مدیریت موفق زمان:پایان نامه خود تنظیمی یادگیری

نیاز به مدیریت و رهبری در همه زمینه های فعالیت اجتماعی ، امری محسوس وحیاتی است . منابع انسانی و مادی بدون هدایت و رهبری لایق ، رو به کاهش و نابودی می رود،اما  این میان دانش آموزان در مدارس عامل اصلی و تعیین کننده آماده سازی و تامین نیروی انسانی جامعه هستند و آموزش و پرورش در هر جامعه از مهمترین مسائل است .  مدارس جایگاه مهمی در بهسازی و شکوفایی اقتصادی و اجتماعی جامعه دارند.  با توجه به نقش نظام آموزش وپرورش به ویژه در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه، ضروری  است برای بهتر کردن کیفیت این نظامها فعالیت اساسی صورت گیرد و هدر رفتن سرمایه های انسانی و مادی و به ویژه زمان جلو گیری شود به اعتقاد  کرینتر  مدیریت  فرایندی برای حل مسائل مربوط به تأمین مطلوب اهداف سازمانی از طریق استفاده موثر وکار آمد از منابع کمیاب در یک محیط در حال تغییر است.از میان منابعی چون افراد ،سرمایه، زمان و مواد اولیه که همگی محدود و ماهیتا” کمیاب وغیر قابل افزایش هستند ، زمان از بقیه  با ارزشتر  و کمیاب تر است  و دانش آموزان با در اختیار داشتن  این منابع باید  آگاهانه برای استفاده بهتر و مطلوبتر ازآن  به تلاش جدی بپردازند (کرینتر[1] ، 1381).

مدیریت زمان یا در واقع استفاده اثر بخش اززمان در جهان امروز لازمه پیشرفت و ارتقاء است. یکی از عواملی که باعث پیشرفت افراد می شود ، زمان است .استفاده صحیح واثر بخش از زمان باعث می شود انسان به اجرای فعالیتهایی بپردازد که موجب دستیابی به اهداف فردی می شوند. چگونگی استفاده از زمان بعنوان یک منبع، شاخصی  برای کارآمدی افرادیک جامعه است .( کامرون[2]، 2002).

با توجه به نقش آموزش و پرورش که منشاء  تحولات زیادی در زمینه های مختلف اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی است، یکی از مشکلات گریبانگیر افراد به ویژه دانش آموزان عدم استفاده صحیح از زمان ووقت  است. زمانی که از منابع کمیاب و بی نظیری است که  استفاده موثر واثر بخش از آن ضرورتی اجتناب ناپذیر برای موفقیت در کار و زندگی محسوب می شود. استروتون[3] ( ۱۹۹۳) اعتقاد  دارد از دیدگاه فردی کسانی که قدرت زمان و چگونگی سازماندهی و استفاده از آنرا می دانند، بسیار موفق  تر وجلوتر ازافراد سردرگمی هستند که  همیشه از تنگی وقت می نالند. به همان نسبت که اختیار ما درانتخاب وظایف و تصمیم گیری افزایش می یابد، اختیارمان برای سازماندهی وقت خودمان نیز زیادتر وتدریجا رویه معمول ما می شود وغالبا عادتی پیدا می کنیم (بدون آگاهی)که شاید مارا عقب نگه دارد.درهر صورت مدیریت زمان از موضوعات فوق العاده مهمی است  که در دنیای  پر رقابت امروز باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.                                                                                                                   مدیریت موفق  زمان روش های نوینی را به ما نشان میدهدتا: 1- دیدگاه بهتری در مورد کارهای وابسته به یکدیگرو اولویت ها بدست آوریم .2فرصت های بیشتری برای پرورش خلاقیت خود و دیگران داشته باشیم 3- فشار های روحی و استرس را کاهش دهیم 4-اوقات فراغت بیشتری بدست آوریم و بتوانیم کارهای اساسی و مهم را انجام دهیم تا سریعتر به اهداف مان برسیم (حقیقی وعلیمردانی، 1380).

[1].Kerinter

[2] .Kameron

[3] .Sterton

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

اثربخشی آموزش گروهی مدیریت زمان بر خود تنظیمی یادگیری دانش آموزان پیش دانشگاهی