منابع مقاله درباره تحلیل مسیر، دینامیکی

باربری
۱
Uniform-%50

۱
۴/۱۰۱۷۱

B2-M4
۲
۷۶/۷۲۴۹
۷۲/۲۸
L2-M3
۱
۸۵/۹۹۴۴
۲۳/۲
S1-M7
۳
۲۸/۷۵۰۳
۲۳/۲۶
S3-M4
۱
۸۷/۶۶۱۴
۳۳
۲
Nonuniform-%35,%66.67,%75

۱
۲/۱۱۳۱۱

L2-M9
۱
۲۳/۸۸۳۱
۹۲/۲۱
L3-M9
۱
۷۱/۸۱۶۰
۸۵/۲۷
S1-M5
۱
۱/۱۰۴۰۶
۸
S4-M8
۱
۷/۱۰۴۱۷
۹/۷
B2-M4
۱
۳۸/۹۰۳۸
۰۹/۲۰
S1-M7
۱
۴۶/۸۸۵۴
۷۲/۲۱
۳
Nonuniform-%40,%60,%70

۱
۸/۱۱۷۰۹

L3-M9
۱
۸/۱۰۱۸۶
۰۱/۱۲
L4-M9
۱
۱۰۶۴۳
۱۱/۹
S1-M7
۱
۲۱/۸۲۵۲
۵۳/۲۹
S1-M5
۱
۱/۱۱۱۸۲
۵۱/۴
B2-M4
۱
۸۷/۸۳۴۳
۷۴/۲۸
۴
Nonuniform-%45,%53.33,%65

۱
۸/۱۰۷۹۸

L3-M9
۱
۲/۱۰۴۸۸
۸/۲
L4-M9
۱
۲/۱۰۷۸۳
۱۵/۰
S1-M7
۲
۳۵/۷۷۳۸
۳۴/۲۸
S3-M9
۳
۹۹/۷۸۲۹
۴۹/۲۷
B2-M4
۱
۲۳/۷۵۷۸
۸۲/۲۹
ادامه جدول ۵-۱۵: مقایسهی نتایج رفتار بافتار ۲ با در نظر گرفتن توزیعهای مختلف خودتنش تحت شرایط
تکیهگاهی C2 ناشی از حذف اعضای کابلی و دستکها
۵
Nonuniform-%35,%68.75

۱
۲/۱۰۹۰۱

B3-M6
۱
۴/۱۰۳۳۵
۱۹/۵
B2-M5
۱
۰۶/۹۱۹۵
۶۵/۱۵
S1-M5
۱
۸/۱۰۱۴۰
۹۸/۶
S4-M8
۱
۹/۱۰۰۳۷
۹۲/۷
B2-M4
۱
۷۹/۹۰۳۹
۰۸/۱۷
S1-M7
۱
۲۹/۸۸۴۷
۸۴/۱۸
۶
Nonuniform-%40,%62.5

۵/۱۱۳۵۱

L3-M9
۱
۵۵/۹۸۵۸
۱۵/۱۳
B3-M6
۱
۸/۱۰۴۶۸
۷۸/۷
S1-M5
۱
۵/۱۱۰۴۳
۷۱/۲
S1-M7
۱
۴۷/۸۲۲۰
۵۸/۲۷
B2-M4
۱
۲۷/۸۳۴۷
۴۷/۲۶
۷
Nonuniform-%45,%56.25

۱
۲/۱۰۸۴۲

L3-M9
۱
۱/۱۰۵۲۱
۹۶/۲
L4-M9
۱
۲/۱۰۶۸۷
۴۳/۱
S1-M7
۲
۳۷/۷۸۰۶
۲۸
S3-M9
۳
۰۳/۷۷۵۹
۴۴/۲۸
B2-M4
۱
۹/۷۵۸۰
۰۸/۳۰
* ۱. خرابی موضعی ناشی از شلشدگی عناصر کابلی
۲. ترکیب خرابی موضعی ناشی از شل شدگی عناصر کابلی و خرابی موضعی توأم با فروجهش دینامیکی
۳- مکانیزم خرابی بدون فروجهش دینامیکی
با توجه به شکلهای ۵-۶۱ تا ۵-۶۳ و همچنین جدول ۵-۱۵، میتوان مشاهده نمود که عضو بحرانی کششی در توزیع خودتنش۱، B2-M4، در توزیع خودتنش ۲، L2-M9، در توزیع خودتنش ۵، B3-M6 و در توزیعهای خودتنش ۳، ۴، ۶ و ۷، L3-M9 میباشد. بهعبارت دیگر، اعضای بحرانی توزیعهای خودتنش ۱ و ۵، کابلهای قطری میباشند؛ در حالی که در سایر توزیعهای خودتنش، اعضای بحرانی، کابلهای پایینی میباشند. همچنین دستک بحرانی در توزیعهای خودتنش ۱، ۳، ۴ و ۷، S1-M7 و در توزیعهای خودتنش ۲، ۵ و ۶، S1-M5 میباشد. مشاهده میشود که با از دست دادن عضو، بار نهایی سازه کاهش یافته اما تغییر چندانی در سختی سازه ایجاد نمیشود.
با مقایسهی شرایط تکیهگاهی C1 با C2 میتوان فهمید که درصد کاهش باربری سازه در شرایط تکیهگاهی C2 بیشتر از C1 میباشد. که دلیل این امر میتواند به دلیل تفاوت نوع آرایش قیود
تکیهگاهی C1 با C2 باشد.
با مقایسهی اعضای بحرانی کابلی مربوط به منحنیهای پاسخ بار-تغییرمکان توزیعهای غیریکنواخت-۱ در شکل ۵-۶۴ (الف)، میتوان مشاهده نمود که با افزایش تراز خودتنش در ناحیهی C برای توزیع غیریکنواخت-۱ تا ۷۵%، درصد کاهش باربری سازه نسبت به توزیع یکنواخت افزایش
مییابد. در منحنیهای پاسخ بار- تغییرمکان به ازای توزیع غیریکنواخت-۲ در شکل ۵-۶۶ (الف)، با افزایش تراز خودتنش در ناحیهی B تا ۵/۶۲%، درصد کاهش باربری سازه نسبت به توزیع یکنواخت به بیشترین میزان خود میرسد و با افزایش تراز خودتنش تا ۷۵/۶۸%، درصد کاهش باربری سازه کاهش یافته و به مقدار ۱۹/۵% میرسد.
با مقایسهی توزیعهای خودتنش ارائه شده در جدول ۵-۱۵، میتوان مشاهده نمود که بیشترین درصد کاهش باربری سازه نسبت به توزیع یکنواخت، مربوط به توزیع خودتنش ۱ ناشی از حذف دستک S3-M4 و کمترین درصد کاهش باربری سازه مربوط به توزیع خودتنش۳، ناشی از حذف دستک S1-M5 میباشد.
با توجه به شکلهای ۵-۶۴ (ب) و ۵-۶۶ (ب)، که به ترتیب مقایسهی بین منحنیهای پاسخ
بار-تغییرمکان توزیع یکنواخت با توزیع غیریکنواخت-۱ و غیریکنواخت-۲ ناشی از حذف کابل
B2-M4 را نشان میدهد و با مراجعه به جدول ۵-۱۵، میتوان مشاهده نمود که با افزایش تراز خودتنش در ناحیهی Cبرای توزیع غیر یکنواخت-۱ تا ۷۵% و با افزایش تراز خودتنش در ناحیهی B برای توزیع غیریکنواخت-۲ تا ۷۵/۶۸% بار نهایی سازه ناشی از حذف کابل B2-M4، برای توزیع غیریکنواخت-۱، تا ۳۸/۹۰۳۸ در توزیع خودتنش شمارهی ۲ و برای توزیع غیریکنواخت-۲ تا ۷۹/۹۰۳۹ در توزیع خودتنش ۵ نسبت به توزیع یکنواخت، افزایش پیدا میکند. از لحاظ نوع مکانیزم خرابی، توزیعهای خودتنش غیریکنواخت-۱ و غیریکنواخت-۲ به ترتیب در شکلهای ۵-۶۴ (ب) و ۵-۶۶ (ب)، منجر به مکانیزم خرابی نوع ۱ شدهاند در حالی که توزیع خودتنش یکنواخت منجر به مکانیزم خرابی نوع ۲ گردیده است.
با توجه به شکلهای ۵-۶۵ و ۵-۶۷ که به ترتیب مقایسهی بین منحنیهای پاسخ
بار-تغییرمکان توزیع یکنواخت با توزیع غیریکنواخت-۱ و غیریکنواخت-۲ ناشی از حذف دستکها را نشان میدهد و با توجه به جدول ۵-۱۵، میتوان مشاهده نمود که در توزیعهای خودتنش،
توزیع خودتننش ۱، ۵ و ۶ عضو بحرانی فشاری دستک S1-M5 میباشد. در حالی که عضو بحرانی فشاری در سایر توزیعهای خودتنش ارائه شده در شکلهای ۵-۶۵ و ۵-۶۷، S1-M7 میباشد. با مقایسهی این توزیعهای خودتنش از نظر بار نهایی مشخص میشود که بار نهایی سازه ناشی از حذف دستک S1-M5 بیشتر از S1-M7 میباشد.
با مقایسهی منحنیهای پاسخ بار-تغییرمکان مربوط به توزیعهای غیریکنواخت-۱ در شکل ۵-۶۵ و منحنیها پاسخ بار-تغییرمکان توزیعهای غیریکنواخت-۲ در شکل ۵-۶۷ ناشی از حذف دستک
S1-M7، با افرایش تراز خودتنش در ناحیهی C برای توزیع غیریکنواخت-۱ تا ۷۵% و افزایش تراز خودتنش در ناحیهی B برای توزیع غیریکنواخت-۲ تا ۷۵/۶۸ %، بار نهایی سازه نسبت به توزیع یکنواخت افزایش مییابد.
از طرفی، با مقایسهی هر کدام از توزیعهای خودتنش ناشی از حذف کابل B2-M4 و حذف دستک S1-M7 میتوان گفت که در توزیعهای خودتنش ۱، ۴ و ۷، درصد کاهش باربری سازه ناشی از حذف کابل B2-M4 بیشتر از دستک S1-M7 میباشد. در دیگر توزیعهای خودتنش، درصد کاهش باربری سازه ناشی از حذف S1-M7 بیشتر از B2-M4 میباشد. به عبارت دیگر، با افزایش تراز خودتنش در ناحیهی C برای توزیع غیریکنواخت-۱ به مقدار بیش از ۶۵% و افزایش تراز خودتنش در ناحیهی B برای توزیع غیریکنواخت-۲ به مقدار بیشتر از ۲۵/۵۶%، درصد کاهش باربری سازه ناشی از حذف دستک S1-M7 بیشتر از حذف کابل B2-M4 میباشد؛ اما تا قبل از آن، یعنی توزیعهای خودتنش ۴ و ۷، این مورد بالعکس میباشد؛ یعنی اینکه درصد کاهش باربری سازه ناشی از حذف B2-M4 بیشتر از S1-M7 میباشد. به طور کلی، با توجه به جدول ۵-۱۵، میتوان مشاهده نمود که با افزایش تراز خودتنش در ناحیهی C برای توزیع غیریکنواخت-۱ و با افزایش تراز خودتنش در ناحیهی B برای توزیع غیریکنواخت-۲، درصد کاهش باربری سازه ناشی از حذف اعضای کابلی و دستکها افزایش مییابد.
۵-۱۰-۳- تحلیل مسیر جایگزین بافتار ۳
شکلهای ۵-۶۸ (الف و ب)، شماره و نامگذاری پلان بافتار۳ و همچنین اعضای تشکیلدهندهی مدول را نشان میدهد. به دلیل تقارن بافتار، تنها یکچهارم بافتار، نامگذاری شده است. همچنین شکل۵-۶۸ (ت)، به ترتیب شماره و نامگذاری مدولهای کابلهای اضافی پایینی و اعضای کابلیتشکیلدهنده را نشان میدهد. با توجه به شکل ۵-۶۸، منظور از M نام مدولهای بالایی، m نام مدولهای کابلی پایین، U کابلهای بالایی، L کابلهای پایینی، B کابلهای قطری، DS دستکهای قطری و VS دستکهای قائم میباشد. همچنین شکل ۵-۶۸ (پ)، نمای جلویی بافتار را نشان میدهد.
شکل ۵-۶۸: شماره و نامگذاری بافتار۳؛ الف- مدولهای بافتار۳، ب- اعضای مدول بافتار۳،
پ- نمای جلویی بافتار۳، ث- مدولهای کابلی پایین، ث- اعضای مدول کابلی پایین
۵-۱۰-۳-۱- شرایط تکیهگاهی C1
شکل ۵-۶۹ پاسخهای بار- تغییرمکان را برای توزیع یکنواخت ۵۰ % با حذف اعضای بحرانی کابلها و دستکها نشان میدهد. شکلهای ۵-۷۰ (الف تا ت) و ۵-۷۱ (الف تا ت)، به ترتیب نتایج پاسخ بار-تغییرمکان حاصل از انجام تحلیل مسیر جایگزین به ترتیب برای توزیعهای غیریکنواخت-۱ و غیریکنواخت-۲ نشان میدهد.
شکل ۵-۶۹: مقایسهی پاسخهای بار- تغییرمکان برای توزیع یکنواخت ۵۰ %
با حذف اعضای بحرانی کابلها و دستکها

این نوشته در No category ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *