ه کل

معیارها

1
2
3
4
5

معیارها
1
0.03
0.97
0.97
0.97
0.97

2
0.97
0.03
0.97
0.97
0.97

3
0.73
0.97
0.03
0.97
0.97

4
0.73
0.73
0.73
0.03
0.73

5
0.73
0.73
0.73
0.97
0.03
مرحله 4: محاسبه مقادیر کریسپ
در این مرحله با استفاده از معادله شماره (4-7) مقادیر کریسپ نهایی مطابق جدول (4-8)بدست آمده است.
(4-7)

جدول (4-8) ماتریس کریسپ نهایی
#
معیارها

1
2
3
4
5

معیارها
1
0.03
0.97
0.97
0.97
0.97

2
0.97
0.03
0.97
0.97
0.97

3
0.73
0.97
0.03
0.97
0.97

4
0.73
0.73
0.73
0.03
0.73

5
0.73
0.73
0.73
0.97
0.03

4-4-1-3قدم سوم: تشکیل ماتریس تصمیم متوسط:
پس از اینکه 7 تصمیم گیرنده نظرات خود را در مورد تاثیر متقابل عامل‌ها در ماتریس تصمیم ارائه کردند متوسط کل این ماتریس ها در جدول (4-9)تشکیل می‌دهیم. در ادامه، ماتریس متوسط نرمال شده در جدول(4-10) و ماتریس رابطه کل در جدول (4-11)تشکیل شده اند.
جدول (4-9) ماتریس تصمیم متوسط
معیار
معیار
A1
A2
A3
A4
A5
A1
0.03
0.80
0.83
0.77
0.80
A2
0.90
0.03
0.87
0.90
0.83
A3
0.83
0.83
0.03
0.77
0.80
A4
0.73
0.73
0.70
0.03
0.80
A5
0.73
0.70
0.70
0.83
0.03
4-4-1-4 قدم چهارم: تشکیل ماتریس متوسط نرمال شده:
در ادامه با استفاده از فرمول شماره (4-8) ماتریس متوسط را نرمال نموده که درجدول (4-10) نمایش داده شده است.
(4-8)

جدول (4-10) ماتریس متوسط نرمال شده
 
A1
A2
A3
A4
A5
A1
2.622118
1.752278
1.771705
1.829506
1.822329
A2
1.946413
2.684833
1.895928
1.977722
1.950965
A3
1.827816
1.772773
2.595338
1.844603
1.837222
A4
1.693233
1.6421
1.648101
2.54917
1.720987
A5
1.691285
1.634079
1.646195
1.738181
2.534602

4-4-1-5قدم پنجم: تشکیل ماتریس رابطه کل
در این قدم جهت محاسبه ماتریس رابطه کل از معادله شماره (4-9) استفاده شده مطابق جدول (4-10) ماتریس رابطه کل حاصل گردید.
(4-9)

جدول (4-11) ماتریس رابطه کل
معیار
معیار
A1
A2
A3
A4
A5
A1
1.65
1.77
1.79
1.85
1.84
A2
1.96
1.71
1.91
2
1.97
A3
1.85
1.79
1.62
1.86
1.85
A4
1.71
1.66
1.66
1.57
1.74
A5
1.71
1.65
1.66
1.75
1.56

4-4-1-6قدم ششم: محاسبه جمع سطر ها و ستون ها (riو ci)
پس از تشکیل ماتریس رابطه کل، جمع سطرهای این ماتریس(ri)، نشان دهنده کل تاثیری است که معیار i ام روی معیارهای دیگر داشته است و جمع ستون های این ماتریس (cj)، نشان دهنده، کل تاثیری است که معیار j ام از معیارهای دیگر دریافت کرده است. این مقادیر در جدول شماره (4-12) آورده شده است.

جدول(4-12) محاسبه ri و cj
R
C
8.890
8.873
9.555
8.576
8.971
8.647
8.341
9.033
8.332
8.959

4-4-1-7 قدم هفتم: محاسبه ri+cj و ri-cj و وزن شاخص ها:
میزان ri+cj و ri-cj و وزن شاخص ها در جدول (4-13) آمده است :
جدول (4-13) محاسبه ri + ci و ri – ci
r+c
r-c
وزن نرمال شده
17.764
0.017
0.201
18.130
0.979
0.206
17.618
0.324
0.200
17.374
-0.692
0.197
17.291
-0.628
0.196

4-4-1-8قدم هشتم: رسم دیاگرام رابطه علی و معلولی
دیاگرام نشان داده در شکل (4-1)رابطه علت و معلولی بین معیارها می باشد بطوریکه محور افقی نشان دهنده ri+cj و محور عمودی نشان دهنده ri-cj می‌باشد. معیارهایی که بالای خط افق قرار دارن نشان دهنده علت‌ها و معیارهایی که پایین خط افق قرار دارن نشان دهنده معلول‌ها می‌باشد. در این نمودار با توجه به مقادیر حاصله در (جدول ) در صورتی که ri-cj مثبت باشد بدین معنی است که عامل i ام علت است و در صورت منفی بودن بدین معنی است که آن عامل معلول است. با توجه به دیاگرام رسم شده تحویل (A1)، کیفیت (A2)، توانمندی سازمان (A3) به عنوان علت و حسن سابقه (A4) و بهره وری (A5) معیارهای معلول می باشند.

نمودار (4-1)دیاگرام علی معلولی معیارهای اصلی
4-4-1-9قدم نهم: محاسبه مقدار آستانه p و رسم نمودار 31CRM
هر یک از درایه ها در ماتریس رابطه کل این اطلاعات را به ما می‌دهد که عامل i عامل j را تا چه اندازه تحت تاثیر قرار می‌دهد. جهت تعیین مقدار آستانه p جهت جداسازی علت‌های کوچک، تنها عواملی که مقدار تاثیرشان در ماتریس رابطه کل بزرگتر از مقدار آستانه (p) باشد در نمودار CRM نمایش داده می شود. مقدار p برابر میانگین عناصر ماتریس رابطه کل تعریف می‌شود. مقدار متوسط ماتریس رابطه کل برای معیار های اصلی، 1.76 بدست آمده است که با توجه به این مقدار آستانه ماتریس رابطه کل بصورت جدول (4-14) تبدیل می‌شود. با توجه به ماتریس حاصله نمودار CRM مطابق شکل (4-2)شده است.

جدول (4-14) ماتریس رابطه کل با توجه به مقدار آستانه
معیار
معیار
A1
A2
A3
A4
A5
A1
0
1.77
1.79
1.85
1.84
A2
1.965
0
1.91
2
1.97
A3
1.845
1.79
0
1.86
1.85
A4
0
0
0
0
0
A5
0
0
0
0
0

4-5 سوال چهارم و پاسخ آن
شدت تاثیر عوامل در افزایش توان مالی تامین کنندگان به چه اندازه است؟