مراحل ساخت IIP//پایان نامه درمورد نانو ذرات مگهمایت

مراحل ساخت IIP

1-13-1 – انتخاب آنالیت هدف[1]

در همه روش‌های قالب زدن یونی، آنالیت هدف به دلیل اینکه سازماندهی گروه‌های عاملی متعلق به مونومرهای عاملی را برعهده دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. امروزه پلیمر‌های قالب یونی برای اکثر فلزات سنگین ساخته شده است.

1-13-2- مونومر عاملی

مونومر عاملی مسئول برهمکنش با آنالیت هدف می‌باشد و معمولا در نسبت های مولی بیشتری در مقایسه با آنالیت استفاده می شود که این نسبت متغیر بوده و به نظر می رسد بهینه این نسبت را ساختار شیمیایی مولکول هدف و مونومر تعیین می کند[69]. نکته اصلی در سنتز پلیمرهای نقش یونی ومولکولی، برهم‌کنش موثر بین مونومر و آنالیت هدف است. بعبارت دیگر باید امکان ایجاد یک کمپلکس و برهم‌کنش مناسب بین مونومر عاملی وآنالیت هدف موجود باشد.که این برهم‌کنش ممکن است از نوع کووالانسی و یا غیر کووالانسی باشد.

1-13-3-  شبکه ساز[2]

شبکه ساز یا اتصال دهنده عرضی ساختار ماتریکس پلیمر را در پلیمرهای قالب یونی کنترل می کند و موجب ایجاد سایت های تشخیصی پایدار برای آنالیت هدف می گردد. همچنین  پایداری مکانیکی خوبی به ماتریکس پلیمر می‌دهد. معمولاً برای ایجاد مواد متخلخل دائمی با پایداری مکانیکی کافی، نسبت بالای شبکه ساز لازم است. استفاده از نسبت بالایی از اتصال دهنده عرضی موجب کاهش ظرفیت جذبی پلیمر می‌شود. درحالی که نسبت‌های پایین‌تر کاهش گزینش پذیری پلیمر قالب یونی را در پی خواهد داشت. گزینش پذیری پلیمر تحت تاثیر مقدار اتصال دهنده عرضی است به طوری که همیشه یک مقدار بهینه در این مورد وجود دارد. همچنین خواصی مانند قابلیت تورم و مشخصات فیزیکی پلیمر به شدت تحت تاثیر مقدار عامل شبکه ساز قرار می گیرد. اتیلن گلیکول دی متااکریلات، تری متیل پروپان و تری متیل اکریلات از جمله شبکه سازهای عمومی قابل استفاده می باشند]70 [.

1-13-4- حلال

حلال مورد استفاده بایستی مونومر های عاملی ، آنالیت هدف، اتصال دهنده عرضی و آغازگر را در خود به خوبی حل کند و در عین حال کمترین برهم‌کنش ممکن را با مولکول هدف و مونومرهای عاملی داشته باشد، به طوری که از برهم‌کنش مناسب بین مونومرها و مولکول هدف ممانعت به عمل نیاورد.

حلال همچنین یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده ساختار و شکل نهایی پلیمر است]69[. علاوه بر نوع حلال ‌مقدار مورد استفاده از آن در طی پلیمریزاسیون تاثیر تعیین کننده ای در برخی از خواص پلیمر نهایی مانند تخلخل، اندازه و شکل دانه های پلیمری دارد.

1-13-5-  آغاز کننده ها[3]

به طور کلی اگرآنالیت هدف از لحاظ نوری، شیمیایی یا گرمایی ناپایدار باشد بایدآغاز کننده‌هایی که دارای این اثرات نیستند را استفاده نمود. چنانچه کمپلکس توسط پیوند هیدروژنی ایجاد شود، دمای پلیمریزاسیون پایین تری، لازم است و تحت چنین شرایطی آغاز کننده فعال نور شیمیایی می تواند در دمای پایین تری عمل کند ]71[.

  1. 1. Template
  2. Crosslinker
  3. Intiator

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

حذف فلزات سنگین از فاضلاب‌های صنعتی با استفاده از نانو ذرات مگهمایت اصلاح شده با پلیمرهای سنتزی جدید