شمارهی۲، ب- توزیع خودتنش شمارهی۳، پ- توزیع خودتنش شمارهی ۴
(الف)
(ب)
(پ)
شکل ۵-۵۸: مقایسهی پاسخهای بار- تغییرمکان برای توزیع غیریکنواخت-۲ با حذف اعضای بحرانی کابلها و
دستکها؛ الف- توزیع خودتنش شمارهی۵، ب- توزیع خودتنش شمارهی۶، پ- توزیع خودتنش شمارهی۷
جدول ۵-۱۴: مقایسهی نتایج رفتار بافتار ۲ با در نظر گرفتن توزیعهای مختلف خودتنش تحت شرایط
تکیهگاهی C1 ناشی از حذف اعضای کابلها و دستکها
شماره
توزیع خودتنش
اعضای بحرانی
نوع مکانیزم
بار نهایی (N)
درصد کاهش باربری
۱
Uniform-%50

۱
۲۲/۸۳۸۹

B2-M4
۲
۰۶/۷۱۷۲
۵۱/۱۴
B2-M7
۲
۵۶/۷۸۰۲
۹۹/۶
S1-M7
۳
۸۲/۷۲۱۰
۰۵/۱۴
S1-M3
۳
۹۷/۷۲۵۸
۴۷/۱۳
۲
Nonuniform-%35,%66.67,%75

۱
۶۷/۹۳۹۴

B3-M8
۳
۹/۸۵۹۶
۴۹/۸
B2-M5
۱
۴۲/۹۲۹۰
۱/۱
S1-M5
۳
۴۳/۹۰۲۳
۹۵/۳
S1-M6
۳
۱/۹۰۷۴
۴۱/۳
B2-M4
۱
۳۷/۸۶۴۹
۹۳/۷
S1-M7
۱
۹۲/۸۸۷۲
۵۵/۵
۳
Nonuniform-%40,%60,%70

۱
۷۵/۹۶۸۴

B3-M8
۱
۷۹/۸۹۷۳
۳۴/۷
B2-M5
۱
۳/۹۲۵۰
۴۵/۳
S1-M7
۲
۶/۸۳۷۷
۵/۱۳
S1-M3
۳
۶۹/۸۱۸۳
۵/۱۵
B2-M4
۱
۹۲/۸۱۴۲
۹۲/۱۵
۴
Nonuniform-%45,%53.33,%65

۱
۹۱/۹۱۰۳

B2-M4
۱
۲۸/۷۵۶۱
۹۴/۱۶
B2-M7
۳
۴۶/۸۳۲۹
۵۱/۸
S1-M7
۱
۳۵/۸۰۲۰
۹/۱۱
S1-M3
۳
۷۶/۷۷۳۸
۱۵
۵
Nonuniform-%35,%68.75

۱
۱۲/۹۴۵۶

B3-M8
۳
۸۳/۸۸۱۳
۷۹/۶
B2-M5
۱
۴۷/۹۳۷۲
۸۸/۰
S1-M5
۳
۵۹/۸۹۴۶
۳۹/۵
S1-M6
۳
۱۹/۹۰۰۷
۷۵/۴
B2-M4
۱
۴۲/۸۴۶۰
۵۳/۱۰
S1-M7
۱
۳۸/۸۸۵۲
۳۸/۶
۶
Nonuniform-%40,%62.5

۱
۷۹/۹۶۹۳

B3-M8
۱
۵۵/۸۸۵۲
۶۸/۸
B2-M5
۱
۹۶/۹۲۶۳
۴۳/۴
S1-M7
۲
۱۲/۸۴۱۴
۲/۱۳
S3-M4
۱
۲/۸۳۰۶
۳۱/۱۴
B2-M4
۱
۹۴/۸۱۴۸
۹۴/۱۵
۷
Nonuniform-%45,%56.25

۱
۲۸/۹۱۷۹

B2-M4
۱
۱۳/۷۶۰۱
۱۹/۱۷
B2-M7
۲
۸۶/۸۴۸۳
۵۸/۷
S1-M7
۳
۰۹/۷۶۶۸
۴۶/۱۶
S1-M3
۳
۱۹/۷۷۵۴
۵۳/۵
* ۱. خرابی موضعی ناشی از شلشدگی عناصر کابلی ۲. ترکیب خرابی موضعی ناشی از شل شدگی عناصر کابلی و خرابی موضعی توأم با فروجهش دینامیکی ۳. مکانیزم خرابی بدون فروجهش دینامیکی
شکلهای ۵-۵۹ (الف و ب) به ترتیب پاسخهای بار- تغییرمکان ناشی از دست دادن کابلها و دستکها را به ازای توزیع یکنواخت و توزیعهای غیریکنواخت-۱ نشان میدهد. شکلهای ۵-۶۰ (الف و ب) این پاسخها را برای توزیعهای غیریکنواخت-۲ نشان میدهد.
(الف)
(ب)
شکل ۵-۵۹: مقایسهی پاسخهای بار- تغییرمکان ناشی از حذف کابلها و دستکها به ازای توزیع
یکنواخت و توزیع غیریکنواخت-۱؛ الف- ناشی از حذف کابلها، ب- ناشی از حذف دستکها
(الف)
(ب)
شکل ۵-۶۰: مقایسهی پاسخ بار- تغییرمکان ناشی از حذف کابلها و دستکها به ازای
توزیع یکنواخت و توزیع غیریکنواخت-۲؛ الف- ناشی از حذف کابلها، ب- ناشی از حذف دستکها
با توجه به شکلهای ۵-۵۶، ۵-۵۷ و ۵-۵۸ و جدول ۵-۱۴، میتوان مشاهده نمود که عضو بحرانی کششی در توزیعهای خودتنش ۱، ۴ و ۷، کابل B2-M4 و در توزیعهای خودتنش ۲، ۳، ۵ و ۶، کابل B3-M8 میباشد. همچنین عضو بحرانی فشاری در توزیعهای خودتنش ۱، ۳، ۴، ۶ و ۷، دستک
S1-M7 و در توزیعهای خودتنش ۲ و ۵، دستک S1-M5 میباشد. به عبارت دیگر، در توزیع غیریکنواخت-۱، با افزایش تراز خودتنش در ناحیهی C تا ۷۵% و همچنین در توزیع غیریکنواخت-۲، با افزایش تراز خودتنش در ناحیهی B تا ۷۵/۶۸%، به ترتیب عضو بحرانی کششی از B2-M4 در توزیعهای خودتنش ۱، ۴ و ۷ به B3-M8 در توزیعهای خودتنش ۲، ۳، ۵ و ۶، تغییر میکند. همچنین عضو بحرانی فشاری از S1-M7 در توزیعهای خودتنش ۱، ۳، ۴، ۶ و ۷ به S1-M5 در توزیعهای خودتنش ۲ و ۵، تغییر مییابد.
با دقت در شکلهای ۴-۵۶ تا ۵-۵۸، میتوان مشاهده نمود از دست دادن عضو، بیشتر بار نهایی سازه را کاهش میدهد و تأثیر چندانی بر سختی سازه ندارد. با توجه به نوع توزیع خودتنش و همچنین کمانش دستکهایی که در هر توزیع خودتنش، بحرانی هستند میتوان گفت که درصد کاهش باربری سازه در برخی از توزیعها، به دلیل از دست دادن عناصر کابلی و در برخی دیگر، به دلیل از دست دادن دستکها بیشتر است. در توزیعهای خودتنش ارائه شده، عموماً با از دست دادن دومین عضو بحرانی کششی، کاهش درصد باریری سازه نسبت به از دست دادن اولین عضو بحرانی، کمتر میباشد. حال آنکه در توزیعهای خودتنش ۳، ۴ و ۶، درصد کاهش باربری سازه ناشی از دست دادن دومین دستک بیش از اولین دستک میباشد. بهطور کلی، همانطوری که در بافتار ۱ نیز مشاهده شد، نمیتوان گفت عضوی که دارای بیشترین تنش کششی یا فشاری میباشد، با از دست دادن آن عضو، درصد کاهش باربری سازه بیشتر خواهد بود.
با توجه به شکل ۵-۵۹ (الف)، که مقایسهی پاسخهای بار- تغییرمکان بافتار ۲ ناشی از حذف عناصر کابلی را به ازای توزیع یکنواخت و توزیع غیریکنواخت-۱ نشان میدهد و همچنین با مراجعه به جدول ۵-۱۴، میتوان فهمید که بار نهایی سازه در توزیعهای غیریکنواخت بیشتر از یکنواخت میباشد. با توجه به جدول ۵-۱۴، عضو بحرانی کششی در توزیعهای خودتنش ۱ و ۴، کابل B2-M4 میباشد، در حالی که در توزیعهای خودتنش ۲ و ۳، کابل B3-M8 میباشد. ملاحظه میشود که در توزیعهای خودتنش ۲ و ۳، بار نهایی سازه ناشی از حذف کابل B3-M8 از حذف کابل B2-M4 بیشتر میباشد. همچنین با مقایسهی منحنیهای پاسخ بار- تغییرمکان ناشی از حذف کابل B2-M4 در شکل ۵-۵۹ (الف)، مشاهده میشود که در توزیع غیریکنواخت-۱، با افزایش تراز خودتنش در ناحیهی C تا ۷۵ %، بار نهایی سازه نسبت به توزیع یکنواخت، افزایش مییابد. همچنین از نظر نوع مکانیزم خرابی، توزیع یکنواخت به مکانیزم خرابی نوع ۲ و دیگر توزیعهای غیریکنواخت ارائه شده در
شکل ۵-۵۹ (الف)، به مکانیزم خرابی نوع ۱، منتهی میشوند.
با توجه به شکل ۵-۵۹ (ب)، که مقایسهی پاسخهای بار- تغییرمکان بافتار۲ را ناشی از حذف دستکها به ازای توزیع یکنواخت و غیریکنواخت-۱ نشان میدهد و با مراجعه به جدول ۵-۱۴، میتوان مشاهده نمود که با افزایش تراز خودتنش در ناحیهی C تا ۷۵%، بار نهایی سازه ناشی از حذف دستک S1-M7، ۸۲/۷۲۱۰ نیوتن در توزیع خودتنش ۱ ودر توزیع خودتنش ۲،
۹۲/۸۸۷۲ میباشد. با مقایسهی شکلهای ۵-۵۹ (الف و ب)، میتوان مشاهده نمود که در توزیعهای خودتنش ارائه شده در این دو شکل، درصد کاهش باربری سازه ناشی از حذف دستکها کمتر از درصد کاهش باربری سازه ناشی از حذف عناصر کابلی میباشد.
با مقایسهی منحنیهای پاسخ بار- تغییرمکان بافتار۲ ناشی از حذف کابل B2-M4 در
شکل ۵-۶۰ (الف) و ناشی از حذف دستک S1-M7 در شکل ۵-۶۰ (ب) و با مراجعه به جدول ۵-۱۴، میتوان مشاهده نمود که با افزایش تراز خودتنش در ناحیهی B برای توزیع غیریکنواخت-۲
تا ۷۵/۶۸ %، در توزیع خودتنش ۵، بار نهایی سازه ناشی از حذف کابل B2-M4، ۴۲/۸۴۶۰ و ناشی از حذف دستک S1-M7، ۳۸/۸۸۵۲، میباشد که در مقایسه با توزیع یکنواخت، افزایش باربری ملاحظه میشود. با مقایسهی پاسخهای بار- تغییرمکان بافتار۲ ناشی از حذف کابلهای B3-M8 و B2-M4 به ازای توزیعهای خودتنش ۵ و ۶ در شکل ۵-۶۰ (الف)، مشخص میشود که بار نهایی سازه ناشی از حذف کابل B3-M8 بیشتر از B2-M4 میباشد. همچنین با مقایسهی منحنیهای پاسخ بار-تغییرمکان ناشی از حذف دستکهای S1-M5 و S1-M7 در توزیع خودتنش ۵، مشخص میشود که بار نهایی سازه ناشی از حذف دستک S1-M5 بیشتر از S1-M7 میباشد. همچنین با مقایسهی شکل ۵-۶۰ (الف) و ۵-۶۰ (ب) و با مراجعه به جدول ۵-۱۴، مشاهده میشود که به طور کلی درصد کاهش باربری سازه نسبت به توزیع یکنواخت، ناشی از حذف کابل B2-M4 در مقایسه با حذف دستک S1-M7 بیشتر میباشد
۵-۱۰-۲-۲- شرایط تکیهگاهی C2
شکل ۵-۶۱ منحنیهای پاسخ بار- تغییرمکان ناشی از حذف اعضای بحرانی کششی و فشاری برای توزیع یکنواخت ۵۰ %، را نشان میدهد. همچنین شکلهای ۵-۶۲ (الف تا پ) و ۵-۶۳ (الف تا پ) به ترتیب منحنیهای پاسخ بار- تغییرمکان به دلیل حذف اعضای بحرانی کششی و فشاری از بافتار برای توزیع غیریکنواخت-۱ و غیریکنواخت-۲ را نشان میدهد. در جدول ۵-۱۵، میزان کاهش باربری سازه ناشی از حذف عضو در توزیعهای مختلف خودتنش و نوع مکانیزم خرابی ارائه شده است.
شکل ۵-۶۱: مقایسهی پاسخهای بار- تغییرمکان برای توزیع یکنواخت ۵۰%
با حذف اعضای بحرانی کابلها و دستکها
(الف)
(ب)
(پ)
شکل ۵-۶۲: مقایسهی پاسخهای بار- تغییرمکان برای توزیع غیریکنواخت-۱ با حذف اعضای بحرانی کابلها و
دستکها؛ الف- توزیع خودتنش شمارهی۲، ب- توزیع خودتنش شمارهی۳، پ- توزیع خودتنش شمارهی۴
(الف)
(ب)
(پ)
شکل ۵-۶۳: مقایسهی پاسخهای بار- تغییرمکان برای توزیع غیریکنواخت-۲ با حذف اعضای بحرانی کابلها و
دستکها؛ الف- توزیع خودتنش شمارهی۵، ب- توزیع خودتنش شمارهی۶، پ- توزیع خودتنش شمارهی۷
شکلهای ۵-۶۳ (الف و ب) و ۵-۶۴، به ترتیب مقایسهی بین پاسخهای بار- تغییرمکان بافتار۲ را ناشی از حذف اعضای کابلی و دستکها با فرض توزیع یکنواخت و توزیع غیر یکنواخت-۱ نشان
میدهند. شکلهای ۵-۶۵ (الف و ب) و ۵-۶۶، این مقایسه را برای توزیع غیر یکنواخت-۲ با توزیع یکنواخت، نشان میدهند.
(الف)
(ب)
شکل ۵-۶۴: مقایسهی منحنیهای بار- تغییرمکان بافتار۲ ناشی از حذف اعضای کابلی با
فرض توزیع یکنواخت و توزیع غیریکنواخت-۱؛ الف- عضو کششی بحرانی مربوط به هر توزیع،
ب- عضو کششی بحرانی مربوط به توزیع یکنواخت
شکل ۵-۶۵: مقایسهی منحنیهای بار- تغییرمکان بافتار۲ ناشی از حذف دستکها
با فرض توزیع یکنواخت و غیریکنواخت-۱
(الف)
(ب)
شکل ۵-۶۶: مقایسهی منحنیهای بار- تغییرمکان ناشی از حذف اعضای کابلی با فرض توزیع یکنواخت و غیریکنواخت-۲؛ الف- عضو کششی بحرانی مربوط به هر توزیع، ب- عضو کششی بحرانی مربوط به توزیع یکنواخت
شکل ۵-۶۷: مقایسهی منحنیهای بار- تغییرمکان بافتار۲ ناشی از حذف دستکها
با فرض توزیع یکنواخت و غیریکنواخت-۲
جدول ۵-۱۵: مقایسهی نتایج رفتار بافتار ۲ با در نظر گرفتن توزیعهای مختلف خودتنش تحت شرایط تکیهگاهی C2 ناشی از حذف اعضای کابلی و دستکها
شماره
توزیع خودتنش
اعضای بحرانی
نوع مکانیزم
بار نهایی (N)
درصد کاهش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *