مفهوم حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ، از منظر امامیه و اهل سنت- قسمت ۲۸

۴۷٫ الحر عاملی، م. (۱۴۰۹). وسائل الشیعه (آل البیت). قم: مؤسسه‌ی آل البیت (ع).
۴۸٫ الحصکفی، م. (۱۴۱۵). الدر المختار. بیروت: دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع.
۴۹٫ حسینی، ع. (۱۳۶۰). نظری به قوانین جزایی اسلام. تهران: اطلاعات – ایران چاپ
۵۰٫ حلبی، ا. (۱۴۰۳). الکافی فی الفقه. اصفهان: کتابخانه‌ی عمومی امام امیر المؤمنین (ع).
۵۱٫ الحلی، ح. (۱۴۱۱). الجوهره فی نظم التبصره. تهران: مؤسسه‌ی چاپ و نشر.
۵۲٫ الحلی (علامه)، ح. (۱۴۲۰). تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه. قم: مؤسسه‌ی امام صادق (ع).
۵۳٫ الحلی (علامه)، ح. (۱۴۱۰). ارشاد الاذهان الی احکام الایمان. قم: دفتر انتشارات اسلامی حوزه‌ی علمیه.
۵۴٫ الحلی (علامه)، ح. (۱۴۱۱). تبصره المتعلمین فی احکام دین. تهران: مؤسسه‌ی چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
۵۵٫ الحلی (علامه)، ح. (۱۴۱۳). مختلف الشیعه فی احکام الشریعه. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
۵۶٫ الحلی (محقق)، ن. (۱۴۰۸). شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام. قم: موسسه‌ی اسماعیلیان
۵۷٫ الحلی (محقق)، ن. (۱۴۱۸). المختصر النافع فی فقه الامامیه. قم: مؤسسه المطبوعات الدینیه.
۵۸٫ الحلی (محقق)، ن. (۱۴۱۲). نکه النهایه. قم: دفتر انتشارات اسلامی حوزه‌ی علمیه.
۵۹٫ الحلی، م. (۱۴۲۵). کنز العرفان فی فقه القرآن. قم: انتشارات مرتضوی
۶۰٫ الحلی، ی. (۱۳۹۴). نزهه الناظر فی الجمع بین الاشباه و النظائر. قم: منشورات رضی.
۶۱٫ الحلی، ی. (۱۴۰۵). الجامع للشرایع. قم: مؤسسه‌ی سید الشهداء العلمیه.
۶۲٫ خرمشاهی، ب. (۱۳۷۷). دانشنامه‌ی قرآن. تهران: دوستان- ناهید.
۶۳٫ خلیل جرّ. (۱۳۶۷). المعجم العربی الحدیث (فرهنگ لاروس). ترجمه‌ی سید حمید طبیبیان. تهران: انتشارات امیر کبیر.
۶۴٫ خمینی، ر. [بی تا]. تحریر الوسیله.قم: مؤسسه‌ی مطبوعات دار العلم.
۶۵٫ خمینی، م. [بی تا]. مستند تحریر الوسیله. تهران: مؤسسه‌ی تنظیم ونشر آثار امام خمینی.
۶۶٫ خویی، ا. (۱۴۱۰۹٫ تکمله المنهاج. قم: نشر مدینه العلم.
۶۷٫خویی، ا. (۱۴۲۲). مبانی تکمله المنهاج. قم: مؤسسه‌ی احیاء آثار الامام خویی.
۶۸٫ الدسوقی، ش. [بی تا]. حاشیه الدسوقی. بیروت: دار احیاء الکتب العربیه.
۶۹٫ دهخدا، ع. (۱۳۷۳). فرهنگ لغت. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
۷۰٫ الزبیدی، م. (۱۴۱۴). تاج العروس من جواهر القاموس. بیروت: دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع.
۷۱٫ راغب اصفهانی، ا (۱۴۱۲). مفردات الفاظ قرآن.لبنان- سوریه: دارالعلم- دارالشامیه.
۷۲٫ راغب، م. (۱۳۸۱). جرم السرقه فی التشریع الاسلامی و القانون الوضعی. مجله الازهر. ش ۲۱۱٫
۷۳٫ الرعینی، م. (۱۴۱۶). مواهب الجلیل. بیروت: دار الکتب العلمیه.
۷۴٫ زراعت، ع. (۱۳۸۰). شرح قانون مجازات اسلامی. تهران: ققنوس.
۷۵٫ سبزواری، ع. (۱۴۲۱). جامع الخلاف و الوفاق. قم: زمینه سازان ظهور امام عصر (عج).
۷۶٫ السجستانی، س. (۱۴۱۰). سنن ابی داود. بیروت: دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع.
۷۷٫ السمرقندی، م. (۱۴۱۴). تحفه الفقهاء. بیروت: دار الکتب العلمیه.
۷۸٫ السید سابق. (۱۴۰۷). فقه السنه. تهران: اطلاعات – ایران چاپ.
۷۹٫ سید قطب. (۱۳۸۶). فی ظلال قرآن. بیروت: دارالاحیاء التراث العربیه.
۸۰٫ الشربینی، م. (۱۳۷۷). بیروت: دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع.
۸۱٫ شعرانی، ا. (۱۳۹۸ش). نثر طوبی (دایره المعارف قرآن مجید). تهران: کتابفروشی اسلامیه.
۸۲٫ شمالی، م. (۱۳۸۴). شیعه شناسی مقدماتی. قم: مرکز انتشارات مؤسسه‌ی آموزشی و پرورشی امام خمینی.
۸۳٫ الشهرستانی، م. (۱۴۰۴). الملل و نحل. بیروت: دارالمعرفه.
۸۴٫ صبری، ن. (۱۳۷۸). جرم سرقت در حقوق کیفری اسلام. تهران: ققنوس.
۸۵٫ صدر حاج سید جوادی، ا. (۱۳۸۱). دایره المعارف شیعه. تهران: نشر شهید سعید محبی.
۸۶٫ صیمری، م. (۱۴۰۸). تلخیص الخلاف و خلاصه الاختلاف- منتخب الخلاف. قم: کتابخانه‌ی آیه الله مرعشی نجفی.
۸۷٫ طباطبائی، م. (۱۳۸۲). تفسیر المیزان. ترجمه‌ی سید محمد باقر بهبودی، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
۸۸٫ طریحی، ف. (۱۴۱۶). مجمع البحرین. تهران: کتاب فروشی مرتضوی.