منابع پایان نامه ارشد با موضوع روزنامه ایران، آلاینده ها، دانشگاه شهید چمران

روی سطح GO بیشتر از 6-آمینو اوراسیل باشد این امر در روند جذب یونهای فلزی توسط جاذب مورد بررسی قرار گرفت. از آنجا که یون مس نسبت به دو یون فلزی دیگر از اندازه و شعاع کمتری برخورد دار است ممکن است روی سطوح راحتر جذب شود.
بررسی نشان می دهد که در حضور یک مقدار ثابت از جاذب(mg2) در دما و فشار محیط یونCu+2 میزان جذب توسط تمامی جاذب ها بهتر بوده و نتایج جذب اتمی این نتیجه را تایید می کند. در این مورد نتایج تئوری نیز در ارتباط با نتایج تجربی همخوانی بسیار خوبی دارد.
در نتیجه گیری کارهای انجام شده در قسمت نظری اتم مس روی ترکیب اتیلن دی آمین بهتر از سایر فلزات سنگین امکان جذب سطحی شدن را دارد. شدت انجام خودبخودی جذب، جاذب روی سطح جذب شونده برای اتم سنگین مس روی اتیلن دی آمین نمایان تر است.
4-2- کارهای که در آینده می توان انجام داد.
نانو ساختارهای کربنی بر پایه اکسید گرافن به دلیل خواص عالی در جذب سطحی که دارای یک سطح آبدوست با گروه های کیلیت کننده عملکرد مناسبی در حذف یونهای فلزی از محیط آبی نشان می دهند.
اکسید گرافن بطور جزیی توانایی جذب یونهای فلزی در محیط آبی دارد. خصلت آب دوستی و حضور گروهای عاملی مثل هیدروکسیل و کربوکسیل و اتری به حذف یونهای فلزی کمک می کند.
این روش، روش مناسبی برای حذف عناصر و آلاینده های فلزی از فاضلاب صنعتی می باشد زیرا در عمل به لحاظ اقتصادی به صرفه و تئوری تجربه را تایید می کند.
به عنوان سوپر جاذب از گرافن اکساید عامل دار شده در مصارف دیگر صنعتی می توان استفاده کرد.
از طرف دیگر، رفتار واجذبی1 یونهای فلزات سنگین در سطح GO نشان می دهد که GO را می توان پس از شستشو با محلول HCl مورد استفاده مجدد قرارداد. این تحقیقات نشان می دهد که GO-ethylenediamine می تواند یک جاذب موثر برای حذف یونهای فلزات سنگین سمی از محلولهای آبی باشد.
1. desorption behaviur
منابع:
1-نقشینه. و.، ریزترین ریزها (فناوری کوتوله ها).روزنامه ایران 1385 ص 16
2- http://www.Physicsir.com
3- http://www.nano.ir/reports/attach/fy2004/site V3.pdf
4- http://www. Webopedia’s definition of nanotechnology
5- Kralj. M.,and Pavelic. K. Medicine on a Small Scale. Embo Reports. 2003;4:1008-1012.
6- Nanotechnology getting of the ground in cancer research . Judith Randal – jurnal of the of the national cancer institute. Vc193, NO.24
7- http://www.chemists.ir
8- http://www.Parf.com/showthread .php ?t=612
9- http://www.itanalyzer.ir
10- http://www.Webopedia’s term/n/nanotechnology.htm com/ .internet
11- http://www.Nanoclub.ir
12- http://www.forum.p30world.com/ showthread .php ?t=26933
13- Yildirim. T., Gu..lseren . O., . Klc. C., Ciraci. S. Pressuced interlinking of carbon nanotubes PHYSICAL REVIEW B. 2000; 62:15,19.
14- Holister. P., Roman. C., T. Harper Fullerenes. Cientifica Ltd. 2003;6.
15- http://www.sussex.ac.uk/
16- Panina. L.K., Kurochkin. V.E., Bogomolova. E.V., Evstrapov. A.A., Spitsyna. N.G. Doklady Biological Science. 1997; 357-530.
17- Bogunia-Kubik. K., Sugisaka M Biosystems. 2002; 65, 123.
18- http://www.nanoclub.ir/index.php/articles/show/197.
19- Kosynkin. D. V., Higginbotham. A. L., Sinitskii. A., Lomeda. J. R., Dimiev. A., Price. B. K., Tour.J. M. LongitudinalUnzipping of Carbon Nanotubes to form Graphene Nanoribbons. Nature. 2009; 458:872–876.
20- Geim. A. K. Graphene Status and Prospects. Science. 2009;324:1530–1534.
21- Katsnelson. M. Graphene Carbon in Two Dimensions. Materialstoday. 2007;10:20–27.
22- Rao. C. N. R.. Biswas. K. Subrahmanyam. K S. Govindaraj. A. Graphene. the New Nanocarbon. Journal of Material Chemistry. 2009;19:2457–2469.
23- Geim. A. K. and Novoselov. K. S. The Rise of Graphene. Nature Materials. 2007;6:183–191.
24-Pumera. M., Ambrosi. A., Bonanni. A., Chng. E.L.K. Poh. H.L. Graphene for Electrochemical. Sensing and Biosensing.
25- Heyrovska. R. Atomic Structures of Graphene, Benzene and Methane with Bond Lengths as Sums of the Single. Double and Resonance Bond Radii of Carbon. 2008.
26- Geim. A. K. Kim. P., Carbon Wonderland. Scientific American. 2008;p:90–97.
27- Choi. W., Lahiri. I., Seelaboyina. R., Kang. Y. S. Synthesis of Graphene and its Applications: a Review. Critical Reviews in Solid State and Materials Sciences. 2010;35:52–71.
28- Novoselov. K. S., Geim. A. K., Morozov. S. V., Jiang. D., Katsnelson. M. I., Grigorieva. I. V., Dubonos. S. V., Firsov. A. A. Two-dimensional Gas of Massless Dirac Fermions in Graphene. Nature.2005;438:197–200.
29-Wikipedia®,GraphiteIntercalation Compound http://en.wikipedia.org/wiki/Graphene intercalation compound
30- Choi. W., Lahiri. I., Seelaboyina. R., Kang. Y., S. Synthesis of Graphene and its Applications a Review. Critical Reviews in Solid State and Materials Sciences. 2010;35:52–71.
31- http://shimisara.blogfa.com/post/101.
32- Castro Neto. A. H., Novoselov. K., Two-Dimensional Crystals Beyond Graphene. MaterialsExpress. 2011;1:10–17.
33- http://grapheneindustries.com
34- CastroNetro. A.H., Guinea. F., N.M.R. Peres. K.S. Novoselov. A.K. Geim. ARCxiv. 2007;0709.1163.
35- Georgakilas. V. M., Otyepka. A. B., Bourlinos. V., Chandra. N., Kim. K. C., Kemp. P., Hobza. R., Zboril Kim. K. S. Chem Rev. 2012112:6156-6214.
36- Chandra. S., Sahu. S., Pramanik. P. Mater Sci Eng B.2010;167:133-136.
37- Hummers. W. S., and Offeman. R. E., J. Am ChemSoc. 1958;80:1339.
38- Marcano. D. C., Kosynkin. D. V, J. M. Berlin, A. Sinitskiil,Z. Sun, A. Slesarev, L. B. Alemany, W. Lu and J. M. Tour. ACS NaNo. 2010;4:4806-4814.
39- Shao. G., Lu. Y., Wu. F., Yang. C., Zeng. F., Wu. J. Q. Mater Sci. 2012;47:4400-4409.
40- Klinowski . H., He. J. and Forster. M. Chem Phys Lett. 1998;287:53-56.
41- Hontoria-Lucas. Lopez-Peinado. C. A., Lopez-Gonzalez. J. M., Rojas-Cervantes and R. Martin-Aranda Carbon. 1995;33:1585-1592.
42- Li. G. X., Ren. J. XX. M., Chen. C. L., Wang. X. K. Environ. Sci Technol. 2001;45:10454-10462.
43- J. J. Qi, W. P. Lv, G. L. Zhang, F. B. Zhang and X. B. Fan, Polvm. Chem. 2012;3:621-624
44- Chen. D., Feng. H., Li. J. Chem Rwv. 2012;6027-6053.
45- V. Georgakilas, M. Otyepka, A. B. Bourlinos, V. Chandra, N. Kim, k. C. Kemp, P. Hobza, R. Zboril and K. S. Kim Chem Rev. 2012;112:6156-6214.
46- Ou. B. L. Z. H., Zhou. Q. Q., Liu. B., Liao. S. J., Yi. Y. J., Ou. Zhang. X, Polym. D. X. Li. Chem.2012;3:2768-2775.
47- داگلاس. ا. اسکوگ.دونالدم.وست،اصول تجزیه دستگاهی،ترجمه کاظم کارکشا و دیگران،چاپ دوم،مرکز نشر دانشگاهی،تهران،1365
48- رابینسون.ج. د.اسپکتروسکوپی جذب اتمی،ترجمه ناهیدپور رضا،چاپ اول،دانشگاه شهید چمران اهواز،.1371
49- welz. B. Atomic Absorption spectrometry2nd Ed VCH Puhlisher Germany.1985.
50- Ingle. J. D. I. J.,and Crouch S.R. Spectrochemical Analysis Prentice-Hall.Inc.1988.
51- Atkins.P., R. Friedman. Molecular Quantum Mechanics.Oxford University Press New York.2007.
52- Borisenko. K., BBock, Hargittai.C. W.,Mol. I.J.,Struct Temo-Chem.1995;332,161
53- Ira.N.Levine,Quantum Chemistry.Prentice-Hall Inc New York.1991.
54- Stan Tsai. C., An Introduction to Computational Biochemistry Wiley-Liss Inc New York.2002.
55- Walch. S. P., Chem Phys Lett.733;2003:422.
56- Ng. T. Y. Y. X., REN. K.M. Liew.Int. J. Hydrogen Energy352010:4543.
57- Kenny B.Lipkowitz and Donald B.Boyd.Reviews in computational.
Chemistry John Wiley Son Inc. New York.2001;17.
58- Hohenberg. P., and Kohn. W. Phys Revi 136;1964:868
89- Ira.N.Levine,Quantum Chemistry.Prentice-Hall Inc New York.1991.
60- F. Jensen, Introduction to Computational Chemistry, John Wiley Sons Ltd.New York.1999.
61- Robert. G. Parr, Yang ntroduction to Density Functional Theory. Karlsruhe University Germany.2003.
62- Davidson. E. R., chem Rev. 2000;100: 351.
63. Z،Liu,. H.; Wang, Z. M.; Yang, X.; Ooi, K. Langmuir.2002;18:4926-4930.
Abstract
In the present research we were worked on removal of heavy metal ions from aqua solutions using Graphene oxide and modification of Graphene Oxide in presence of two amines in our laboratory.
The introduction of amine groups to the GO surface through imitation process can significantly increase the adsorption capacity of GO for heavy metal ions removal. The amide groups together with -OH and -COOH groups on the GO surface can make RNH-CO-GO an excellent adsorbent for removal of toxic heavy metal ions, such as Pb(II), Cu(II) and Cd(II) in aqueous solution. The highest adsorption capacity varies with pH of the solution. The highest adsorption capacity of RNH-CO -GO for Cu(II) is found, which is 4-5 times higher than that of oxidized carbon nanotubes, and 1-2 times higher than that of GO. It was found in this study that the Pb(II) adsorption processes reached their equilibrium state within 10 to 30 min, which is faster than most of carbon-based adsorbents can do.
On the other hand, desorption behaviorof ion metals on the GO surface suggests that GO can be reusedafter treated with HCl solution. This research demonstratesthat En-GO can be an effective adsorbent for toxic heavymetal removalThe same survey also been studied by theoretical methods.
By Guassian investigations we survey minimum energy, Enthalpy and Gibbs free energies for two phases (gas and water) and two basis sets (3-21g and 6-31g(d,p) in dopping heavy metals as Cu+2,Cd+2 and Pb+2 on nano-absorbents(as Graphen, 6-amino uracil and ethylene di-amin). Results show that stability and interactions between Cu heavy metal for adsorption on ethylene di-amin absorbent is more than others (cause of having more abellian groups). So this couple of heavy metal and absorbent can be used as an appropriate filter for eliminating metal pollutions from water wastes.
Key word:Graphene oxide and modification, adsorption remvalheavy metal ionsGraphene oxide, eliminating metal pollutions ,studied by theoretical
Islamic Azad University, East Tehran Branch
Faculty of Sciences
Department of Chemistry
M.SC. Thesis
The Field of Inorganic

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *