مفهوم انسجام اجتماعی:/پایان نامه درمورد نزاع‌ خیابانی

انسجام اجتماعی را نمی‌توان با اقدام از بالا به پایین دولت یا با توسل به سنت تضمین کرد ما ناچاریم زندگی خود را به شیوه‌ای فعال‌تر از آنچه در نسل‌های پیشین دولت بود بسازیم و باید برای پیامدهای آنچه انجام می‌دهیم و عادت‌های سبک زندگی‌ای را که برگزیده‌ایم فعالانه‌تر مسئولیت بپذیریم موضوع مسئولیت یا تعهد در سوسیال‌دموکراسی قدیم وجود داشت اما تا اندازه زیادی غیرفعال بود، چون در مفهوم تدارک جمعی غرق‌ شده بود. امروزه ما باید تعادل جدیدی بین مسئولیت‌های فردی و جمعی بیابیم (گیدنز،1378: 43). مشارکت سازمان‌یافته اقتصادی و اجتماعی با برنامه‌های مشارکت مردمی مورد نظر هدف آن‌ها درگیر ساختن فعال مردم در برنامه‌های توسعه سازمان‌دهی طبقات پایین مردم روستایی است ارتباط تنگاتنگی دارد. مشارکت اجتماعی دلالت بر گسترش روابط بین گروهی در قالب انجمن‌های داوطلبانه، باشگاه‌ها، اتحادیه‌ها و گروه‌هایی دارد که معمولاً خصلتی محلی و غیره دولتی دارند و هدفشان مشارکت و درگیر ساختن مردم در فرایندهای اجتماعی مختلف در تعدد و گستردگی قالب سیاست‌های اجتماعی است (محسنی تبریزی،1370: 108)؛ بنابراین مشارکت اجتماعی را می‌توان فرآیند سازمان ‌یافته‌ای دانست که از سوی افراد جامعه به ‌صورت آگاهانه، داوطلبانه و جمعی با نظر داشتن هدف‌های معین و مشخص به ‌منظور سهیم شدن در منابع قدرت انجام می‌گیرد. مطالعه انسجام اجتماعی نیز سابقه دیرینه‌ای در علوم‌ اجتماعی دارد ارتباط و پیوند انسجام اجتماعی با دیگر کنش‌ها و فرایندهای اجتماعی همچون مشارکت در اشکال اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن مطرح می‌شود همه نظریه‌پردازان جامعه‌شناسی در خصوص ابراز توجه به این پیوند علی‌رغم اختلاف‌ نظر در چگونگی ارتباط و تأثیرگذاری در سطح گروهی، میان گروهی و جمعی به‌ نوعی اتفاق ‌نظر و اجماع می‌رسند و بر اهمیت پیوند انسجام و مشارکت تأکید می‌کنند (ازکیا و غفاری،1380: 177). اهمیت نقش هویت‌یابی در زندگی به ‌عنوان اساسی‌ترین اصل، غیرقابل‌انکار می‌نماید. در تأیید اهمیت هویت‌یابی می‌توان موضوع هویت را از این منظر نگریست؛ که آیا اهمیت آن در حدی است که بتوان به‌ عنوان یک نیاز اساسی بدان پرداخت؟ اریک فروم جامعه‌شناس و روانکاو آلمانی معتقد است فرق انسان و حیوان ابتدا در نیازهای اختصاصی اوست. از این‌ رو شناخت او بدون آشنایی به این نیازها ازنظر فروم به ‌قرار زیر است: نیاز به تعالی، وابستگی، هویت، رجوع به اصل و وسایل راه‌یابی او می‌گوید هر انسانی تمایل دارد تا هویت خاصی داشته باشد از این‌ رو می‌کوشد که خویشتن را دریابد و بشناسد در عین ‌حال می‌خواهد فردی ممتاز باشد و برای رسیدن به این مقام خود را به شخص یا گروهی از اشخاص نسبتاً ممتاز مرتبط می‌کند و یا به ‌اصطلاح خویشتن را با آن‌ها همانند می‌سازد. تا به ‌واسطه‌ی امتیاز شخصی که آن فرد یا آن گروه‌ها دارند تا حدی صاحب تشخیص و امتیاز گردد در حقیقت منظور فروم این است (شرفی،1381: 16). که هر انسانی به احساس خاص و منحصر به‌ فرد بودن نیاز دارد از این‌ روست که احراز هویت در دوران نوجوانی ضروری و اساسی به‌ حساب می‌آید. در واقع افراد از طریق اعلام وفاداری به مجموعه اعتقادات و احساسات مشترک «وجدان جمعی» به شناسه‌ای دست می‌یابند که معرف آن‌هاست و آن‌ها خود را با آن می‌شناسند و نیز خود را بدان متعهد و منتسب می‌دانند این شناسه هویت جمعی است فرقی نمی‌کند که گستره و برد این واحد جمعی که هویت جمعی واحد دارند، ضمن بقای آن‌اند این امر موجب می‌شود که با زوال یک نسل ویژگی‌های اساسی این پدیده «وجدان جمعی» حفظ شود (دورکیم،1381: 77).

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به نزاع‌های خیابانی در شهرستان بندرعباس