وضعیت پاسخگویان به تفکیک جنسیت

4-2-4بررسی پاسخگویان از لحاظ سابقه شغلی
سابقه شغلی ، فاکتور بسیار مهمی در تعیین کیفیت داده های جمع آوری شده می باشد. هر چه فرد سابقه شغلی بیشتری داشته باشد ، احتمالا دانش بیشتری در خصوص در این زمینه خواهد داشت. در جدول زیر ( جدول شماره 4-5 ) می توانید وضعیت پراکندگی ویژگی های پاسخگویان از لحاظ سابقه ای را مشاهده نمایید.
جدول شماره 4-5 : وضعیت پاسخگویان به تفکیک سطح سابقه

تعداد
درصد
سابقه شغلی مرتبط
کمتر از 5 سال
28
7/27

5 تا 15 سال
37
6/36

15 تا 25 سال
19
8/18

بالاتر از 25 سال
10
9/9

بدون پاسخ
7
9/6

مجموع
101
100%
همانطور که در جدول فوق قابل مشاهده است ، بیش از 70 درصد پاسخگویان ، بیشتر از 5 سال سابقه شغلی مرتبط داشته اند . در این میان اغلب پاسخگویان بین 5 تا 15 سال سابقه شغلی مرتبط داشته اند که از این لحاظ ، نمونه آماری انتخاب شده در وضعیت مناسبی قرار دارد.

شکل شماره 4-4 : وضعیت پاسخگویان به تفکیک سطح سابقه

تجزیه تحلیل پارامترهای تحقیق
در این بخش ، هر یک از پارامترهای تحقیق از لحاظ پراکندگی مورد بررسی قرار می گیرد و در مورد هر یک از آنها ، شاخصهای آمار توصیفی مورد محاسبه قرار می گیرد تا وضعیت کلی متغیر و پراکندگی داده های آن را نشان دهد.

در جدول زیر ، شاخص های میانگین ، میانه ، مد ، انحراف معیار ، واریانس و دامنه داده ها در مورد مولفه های تحقیق ارائه شده است.
جدول شماره 4-6 : شاخص های آمار توصیفی مولفه های تحقیق
ارتباطات هماهنگی
ارتباطات مشارکت
ارتباطات سطح ارتباط
واکنش احساسات
واکنش رفتار

101
101
101
101
101
تعداد معتبر
0
0
0
0
0
داده از دست رفته
3.8094
3.8317
4.2139
3.8234
3.9762
میانگین
3.8750
3.8000
4.2000
3.8333
4.2000
میانه
4.00
3.80
3.80
2.83
4.20
مد
61786.
88170.
88601.
80444.
86777.
انحراف معیار
382.
777.
785.
647.
753.
واریانس
2.63
4.20
4.20
4.00
4.20
دامنه
2.63
1.80
2.00
2.17
1.80
کمترین داده
5.25
6.00
6.20
6.17
6.00
بیشترین داده

به نظر می رسد از میان مولفه های تحقیق، ” سطح ارتباطات” بیش از سایر موارد نظر مثبت افراد را به همراه داشته است چرا که میانگین بالاتری از نمرات را به خود اختصاص داده است. همچنین به طور کلی ، میانگین نمرات همه متغیرهای تحقیق نزدیک به 4 است که در ادامه ضمن بررسی های آماری مشخص خواهد شد که آیا فرضیات تایید می شود یا خیر؟
نتایج محاسبه انحراف معیار و واریانس نیز نشان می دهد که پراکندگی داده های مربوط به “سطح ارتباطات” و “مشارکت”، بیشتر از سیار متغیر هاست. بدین معنا که در این دو مورد، نظرات پاسخگویان از تنوع بیشتری برخوردار است و اختلاف نظر بیشتری میان پاسخگویان وجود داشته است. همچنین در رابطه با استراتژی این متغیرها ، دامنه پاسخ ها بیشتر از سایر موارد بوده است که حاکی از تفاوت زیاد موافقان و مخالفان این گزینه است.
در ادامه هیستوگرام هر یک از متغیرهای تحقیق را که وضعیت پراکندگی داده ها را نشان می دهد ، ارائه خواهد شد:

شکل شماره 4-5 : نمودار هیستوگرام مربوط به ارتباطات درون واحدی
در شکل فوق می توانید وضعیت پراکندگی پاسخ ها را به خوبی مشاهده نمایید. این نمودار ، حاصل میانگین پاسخ ها در مورد همه مولفه های “ارتباطات درون واحدی” می باشد و به نظر می رسد ، توزیع داده‌ها در این مورد نرمال است. البته این موضوع در ادامه از طریق آزمون کولموگورف اسمیرنف مورد سنجش قرار خواهد گرفت.
همچنین در شکل زیر ، هیستوگرام واکنش کارکنان نسبت به تحول که حاصل میانگین تمام مولفه های مرتبط است ، ارائه شده است.

شکل شماره 4-6 : نمودار هیستوگرام مربوط به واکنش کارکنان
در شکل فوق نیز می توانید وضعیت پراکندگی پاسخ ها را به خوبی مشاهده نمایید. این نمودار ، حاصل میانگین پاسخ ها در مورد همه مولفه ها در مورد واکنش کارکنان نسبت به تحول می باشد و به نظر می رسد ، توزیع داده ها در این مورد نرمال است. البته این موضوع در ادامه از طریق آزمون کولموگورف اسمیرنف مورد سنجش قرار خواهد گرفت.

4-3 بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها:
به منظور بررسی نرمال بودن توزیع داده های متغیرهای تحقیق از آزمون کولموگروف اسمیرنوف در سطح احتمال خطای 05/0 ?= استفاده شد.
H0:توزیع داده ها، نرمال است
H1توزیع داده ها، نرمال نیست :

جدول شماره 4-7 : آزمون کولموگروف-اسمیرنوف متغیر های تحقیق
ارتباطات -هماهنگی
ارتباطات-مشارکت
ارتباطات-سطح ارتباط
واکنش-احساسات
واکنش-رفتار

101
101
101
101
101
تعداد قابل قبول
3.8094
3.8317
4.2139
308234
3.9762
میانگین
1.068
899.
730.
804.
1.072
آماره کولموگروف اسمیرنف
204.
394.
661.
538.
200.
سطح معناداری((sig

جدول فوق نشان می دهد که توزیع داده ها در همه موارد ، نرمال است زیرا ، سطح معناداری (Sig) همه متغیرها از سطح احتمال خطا0/05?= بیشتر است. بنا بر این با 95 درصد اطمینان ، فرضیه H0 رد نمی شود بنا بر این توزیع داده ها ، نرمال است.
در نتیجه برای آزمون وجود همبستگی و ارتباط بین متغیر های وابسته و مستقل از آزمون های پارامتریک (روش ضریب همبستگی پیرسن) استفاده می کنیم.
4-4 بررسی فرضیه های تح
ق
یق
در این بخش ، به بررسی معناداری بودن و میزان همبستگی و رابطه میان پارامترهای مختلف تحقیق پرداخته می شود. معناداری از پارامتر r و همبستگی از روش پیرسن محاسبه می گردد.
4-4-1 بررسی فرضیه اول : سطح ارتباطات به عنوان یکی از مولفه های ارتباطات درون واحدی) رابطه معناداری با احساسات و تمایلات کارکنان نسبت به تحول سازمانی در شرکت بیمه ایران دارد

ابتدا صورت فرضیات را به شکل فرضیه صفر و فرضیه یک تعیین می کنیم. در این حالت :
H0=بین سطح ارتباطات و احساسات و تمایلات کارکنان رابطه معنی داری وجود ندارد

H1= بین سطح ارتباطات و احساسات و تمایلات کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد

جدول شماره 4-8 :آزمون همبستگی در فرضیه اول

متغیر مستقل
متغییر وابسته
تعداد
میزان ضریب همبستگی پیرسون
سطح معناداری
(sig)
سطح احتمال خطا?
نتیجه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *