنی داری در میانگین تعداد فولیکول های فعال بافت تیروئید در گروه تجربی 1و2و3 نسبت به گروه کنترل وجود دارد.
واحدهای ترشحی غده تیروئید فولیکول ها هستند که حاوی یک لایه خارجی مرکب از سلول های اپی تلیال می باشند که بر روی یک غشای پایه قرار گرفته و یک ماده غیر شفاف به نام کلوئید را در بر می گیرد که کلوئید حاوی تیروگلبولین و مقدار کمی تیروآلبومین یددار است. بافت پشتیبان که حاوی عروق خونی و رشته های عصبی خودمختار است فولیکول ها را در بر گرفته است.این غده حاوی سلول های پارافولیکولر هستند که هورمون پلی پپتیدی کلسی تونین را تولید می کند که یا داخل تیغه پایه فولیکولی محصور شده اند یا به صورت گروهی در فضاهای بین فولیکولی وجود دارند.(1)
در مطالعه ای که در آن تغییرات هیستوفیزیولوژیک غده تیروئید ماهی هامور معمولی تحت تاثیر بنزوآلفاپایرن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاضر نشان داد بنزوآلفاپایرن موجب آسیب غده تیروئید ماهیان هامور و افزایش سایز فولیکول ها و کاهش ارتفاع سلول های تیروسیت و کاهش کلوئید می گردد. (9)
در مطالعه ای اثرات مزمن لیتیوم بر بافت و هورمون های تیروئید در موش صحرایی ماده مورد بررسی قرار گرفت. فتومیکروگراف مقطع بافتی تیروئید در گروه شاهد نشان داد فولیکول ها مملو از ماده کلوئیدی بوده و سلول های فولیکولی به صورت مکعبی ساده هستند. بررسی مقاطع بافتی در گروه تجربی نشان داد اندازه ی بسیاری از فولیکول ها دچار کاهش شده و میکروفولیکول تشکیل شده است
همچنین مقدار کلوئید به طرز محسوسی کاهش یافته است.(11)
4-7- تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاه ترخون بر تعداد فولیکول های غیر فعال بافت تیروئید
با توجه به جداول و نمودارهای( 3-12 )و( 3-13 ) می توان نتیجه گیری کرد که میانگین تعداد فولیکول های غیر فعال گروه های تجربی دریافت کننده دارو نسبت به میانگین تعداد فولیکول های غیر فعال گروه کنترل و شاهد اختلاف معنی داری نشان نمی دهد.
پیشنهادات به عنوان دورنمای تحقیقات آینده
1- بررسی اثرات احتمالی عصاره هیدروالکلی برگ گیاه ترخون بر محور هیپوتالاموس – هیپوفیز – گناد در موش های ماده
2- بررسی اثرات احتمالی عصاره هیدروالکلی برگ گیاه ترخون بر غلظت هورمونهای حد واسط جنسی مانند DHT.
3- تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه ترخون بر غلظت آنزیم های کبدی و تغییرات بافتی کبد
4- تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه ترخون بر روی رفتارهای جنسی در موش صحرایی نر
5- تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه ترخون بر روی گیرنده های FSH، LHدر سلول های سرتولی و سلول های بینابینی
6- بررسی اثرات احتمالی عصاره هیدروالکلی برگ گیاه ترخون بر مسیرهای بویایی مرتبط با رفتارهای جنسی در موش صحرایی نر بالغ
7- بررسی اثرات احتمالی عصاره هیدروالکلی برگ گیاه ترخون بر بیماری های تیروئیدی
نتیجه گیری کلی:
1- مصرف گیاه ترخون با دوز mg/kg200و100 به مدت 30 روز باعث کاهش وزن بدن می شود. فیتواسترول، کومارین و فلانوئیدهای موجود در این گیاه باعث کاهش میزان کلسترول تام و کلسترول LDL می شوند که این کاهش کلسترول به طور مستقیم باعث کاهش وزن بدن می شود. فیتواسترول های موجود در عصاره ترخون باعث افزایش دی هیدرواپی آندرسترون می گردد که این ترکیب به مقدار کم در کبد تولید می شود.افزایش دی هیدرواپی آندروژن باعث افزایش سوخت چربی ها و کاهش ذخیره آنها در بافت های چربی می گردد و همچنین این ترکیب باعث مهار جذب چربی ها می شود به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که کاهش وزن بدن موش های صحرایی تیمار شده با این عصاره منطقی به نظر می رسد.
2- مصرف گیاه ترخون با دوز mg/kg200به مدت 30 روز باعث کاهش غلظت سرمی هورمون TSH و افزایش غلظت سرمی هورمون T₄می شود. عصاره گیاه ترخون در دوزهای بالا بر هسته های هیپوتالاموسی تاثیر می گذارد به طوری که با کاهش میزان ترشح TRH سبب کاهش میزان هورمون TSH شده است. ترکیبات موجود در گیاه ترخون موجب فعالیت بیشتر آنزیم پراکسیداز تیروئید می گردد که سبب افزایش T₄می شود.
3- مصرف گیاه ترخون به مقدار mg/kg 200 به مدت 30 روز باعث افزایش تعداد فولیکول های فعال بافت تیروئید می شود.
منابع:
1- ارجمند، الف.، 2011، ترجمه فیزیولوژی پزشکی، گایتون و هال، انتشارات بشری، ص 1123 تا 1239
2- بهتاش، ن.، فاضلی پور، س.، هادی پور جهرمی، م.، طوطیان، ز.، چگینی، ح ر، اسدی، ف.، شفیعی، م.، 1390، بررسی هیستولوژی و هیستومتری و سطح سرمی هورمونهای تیروئیدی متعاقب مصرف مزمن نیکوتین در موش سوری، مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، دوره 21، ص268 تا 274
3- جلیلی، الف .، 1391، بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه ترخون بر محور هورمونی هیپوفیز-گناد و تغییرات بافت بیضه در موش های صحرایی بالغ نژاد ویستار، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد کازرون، ص 1 تا 17
4- جیمز. آ، د.، 1387، فرهنگ گیاهان دارویی، ترجمه دکتر زهره آموزگار، دکتر محمد رضا شمس اردکانی، چاپ اول، انتشارات مارلیک، ص 949 تا 951
5- خاک پور، ش.، عریان، ش.، حائری روحانی، ع.، 1388، بررسی اثر عصاره گیاه رازک بر هورمونهای محور هیپوفیز –گناد درموش سوری نر، فیزیولوژی – فارماکولوژی، ص31 تا 38
6- دلنواز هاشملویان، ب.، عطایی عظیمی، ع.، 1388، خواص دارویی و خوراکی گیاهان با تاکید بر گیاهان ساوه، موسسه انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ص 48 تا 49
7- رجحان،م.ص.، 1384، بافت شناسی پزشکی،جلد دوم، انتشارات بشری، ص 486 تا 491
8- زرگری، ع.، 1388، گیاهان دارویی، جلد چهارم، موسسه انتشارات دانشگاه تهران، ص 408 تا 418
9- سلامات، ن.، صادقی، م.، رونق، م ت.، موحدی نیا، ع.، 1392، ارزیابی تغییرات هیستوفیزیولوژیک تیروئید ماهی هامور معمولی تحت تاثیر بنزوآلفاپایرن، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
10- سلامی، ع.، 1388، گیاهان دارویی، طب سنتی دوان، گیاه شناسی ایران، انتشارات تهران، ص 214 تا 215
11- سهرابی، د.، فاخری، ف.، مرادی، ه.، 1393، بررسی اثرات مزمن لیتیوم بر بافت و هورمون های مترشحه تیروئید و تیروتروپین در موش صحرایی ماده، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دوره 16، شماره سوم، ص 53 تا 60
12- شهبازی، پ.، ملک نیا، ن.، 1389.، بیوشیمی عمومی،جلد دوم، موسسه انتشارات دانشگاه تهران، ص 489 ت