خط و مشی کیفیت
شرکت لینانیک تصمیم دارد با پیاده سازی ISO9001:2008، ISO14001:2004 ، OHSAS18001:2007 ،ISO22000:2005 و HACCP با همکاری پرسنل خود به اهداف زیر نایل آید :
 افزایش رضایت مشتریان
 بدست آوردن، حفظ و توسعه بازارهای داخلی و خارجی
 بهبود کیفیت و ایمنی محصول
 جلب اعتماد و رضایت کارفرما از طریق درک نیازها و پاسخگوئی به آن‌ها
 تعهد به بهبود مستمر اثربخشی سیستم مدیریت یکپارچه با استفاده از نظرات و خواسته‌های مشتری، طرفهای ذینفع و پایش مستمر عملکرد سازمان

 

 تعهد به مطابقت با قوانین و مقررات قابل اعمال بر ، فعالیت‌ها و خدمات سازمان و سایر الزامات مرتبط در مقوله‌های کیفیت، محیط‌زیست و ایمنی و بهداشت شغلی
 ایجاد زمینه‌های مناسب جهت مشارکت و توانمندسازی سرمایه انسانی از طریق آموزش، افزایش مهارت
 تعهد به پیشگیری از آلودگی زیست ‌محیطی در کلیه جهات (از جمله: آب، هوا، خاک و صوت)
 برنامه‌ریزی و اقدام مناسب در جهت بهینه سازی مصرف منابع انرژی
 برنامه‌ریزی و اقدام مناسب در جهت پیشگیری از وقوع حوادث ایمنی و کنترل عوامل زیان‌آور محیط کار و کاهش صدمات و ضایعات انسانی و بروز بیماری‌های شغلی در سازمان
۲-۱۳-۱-۳- سیستم مدیریت زیست محیطی
شرح حاضر تصویری از سیستم مدیریت زیست‌محیطی برمبنای استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ (ویرایش ۲۰۰۴) در سطح شرکت لینا نیک می‌باشد. هدف اصلی از تهیه و تدوین این نظام‌نامه تشریح نیازمندی‌های این استانداردها، در سطح شرکت لینا نیک به‌منظور رسیدن به مقاصد زیر است:
الف- ایجاد، استقرار، نگهداری و بهبود یک سیستم مدیریت زیست محیطی
ب- حصول اطمینان سازمان از انطباق با خط‌ مشی زیست محیطی، که سازمان تعریف نموده است.
ج- اثبات انطباق با این استاندارد بین‌المللی از طریق:
• تعیین وضعیت سیستم مدیریت زیست محیطی سازمان و خوداظهاری
• درخواست تایید انطباق از طریق طرف‌های ذینفعان سازمان، نظیر مشتریان
• درخواست تایید خوداظهاری برای سازمان توسط یک طرف برون سازمانی
• درخواست صدور گواهی‌نامه و ثبت سیستم مدیریت زیست محیطی، خود از طریق یک سازمان بیرونی.