منابع خود تنظیمی:پایان نامه خود تنظیمی یادگیری

به عبارت دیگر می توان ویژگی های  افراد خود تنظیم را در مقوله های زیر خلاصه کرد:

1)هدف مند بودن، بدین معنا که این افراد اهداف مشخصی دارندو رفتارهای فردرا برای دستیابی به مقاصد خودتنظیم می کنند چنین افرادی بر راهبردها و اعمال خود نظارت کرده و آنها را به منظور دستیابی به موفقیت ، تعدیل می کنند.2) استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی بدین معنا که این افراد هنگام روبرو شدن با مسائل و مشکلات، از راهبردهای شناختی و فراشناختی همچون برنامه ریزی، نظارت و کنترل هوشیارانه،طرح ریزی  هدف ومرور ذهنی  استفاده می کنند.3) احساس خودکارآمدی بالا، یعنی باور دارند در انجام یک کار  موفقیت نسبی به دست خواهند آورد. 4) برنامه ریزی مناسب، برای رسیدن به اهداف مورد نظر خود برنامه ریزی و هدف گزینی دقیقی دارند . 5) خود کنترلی و نظارت بر خود: همواره ،درانجام تکلیف به عقب برگشته و در این فرایند ،آن را  کنترل و نظارت می کنند.6) رضایتمندی و اشتیاق، همواره در انجام یک تکلیف از خود اشتیاق نشان می دهندو بعد از انجام آن احساس رضایت دارند . 7) مدیریت زمان،در انجام یک تکلیف با توجه به سطح تکلیف و شناخت توانایی های خود به مدیریت زمان  می پردازند .8)تقویت خود، بعد از انجام موفقیت آمیز یک تکلیف و با توجه به سطح دشواری  آن  به تقویت خود می پردازند .

منابع خود تنظیمی:

 زیمرمن( 1989 )؛تعیین کننده های خود تنظیمی در یادگیری را به سه دسته تقسیم می کند:

تعیین کننده های شخصی:  این عوامل به باورهای شناختی پنهان مانند خودکارآمدی و اضطراب بر میگردد. (زیمرمن، 1989 ).برای مثال، حالات عاطفی فراگیران یکی از عوامل شخصی است که بر  استفاده از راهبردهای خودتنظیمی (راهبردهای فراشناختی ،شناختی و انگیزشی)، در یادگیری تاثیر می گذارد. اضطراب  می تواند مانع استفاده از فرایندهای فراشناختی به ویژه فرایندهای کنترل رفتار شود (بندورا، 1988 ).بنابر این محیط آموزشی باید محیطی آرام و دور از رقابت های فشرده  و اضطراب برای فراگیران فراهم آورند(نقل از کدیور،1386).

تعیین کننده های رفتاری:

نظارت بر خود ،خودسنجی و خود واکنشی، آثار رفتاری تعیین کننده خوتنظیمی تلقی می شوند، بدین ترتیب مشاهده عملکرد  شخص ،اطلاعات مهمی در مورد چگونگی پیشرفت فرد به سوی اهداف بدست میدهد. نظارت بر خود به دو صورت گزارش شفاهی یا کتبی به ثبت کمی کنشها ،واکنشها ، آموزش داده می شود. شواهد نشان می دهد که تشویق  فراگیران به یادداشت برداری و ثبت واکنش های خود بر انگیزش یادگیری و خودکارآمدی آنها تاثیر می گذارد(بندورا وشانک، 1981 نقل از کدیور 1386).

 

تعیین کننده های محیطی:

کنترل خود از طریق مشاهده الگو بروز می کند ودر آن  راهبردهای خودتنظیمی الگو واقع می شود؛سپس  با حمایت اجتماعی همراه شده و سرانجام به تنهایی اجرا می شود (زیمرمن 1989،نقل از کدیور ،  1386).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

اثربخشی آموزش گروهی مدیریت زمان بر خود تنظیمی یادگیری دانش آموزان پیش دانشگاهی