مفاهیم اساسی بازاریابی

مدیریت بازاریابی عبارت است از فرآیند برنامه‌ریزی و اجرای پندار، قیمت گذاری، تبلیغات پیشبردی و توزیع ایده‌ها، کالاها و خدمات، به قصد انجام مبادلاتی که به تامین اهداف انفرادی و سازمانی منجر می‌گردد (کاتلر، 1388، ص 52).

در طول سه دهه گذشته مفهوم بازارایابی تغییرات عمده‌ای کرده است. مفهوم قدیمی بازاریابی بر روی تولید کالا متمرکز بوده و شرکتها تلاش خود را برای تولید محصولات بهتر و بیشتر متمرکز می‌کردند، هدف شرکتها سود آوری بیشتر و وسیله نیل به آن فروش یا ترغیب مشتریان بلقوه برای خرید کالاهای شرکت بود. مفهوم جدید بازاریابی که از دهه 1960 مورد توجه قرار گرفت، تمرکز بازاریابی از محصول به سوی مشتری تغییر داد. هدف شرکت باز هم سود آوری بیشتر بود، اما وسیله نیل به هدف توسعه یافت و کلیه عناصر  آمیخته بازاریابی یا «4P»[1]یعنی محصول، قیمت، فعالیت‌ های تشویقی و ترغیبی (ترفیعات) و مکان (کانال توزیع) را در برگرفت (ابراهیمی، 1390، ص 21).

دلایل اصلی برای اینکه ترکیب بازاریابی یک مفهوم قدرتمند است این می باشد که باعث می­شود اداره و کنترل بازاریابی آسان به نظر برسد امکان جداسازی بازاریابی از دیگر فعالیت‌های شرکت وسنجش وظایف بازاریابی برای متخصصان را فراهم می‌نماید،و مولفه­های ترکیب بازاریابی می­توانند موقعیت رقابتی شرکت را تغییر دهند. همچنین مفهوم ترکیب بازاریابی دو منفعت مهم هم دارد .نخست آنکه یک ابزار مهم برای توانمند کردن فرد به کار می رود تا او را قادر سازد ببیند که آیا کار مدیران بازاریابی تا حد زیادی تنها به معنی فداکردن منافع پایداری رقابتی یک نفر در ترکیب بازاریابی به معنای کسب منافع دیگران می باشد یانه. دومین مزیّت ترکیب بازاریابی این است که به آشکار ساختن ابعاد دیگر کارمدیر بازاریابی کمک می­کند. همه مدیران باید منابع موجود را به تقاضای مختلف اختصاص دهند و مدیر بازاریابی به ترکیب این منابع موجود را در میان ابزارهای رقابتی مختلف ترکیب بازاریابی اختصاص خواهد داد در انجام یک چنین کاری این مسئله به القای فلسفه‌ی بازاریابی در سازمان کمک خواهد کرد. (گوی[2]، 2002، ص 2)

 

[1]product, price, promotion, place

[2]Goi