مفهوم حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ، از منظر امامیه و اهل سنت- قسمت ۲۹

۸۹٫ الطوسی، م. (۱۳۸۷). المبسوط فی فقه الامامیه. تهران: المکتبه المرتضویه لاحیاء الاثار الجعفریه.
۹۰٫ الطوسی، م. (۱۴۰۷). الخلاف. قم: دفتر انتشارات اسلامی حوزه‌ی علمیه.
۹۱٫ الطوسی، م (۱۴۰۰). النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی. بیروت: دار الکتاب العربی.
۹۲٫ الطوسی، م. (۱۴۰۹). التبیان فی تفسیر القرآن. [بی جا]: مکتب الاعلام الاسلامی.
۹۳٫ الطوسی، م. (۱۴۰۷). تهذیب الاحکام. تهران: دار الکتب الاسلامیه.
۹۴٫ الطوسی، م. (۱۳۹۰). الاستبصار فیما اختلف من الاخبار. تهران: دار الکتب الاسلامیه.
۹۵٫ عاشور، ا. (۱۳۸۶). فقه آسان در مذهب شافعی. ترجمه‌ی، محمود ابراهیمی. تهران: نشر آسان
۹۶٫ العاملی (شهید اول)، م. [بی تا]. القواعد و الفوائد. قم: کتابفروشی مفید.
۹۷٫العاملی (شهید اول)، م. (۱۴۱۰). اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه. بیروت: دار التراث.
۹۸٫ العاملی (شهید ثانی)، ز. (۱۳۸۸). تحریر الروضه فی شرح اللمعه. تهران: مؤسسه‌ی طه.
۹۹٫العاملی (شهید ثانی)، ز. (۱۴۱۰). الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (المحشی- کلانتر). قم: کتاب فروشی داوری.
۱۰۰٫ العاملی (شهید ثانی)، ز. (۱۴۱۳). مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام. قم: مؤسسه المعارف الاسلامیه.
۱۰۱٫ عمید، ح. (۱۳۸۲). فرهنگ فارسی عمید. تهران: انتشارات امیر کبیر.
۱۰۲٫ فاضل لنکرانی، م. [بی تا]. جامع المسائل. قم: انتشارات امیر کبیر.
۱۰۳٫ فراهیدی، خ. (۱۴۱۰). کتاب العین. قم: نشر هجرت.
۱۰۴٫ فهیمی، ع. (۱۳۸۳). تعزیر از دیدگاه فقهای عامه و خاصه. ماهنامه‌ی کانون. سال ۴۷، دوره‌ی دوم، ش ۵۴٫
۱۰۵٫ قریشی، ع. (۱۴۱۲). قاموس قرآن. تهران: دار الکتب الاسلامیه.
۱۰۶٫ الکاشانی، ا. (۱۴۰۹). بدائع الصنائع. پاکستان: المکتبه الحبیبیه.
۱۰۷٫ کاشانی، ف. (۱۴۰۶). الوافی.اصفهان: کتابخانه‌ی امیر المؤمنین علی (ع).
۱۰۸٫ کلینی، م. (۱۴۰۷). الکافی. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
۱۰۹٫ گلپایگانی، م. (۱۴۰۹). مجمع المسائل. قم: دار القرآن الکریم.
۱۱۰٫ گلدوزیان، ا. (۱۳۶۹). حقوق جزای اختصاصی. تهران: نشر جهاد دانشگاهی.
۱۱۱٫ لوییس، م. [بی تا]. المنجد فی اعلام اللغه. بیروت: دارالمشرق.
۱۱۲٫ مالک بن انس. (۱۴۰۶). کتاب المؤطأ. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
۱۱۳٫ مالک بن انس. (۱۳۲۳). المدونه الکبری. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
۱۱۴٫ المتقی الهندی، ع. (۱۴۰۹). کنز العمال. بیروت: مؤسسه الرساله.
۱۱۵٫ مجلسی، م. (۱۴۱۰). بحار الانوار. بیروت: مؤسسه الطبع و النشر.
۱۱۶٫ مجلسی، م. (۱۴۰۶). روضه المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه. قم: مؤسسه‌ی فرهنگی اسلامی کوشابور.
۱۱۷٫ محقق داماد، م. (۱۳۷۹). قواعدفقه بخش جزایی.ت هران: مرکز نشر علوم اسلامی.
۱۱۸٫ محمدی گیلانی، م. (۱۳۷۹). حقوق کیفری در اسلام. تهران: مؤسسه الهادی.
۱۱۹٫ المرتضی، ا. [بی تا]. شرح الاذهار. صنعا: مکتبه غمضان.
۱۲۰٫ المزنی، ا. [بی تا].بیروت: دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع.
۱۲۱٫ المطهری، ا. (۱۴۰۳). مستند تحریر الوسیله. قم: مطبعه الخیام.
۱۲۲٫ مکارم شیرازی، ن. (۱۴۲۵). تعزیر و گستره‌ی آن. قم: اتشارات مدرسه الامام علی بن ابی طالب (ع).
۱۲۳٫ مکارم شیرازی، ن. (۱۳۹۱).پ ایگاه اطلاع رسانی دفتر آیه الله مکارم شیرازی.
۱۲۴٫ معین، م. (۱۳۸۵). فرهنگ فارسی. تهران: انتشارات راه رشد.
۱۲۵٫ موسوی بجنوردی، م. (۱۳۷۶). فقه تطبیقی. تهران: نشر میعاد.
۱۲۶٫ مؤسسه آل البیت، (۱۴۰۶). الفقه المنسوب للامام رضا (ع). مشهد: مؤسسه‌ی آل البیت لاحیاء التراث.
۱۲۷٫ میر محمد صادقی، ح. (۱۳۸۳). حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه اموال و مالکیت. تهران: نشر میزان.
۱۲۸٫ نجفی، م. (۱۴۰۴). جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
۱۲۹٫ النووی، م. [بی تا]. بیروت: دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع.
۱۳۰٫ وحید خراسانی، ح. (۱۴۲۸). منهاج الصالحین. قم: مدرسه‌ی امام باقر (ع).