مفهوم حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ، از منظر امامیه و اهل سنت- قسمت ۲۷

۵٫ ابن ادریس شافعی، م. [بی تا]. کتاب المسند. بیروت: دار الکتب العلمیه.
۶٫ ابن أبی عقیل، ح. [بی تا]. مجموعه فتاوای ابن أبی عقیل. محقق، علی پناه اشتهاردی.[بی جا].
۷٫ ابن أبی عقیل، ح. (۱۴۱۳).حیاه ابن أبی عقیل و فقهه. محقق. گروه پژوهش المعجم الفقهی. قم: مرکز معجم فقهی.
۸٫ ابن اثیر، ع. (۱۳۸۵). الکامل فی التاریخ. بیروت: دار صادر.
۹٫ ابن بابویه، م. (شیخ صدوق). (۱۴۱۵). المقنع .قم: مؤسسه‌ی امام هادی (ع).
۱۰٫ ابن بابویه، م. (شیخ صدوق). (۱۳۶۸). من لا یحضره الفقیه. ترجمه‌ی علی اکبر غفاری، تهران: نشر صدوق.
۱۱٫ ابن بابویه، م. (شیخ صدوق). (۱۳۸۶). علل الشرایع. قم: کتاب فروشی داوری.
۱۲٫ ابن براج طرابلسی، ق.، و طوسی، م. (۱۴۱۱). جواهر الفقه- العقائد الجعفریات. قم: دفتر انتشارات اسلامی حوزه‌ی علمیه.
۱۳٫ ابن جنید، م. (۱۴۱۶). مجموعه‌ی فتاوای ابن جنید. محقق، علی پناه اشتهاردی. قم: دفتر انتشارات اسلامی حوزه‌ی علمیه.
۱۴٫ ابن حمزه، م. (۱۴۰۸). الوسیله. قم: منشورات مکتبه آیه الله المرعشی.
۱۵٫ ابن رشد الحفید، م. (۱۴۱۵). بدایه المجتهد و نهایه المقتصد. بیروت: دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع.
۱۶٫ ابن سعد، م. [بی تا]. الطبقات الکبری. بیروت: دار صادر.
۱۷٫ ابن شهر آشوب، ر. (۱۳۶۹). متشابه القرآن و المختلفه. قم: دار البیدار للنشر.
۱۸٫ ابن فارس، ا. (۱۴۰۴). معجم مقائیس اللغه. قم: انتشارات تبلیغات اسلامی.
۱۹٫ ابن قتیبه‌ی دینوری، ع. (۱۴۰۰). الامامه و السیاسه. قم: منشورات.
۲۰٫ ابن قدامه، ع. [بی تا]. الشرح الکبیر. بیروت: دار الکتب العربی.
۲۱٫ ابن قدامه. ع. ([بی تا]. المغنی. بیروت: دار الکتب العربی.
۲۲٫ ابن منظور، ا. (۱۴۱۴). لسان العرب. بیروت: دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع.
۲۳٫ ابن نجیم المصری، ز. (۱۴۱۸). البحر الرائق. بیروت: دار الکتب العلمیه.
۲۴٫ أبوالبرکات، ا. [بی تا]. الشرح الکبیر. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
۲۵٫ احسایی، م. (۱۴۰۵). عوالی اللئالی العزیزیه. قم: دار سید الشهداء للنشر.
۲۶٫ اردبیلی، ا. (۱۴۰۳). مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان.قم: دفتر انتشارات اسلامی حوزه‌ی علمیه.
۲۷٫ استادی، ر. (۱۳۸۳). قلمرو قائده‌ی درء. نشریه‌ی فقه و اصول، فقه اهل البیت. سال دهم، ش ۳۷٫
۲۸٫ اشعث کوفی، م. ([بی تا].الجعفریات- الاشعثیات.تهران:مکتبه النینوی الحدیثه.
۲۹٫ ایمانی، ع. (۱۳۸۲). اصطلاحات حقوق کیفری. تهران: نشر آریان.
۳۰٫ بروجردی، ح. (۱۴۲۹). جامع احادیث شیعه.تهران: انتشارات فرهنگ سبز.
۳۱٫ بطحائی، ه. (۱۳۸۳). بزه های کیفر دار از نظر قرآن کریم. مجله‌ی حقوق.سال دوم.ش۶٫
۳۲٫ بهائی، م.، و ساوجی، ن. (۱۴۲۹). جامع عباسی و تکمیل آن.قم: دفتر انتشارات اسلامی حوزه‌ی علمیه.
۳۳٫ بهبودی، م. (۱۳۷۰). ترجمه‌ی گزیده‌ی تهذیب.تهران:انتشارات کویر.
۳۴٫ بهجت، م. (۱۴۲۶). جامع المسائل. قم: دفتر آیه الله بهجت.
۳۵٫ البهوتی، م. (۱۴۱۸). کشف القناع.بیروت: دار الکتب العلمیه.
۳۶٫ پاد، ا. (۱۳۵۲). حقوق کیفری اختصاصی. تهران: دانشگاه تهران.
۳۷٫ تمیمی، ن. (۱۳۸۵). دعائم الاسلام. قم: اطلاعات- ایران چاپ.
۳۸٫ جزیری، ع. (۱۴۲۴). الفقه علی المذاهب الاربعه. بیروت: دار الکتب العلمیه.
۳۹٫ جزیری. ع.، غروی، م. و یاسر مازح. (۱۴۱۹). الفقه علی المذاهب الاربعه و مذهب اهل البیت (ع). بیروت: دار الثقلین.
۴۰٫ جعفری لنگرودی، م. (۱۳۴۶). ترمینولوژی حقوق. تهران: ابن سینا.
۴۱٫ جعفری، م. (۱۴۱۹). رسائل فقهی. تهران: مؤسسه‌ی منشورات کرامت.
۴۲٫ جوهری، ا. (۱۴۱۰). الصحاح- تاج اللغه و صحاح العربیه. بیروت: دار العلم للملایین.
۴۳٫ حائری، ع. (۱۴۱۸). ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل. قم: مؤسسه آل بیت علیه السّلام.
۴۴٫ الحاکم النیشابوری، ا. [بی تا]. المستدرک. بیروت: دار المعرفه.
۴۵٫ حبیب زاده، م. (۱۳۸۵). سرقت در حقوق کیفری ایران. تهران: نشر دادگستر.
۴۶٫ الحر عاملی، م. (۱۴۰۱). وسائل الشیعه. تهران: مکتبه الاسلامیه.