مطالعات خارج از کشور، ترکیب بدنی

۲-۲-۷-۱- دسـتگاه­های انـرژی در فوتسـال.. ۳۸
۲-۲-۸- ریکاوری ( بازگشت به حالت اولیه) ۳۹
۲-۲-۹- تاریخچه فوتسال.. ۴۰
۲-۳-مروری بر پیشینه پژوهش….. ۴۳
۲-۳-۱- مطالعات داخلی.. ۴۳
۲-۹-۲- مطالعات خارج از کشور ۴۵
۲-۲-۱۰- خلاصه.. ۴۸
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
۳-۱- مقدمه.. ۵۰
۳- ۲- روش پژوهش….. ۵۰
.۳-۳- جامعه آماری پژوهش….. ۵۰
۳-۳-۱- نمونه آماری پژوهش…. ۵۰
۳-۵- روش اجرا ۵۰
۳-۶- نحوه اندازه­گیری متغیرهای پژوهش….. ۵۱
۳-۶-۱- شاخص­های ترکیب بدنی.. ۵۱
۳-۶-۲- شاخص­های فیزیولوژیکی.. ۵۱

مقاله رایگان دربارهافغانستان، استفاده و رضامندی، توسعه سیاسی، خانواده ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *