کاسته میشود. منحنیهای پاسخ بار-تغییرمکان در شرایط تکیهگاهی C1 و C3 از نظر بار نهایی و سختی نزدیک بهم میباشند در حالی که این منحنیها با شرایط تکیهگاهی C2 تفاوت عمدهای را از خود نشان میدهند که دلیل این را میتوان نزدیک یودن آرایش قیود تکیهگاهی بافتار در شرایط تکیهگاهی C1 و C3 دانست. همچنین از نظر نوع مکانیزم خرابی، توزیع یکنواخت ۵۰% در شرایط تکیهگاهی C1 منجر به مکانیزم خرابی نوع ۳ و در شرایط تکیهگاهی C2 و C3 منجر به مکانیزم خرابی نوع ۱ میشود.
شکل ۵-۴۳: مقایسهی منحنیهای بار- تغییرمکان بافتار۳ با فرض توزیع
یکنواخت۵۰ % در شرایط تکیهگاهی C1 ، C2 و C3
از نظر میزان تأثیر توزیعهای خودتنش بر روی سختی سازه، مشاهده میشود که در شرایط
تکیهگاهی C2، این توزیعها کمترین تأثیر را بر روی سختی سازه داشتهاند. همچنین از نظر مقایسهی تأثیر توزیعهای خودتنش بر روی بار نهایی سازه، میتوان مشاهده نمود که توزیعهای غیریکنواخت با میانگین تراز ۵۰% در شرایط تکیهگاهی C1 و C2، عمدتاً بار نهایی سازه را افزایش دادهاند اما در شرایط تکیهگاهی C3 ، بار نهایی سازه را کاهش دادهاند. در هر سه نوع از شرایط تکیهگاهی، توزیعهای خودتنش با میانگین ۴۰%، بار نهایی سازه را افزایش و توزیعهای خودتنش با میانگین ۶۰%، بار نهایی سازه را کاهش دادهاند. میزان تأثیر توزیعهای غیریکنواخت بر بار نهایی سازه در شرایط تکیهگاهی C2، مشهود است.
با توجه به جداول ۵-۹، ۵-۱۰ و ۵-۱۱ مشخص میشود که توزیعهای خودتنش تأثیر چندانی بر روی نوع مکانیزم خرابی سازه نداشتهاند اما شرایط مرزی بر روی نوع مکانیزم خرابی سازه، تأثیر زیادی دارند. توزیعهای خودتنش در شرایط تکیهگاهی C2 بر خلاف شرایط تکیهگاهی C1 و C3، اکثراً منجر به مکانیزم خرابی نوع ۱ میشوند.
۵-۱۰- تحلیل مسیر جایگزین
باید توجه داشت که در سیستمهای کشبستی با از دست دادن یکسری از اعضا، مقاومت نهایی و سختی سازه نسبت به از دست دادن دیگر اعضا به شدت کاسته میشود و به سازه آسیب جدی وارد میشود. بنابراین در این بخش، به تأثیر از دست دادن دستکها و عناصر کابلی به ازای توزیعهای مختلف خودتنش و در دو نوع از شرایط تکیهگاهی C1 و C2 پرداخته شده است.
در هر کدام از توزیعهای خودتنش، اعضای بحرانی برای کابلها و دستکها (دو عضو بحرانی مربوط به کابل و دو عضو بحرانی مربوط به دستکها) را مشخص کرده و سپس با حذف این اعضا،
منحنیهای پاسخ بار- تغییرمکان به دست آمده است. عضو بحرانی در کابلها، به عضوی گفته میشود که دارای بیشترین تنش کششی میباشد و زودتر از دیگر اعضا، به بار گسیختگی خود میرسد. همچنین در دستکها، عضو بحرانی، عضوی است که زودتر از سایر دستکها دچار کمانش میشود.
لازم به ذکر است که توزیعهای خودتنش انتخاب شده همگی دارای میانگین تراز خودتنش ۵۰ % هستند. در بعضی اوقات، عضو بحرانی در توزیعهای غیریکنواخت با عضو بحرانی موجود در توزیع یکنواخت یکی است اما در برخی موارد، توزیع غیریکنواخت منجر به تغییر این عضو میشود. همچنین اعضای حذفشده در هر توزیع بر اساس بیشترین تنش کششی و فشاری، آورده شده است.
۵-۱۰-۱- تحلیل مسیر جایگزین بافتار ۱
شکل ۵-۴۴ (الف)، شمارهگذاری مدولها در بافتار ۱ را نشان میدهد. به طور مثال، منظور از M1 مدول شمارهی ۱ میباشد و به دلیل شباهت مدولها در بافتار، مدولها تا M7 شمارهگذاری شدهاند.. شکل ۵-۴۴ (ب)، شمارهگذاری اعضا در مدول را نشان میدهد به طوری که S، B، L و U به ترتیب دستک، کابل قطری، کابل پایینی و کابل بالایی را نشان میدهد. در ادامه به بررسی پاسخهای
بار- تغییرمکان بافتار۱ تحت شرایط تکیهگاهی C1 و C2 پرداخته شده تا تأثیر از دست دادن عضو در بافتار۱ مشخص گردد.
(ب) (الف)
(پ)
شکل ۵-۴۴: شماره و نامگذاری بافتار ۱؛ الف- پلان بافتار ۱، ب- مدول بافتار ۱، پ- نمای جلویی بافتار ۱
۵-۱۰-۱-۱- شرایط تکیهگاهی C1
شکل ۵-۴۵، پاسخ بار- تغییرمکان برای توزیع یکنواخت ۵۰ % با حذف اعضای بحرانی کابلها و
دستکها را نشان میدهد و شکلهای ۵-۴۶ (الف و ب) و ۵-۴۷ (الف و ب)، به ترتیب نتایج پاسخهای
بار- تغییرمکان حاصل از انجام تحلیل مسیر جایگزین به ترتیب برای توزیعهای غیریکنواخت-۱و غیریکنواخت-۲ را نشان میدهد. لازم به ذکر است که در منحنیهای پاسخ بار- تغییرمکان ارائه شده به عنوان مثال در شکل ۵-۴۵، منظور از WR B3-M1 حذف کابل قطری ۳ از مدول
شماره ۱، WR S2-M5 حذف دستک ۲ از مدول شماره ۵ و… میباشد.
با حذف اعضا، سختی سازه و بار نهایی آن کاهش مییابد که با توجه به عضو حذفشده، میزان کاهش بار و سختی ناشی از عضو حذف شده، متفاوت میباشد. همچنین در جدول ۵-۱۲، میزان کاهش باربری سازه و نوع مکانیزم خرابی به دلیل ناشی از حذف عضو در توزیعهای مختلف خودتنش، ارائه شده است.
شکل ۵-۴۵: مقایسهی پاسخهای بار- تغییرمکان برای توزیع یکنواخت ۵۰%
با حذف اعضای بحرانی کابلها و دستکها
(الف)
(ب)
شکل ۵-۴۶: مقایسهی پاسخهای بار- تغییرمکان برای توزیع غیریکنواخت-۱ با حذف اعضای
بحرانی کابلها و دستکها؛ الف- توزیع خودتنش شمارهی۲، ب- توزیع خودتنش شمارهی۳
(الف)
(ب)
شکل ۵-۴۷: مقایسهی پاسخهای بار- تغییرمکان برای توزیع غیریکنواخت-۲ با حذف اعضای
بحرانی کابلها و دستکها؛ الف- توزیع خودتنش شمارهی۴، ب- توزیع خودتنش شمارهی۵
جدول ۵-۱۲: مقایسهی نتایج رفتار بافتار ۱ با در نظر گرفتن توزیعهای مختلف خودتنش تحت شرایط
تکیهگاهی C1 ناشی از حذف کابلها و دستکها
شماره
توزیع خودتنش
اعضای بحرانی
نوع مکانیزم
بار نهایی (N)
درصد کاهش باربری
۱
Uniform-%50

۱
۲/۲۰۱۷۸

B3-M1
۱
۱۵۷۱۵
۱۲/۲۲
B3-M2
۱
۵/۱۹۰۱۵
۷۶/۵
S2-M2
۲
۶/۱۷۲۶۲
۴۵/۱۴
S2-M5
۳
۸/۱۸۱۶۶
۹۷/۹
۲
Nonuniform-%40,%66.875,%75

۱
۴/۲۴۰۱۷

L2-M7
۲
۳/۱۹۵۸۷
۴۵/۱۸
L4-M6
۲
۲/۲۰۹۱۱
۹۳/۱۲
S2-M2
۱
۵/۲۰۴۶۳
۸/۱۴
S2-M5
۳
۱۹۶۸۲
۰۵/۱۸
B3-M1
۱
۹/۱۹۳۹۵
۲۴/۱۹
۳
Nonuniform-%45,%57.5,%70

۱
۵/۲۲۰۱۷

L2-M7
۱
۸/۱۹۶۳۱
۸۴/۱۰
L4-M6
۳
۵/۲۰۳۶۱
۵۲/۷
S2-M2
۱
۱۸۶۸۱
۱۵/۱۵
S2-M5
۳
۸/۱۹۱۰۴
۲۳/۱۳
B3-M1
۱
۹/۱۷۹۸۶
۳۱/۱۸
۴
Nonuniform-%40,%67.78

۱
۶/۲۳۶۶۸

L2-M7
۱
۸/۱۹۷۶۷
۴۸/۱۶
L4-M6
۱
۷/۱۸۲۵۸
۸۶/۲۲
S1-M4
۱
۲/۲۰۱۶۴
۸۱/۱۴
S2-M2
۱
۲۰۳۶۶
۹۵/۱۳
B3-M1
۱
۲/۱۹۵۳۷
۴۶/۱۷
۵
Nonuniform-%45,%58.89

۱
۷/۲۱۹۷۸

L2-M7
۲
۶/۲۰۰۲۹
۸۷/۸
L4-M6
۳
۸/۱۹۹۹۸
۰۱/۹
S2-M2
۱
۱۸۵۹۱
۴۱/۱۵
S2-M5
۲
۶/۱۹۱۳۱
۹۵/۱۲
B3-M1
۱
۱۷۸۷۳
۶۸/۱۸
* ۱. خرابی موضعی ناشی از شلشدگی عناصر کابلی
۲. ترکیب خرابی موضعی ناشی از شل شدگی عناصر کابلی و خرابی موضعی توأم با فروجهش دینامیکی
۳. مکانیزم خرابی بدون فروجهش دینامیکی
شکلهای ۵-۴۸ (الف و ب) و ۵-۴۹ به ترتیب پاسخهای بار- تغییرمکان حاصل از انجام تحلیل مسیر جایگزین کابلها و دستکها را با فرض توزیعهای یکنواخت و غیریکنواخت نشان میدهد.
(الف)
(ب)
شکل ۵-۴۸: مقایسهی پاسخهای بار- تغییرمکان بافتار۱ بین توزیع یکنواخت با توزیعهای غیریکنواخت
ناشی از حذف کابل؛ الف- کابل بحرانی مربوط به هر توزیع، ب- کابل بحرانی مربوط به توزیع یکنواخت
شکل ۵-۴۹: مقایسهی پاسخهای بار- تغییرمکان بافتار۱ بین توزیع یکنواخت
با توزیع غیریکنواخت ناشی از حذف دستکها
با توجه به جدول ۵-۱۲ و شکلهای ۵-۴۵، ۵-۴۶ و ۵-۴۷ میتوان مشاهده نمود که اعضای بحرانی مربوط به کابلها در توزیع یکنواخت، کابلهای قطری B3-M1 و B3-M2 میباشند، در حالی که در توزیعهای غیریکنواخت-۱ و غیریکنواخت-۲، این اعضا، کابلهای پایینی یعنی L2-M7 و
L4-M6 میباشد. همچنین از نظر مقایسهی اعضای بحرانی مربوط به دستکها در توزیع یکنواخت با توزیعهای غیریکنواخت، مشاهده میشود که تنها در توزیع خوتنش شمارهی ۴، عضو بحرانی فشاری از S2-M2 به S1-M4 تغییر کرده است. میتوان مشاهده نمود با از دست دادن عضو از بافتار، بار نهایی سازه کاهش پیدا میکند که این میزان کاهش در بار نهایی با توجه به عضو از دست رفته متفاوت میباشد. به عنوان مثال، در شکل ۵-۴۵، با حذف عضو B3-M1 که دارای بیشترین تنش کششی میباشد، بار نهایی سازه، ۱۲/۲۲% کاهش مییابد، در حالی که با حذف عضو B3-M2، که دارای تنش کششی کمتری نسبت به B3-M2 میباشد، بار نهایی سازه تنها ۷۶/۵% کاهش پیدا
میکند. شاید این تصور ایجاد شود که همیشه با از دست دادن عضوی که دارای تنش بیشتری است نسبت به عضوی که دارای تنش کمتری میباشد، بار نهایی سازه، بیشتر کاهش پیدا میکند، اما اینگونه نیست. بهطور مثال، در توزیع خودتنش شمارهی ۴، با اینکه عضو L2-M7 دارای تنش کششی بیشتری نسبت به L2-M4 میباشد؛ اما با از دست دادن عضو L2-M4، بار نهایی سازه بیشتر کاهش پیدا میکند.
از نظر مقایسهی سختی ناشی از حذف عضو در توزیع خودتنشهای ارائه شده، مشاهده میشود که از دست دادن عضو، تأثیر چندانی بر سختی سازه نداشته است اما آستانهی شلشدگی کابلها کاهش پیدا میکند. همچنین میتوان مشاهده نمود که با توجه به عضو حذف شده، نوع مکانیزم خرابی سازه تغییر میکند. به عنوان مثال، در توزیع خودتنش شمارهی ۲، با از دست دادن اعضای B3-M1
و S2-M2 مکانیزم خرابی نوع ۱ اتفاق میافتد، در حالی که با از دست دادن اعضای L2-M7، L4-M6 مکانیزم خرابی نوع ۲ و با از دست دادن دستک S2-M5 مکانیزم خرابی نوع ۳ اتفاق میافتد.
با توجه به شکل ۵-۴۸ (الف)، که مقایسهی منحنیهای پاسخ بار- تغییرمکان بافتار۱ ناشی از حذف عنصر کابلی بحرانی برای هر توزیع خودتنش را نشان میدهد، میتوان فهمید که بار نهایی سازه در توزیعهای غیریکنواخت نسبت به توزیع یکنواخت بیشتر است. از بین منحنیهای پاسخ
بار- تغییرمکان، منحنی بار- تغییرمکان مربوط به توزیع خودتنش شمارهی ۵، دارای بیشترین بار نهایی میباشد. از نظر نوع مکانیزم خرابی، تنها توزیعهای خودتنش شمارهی ۲ و ۵ منجر به مکانیزم خرابی نوع ۲ میشود و دیگر توزیعهای خودتنش مکانیزم خرابی نوع ۱ را نتیجه میدهند.
با توجه به شکل ۵-۴۸ (ب)، که مقایسهی منحنیهای پاسخ بار- تغییرمکان بافتار۱ ناشی از حذف عضو B3-M1 را نشان میدهد و با مراجعه به جدول ۵-۱۲، میتوان فهمید که با افزایش تراز خودتنش در ناحیهی C برای توزیعهای غیریکنواخت-۱ تا ۷۵%، به ترتیب بار نهایی سازه از

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *