مستند سازی ادله دیجیتال//پایان نامه ادله دیجیتالی

مستند سازی ادله دیجیتال122

مستند سازی ادله دیجیتال بدین جهت صورت می گیرد که نشان دهد دلایل بدست آمده در موقعیت ذاتی و اصلی خود قرا دارند و از اعتبار و اطمینان کافی برخوردار بوده وهیچگونه تغییر و تحریفی در آن صورت نگرفته است. به عنوان مثال تصویر بدست آمده از گپ زنده را می‌توان در جهت تصدیق مکالمه دیجیتالی صورت پذیرفته مورد استفاده قرار داده تا  نشان دهیم که هیچ گونه تغییری در آن ایجاد نشده است. چون متن موجود در لوگ دیجیتال باید با متن موجود در تصویر تطبیق داده شود، بنابراین اشخاصی که دلایل مربوطه را جمع‌ آوری نموده اند در اغلب موارد فراخوانده می شوند تا تصدیق کنند که قسمت ویژه ای از دلایل همانهایی می باشند که به صورت نسخه اصلی جمع آوری شده اند.

از آنجا که دو نسخه کپی از فایل دیجیتال کاملاً شبیه هم هستند ممکن است مستند سازی تنها چیزی باشد که بازپرس بتواند در جهت جداسازی آنها مورد استفاده قرار دهد. مستند سازی موقعیت اصلی دلایل نیز می تواند زمانی که در بازسازی جرم تلاش می شود، مفید واقع شود. عمل مستند سازی خصوصاً در جایی مسلم و قطعی است که چندین کامپیوتر مشابه با محتویات وقطعات مشابه مد نظر می باشند. به عنوان مثال زمانی که کامپیوتر جمع آوری می شود هر یک از کابلها باید زمانی که از کامپیوترها کشیده می‌شوند بر چسب بخورد تا معلوم باشد که از کجا ناشی شده است. آنچه که از اهمیت زیادی برخوردار میباشد این است که شخصی که دلایل دیجیتال را جمع آوری  نموده و در زمان معین و مشخصی که توسط مقامات صلاحیتدار مقرر می شود، تحت نظارت دارد ملزم شود تا در وضعیت مناسب نگهداری کند. استمرار تصرف و احاطه یا استمرار سلسله مراقبت و نگهداری باید به گونه ای برقرار شود که در هر زمانی که ادله مورد نظر در دادگاه به عنوان مدرک ارائه می شود بتوان تمامی اشخاص را مورد سوال قرار داد. از این رو، جهت جلوگیری از هر گونه ابهام و سر درگمی در حفظ مراقبت و نگهداری کامل از دلایل در تمامی اوقات سلسله مراقبان باید در حداقل باقی بماند.

لذا باید توجه داشت که در چه زمانی دلایل جمع آوری شده و از کجا و توسط چه کسی صورت گرفته است در صورتیکه دلایل مورد نظر به طور ضعیف مستندسازی شود وکیل مدافع می تواند بر اقداماتی که توسط اشخاص دست اندر کار صورت گرفته ایراد وارد کرده و دادگاه را متقاعد نماید که ادله ارائه شده را نپذیرد.

می توان گفت مستند سازی از دلایل مشابه و شیوه های گوناگون، امری محتاطانه وبر مبنای دور اندیشی است. چرا که اگر مستند سازی گم یا مبهم باشد دیگر نسخه های پشتیبان مستندسازی نمی تواند در دسترس قرار گیرد. بنابراین باید از رایانه و محیط حاکم بر آن عکسبرداری و یا فیلمبردای نمود تا از دلایل مورد نظر در جای اصلی خود مستندسازی شود. هر چه که ادله دیجیتال بر روی دیسک نرم، سی دی، نوار یا هر رسانه ذخیره ای دیگر کپی برداری می شود باید بر چسبی بر روی آن زده شود و با خودکاری که جوهر آن زدودنی نمی باشد، اطلاعاتی که در ذیل آمده بر روی آن درج گردد :

  • روز و زمان جاری و روز و زمان مندرج در کامپیوتر ( هرگونه اختلاف و مغایرت باید ثبت شود ).
  • مشخصات اصلی مربوط به شخصی که کپی مورد نظر را تهیه نموده است.
  • نام سیستم عامل ( مانند ویندوز و … )
  • برنامه یا برنامه ها و فرمان یا فرمانهایی که جهت کپی برداری از فایلها مورد استفاده قرار گرفته است.
  • همچنین فهرست کاملی از تمامی فایلها و مشخصات مربوط به آنها( مانند روزی که بوجود آمده یا آخرین تغییراتی که در آنها ایجاد شده ) باید تهیه شود و خلاصه موضوعات تمامی فایلها و دیسکت ها نیز باشد در نرم افزار مناسبی که مورد استفاده می باشد به حالت کامپیوتری در آمده و نگهداری شود.

بنابراین عکس برداری و برچسب زدن دو روش مهم مستند سازی محسوب می شوند. برخی از نویسندگان در خصوص مستندسازی ادله دیجیتال نوشته اند، « همه چیز را باید مستندسازی کرد حتی این امر که چه کسی، چگونه و چرا و در چه زمانی این عمل را انجام داده است.» 1

2– Documenting Digital Evidence

1-رود لیسپ توماس ، روش های توقیف دلایل در جرایم ، ترجمه کمیته مبارزه با جرایم رایانه ای، شورای عالی توسعه فضایی، ص 7

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

استناد پذیری ادله دیجیتالی در حقوق کیفری