مدیریت تغییر در پروژه های ساخت ،مجموعه ای از روش و روندهای حل مشکل است . این کار نیاز به اشتراک گذاری دانش شخصی و دانش مدون و صریح بین تیم پروژه و استفاده مناسب از دانش دارد.
تغییرات در پروژه های ساخت،اغلب اجتناب ناپذیر بوده و سیستم مدیریت پروژه می بایست تمام تغییرات را نسبت به نقشه های قراردادی شناسایی و مستند سازی کند و مشخصات و روند تایید فنی و گرفتن مجوز را ارائه کند. مستندات ،به منظور ایجاد تغییر می بایستی شناسایی شده و بررسی شود. بررسی ها نه فقط از جانب تاثیر هزینه ای ،بلکه هر برنامه زمانی، کیفیتی، امنیتی و ملاحظات دیگر نیز باید بررسی شود.
به طور کلی فرآیند مدیریت تغییر، تاثیر تصمیمات تغییر را تخمین می زند و تغییرات اتفاق افتاده در محدوده کاری پروژه را یکپارچه می کند.

 • کنترل یکپارچه تغییرات

انجام کنترل یکپارچه تغییر، روند بررسی درخواست تغییر، تصویب تغییرات و مدیریت تغییرات در تحویل دارایی های فرآیند سازمانی، مدارک و اسناد پروژه و برنامه مدیریت پروژه است.
در پروژه های بزرگ و یا پروژه با بخش ها ،اسناد و یا موارد تحویلی مختلف، این مهم است که یک سیستم شناسایی و نامگذاری اجزای محصول و اسناد مدیریت پروژه را توسعه دهند. یک فرآیند ردیابی و فقط یک روش پیگیری از گزینه ها، بخش ها، ترکیبات، طراحی نقشه ها و اسناد پروژه می تواند به حفظ یک پروژه پیچیده در برابر خارج شدن از کنترل کمک کند. درخواست تغییر می تواند از هر یک از ۱۵ فرآیند های زیر به وجود آید:

 • مدیریت ساخت پروژه
 • نظارت و کنترل کار پروژه
 • تایید محدوده
 • کنترل محدوده
 • کنترل زمانبندی
 • کنترل هزینه
 • انجام تضمین کیفیت
 • انجام کنترل کیفیت
 • مدیریت تیم پروژه
 • مدیریت انتظارات ذینفعان 
  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید
 • گزارش عملکرد
 • نظارت و کنترل ریسک ها
 • تهیه طرح تدارکات
 • درخواست تغییر

این فرآیند زمانی آغاز می شود که مالک ،نماینده مالک و یا پیمانکار شروع کننده یک تغییر باشند و تا زمانی که تغییر آماده اجرا شود ،ادامه می یابد. این مسئله شامل تعدادی از فرم های مهم و دستورالعمل هایی است که باید موفقیت تغییر را تضمین کند. عدم پیروی از این مراحل حتی ممکن است باعث به خطر افتادن حق یک پیمانکار برای جمع آوری غرامت عادلانه جهت اجرای تغییر مورد نظر می شود.
هر شرکت بزرگ ،به عنوان یک مالک دارای اشکال و روش های خاصی برای مدیریت تغییر است.
عناصر اساسی روش عبارتند از:

 • شناخت و تعریف دامنه تغییر
 • مستندسازی درخواست تغییر
 • اجرای درخواست تغییر و اتمام آن

در زیربه پنج توصیه از رولند (۱۹۸۱) در جهت اصلاح و بهبود روش های فعلی اشاره می شود:

 • شناسایی پیشینه کاری گروه های مختلف و تجربیاتشان در تدوین کردن روش های بررسی موضوع
 • تهیه یک مرجع جامع اطلاعاتی
 • پیاده سازی آموزش بررسی درخواست تغییر و گسترش آن
 • افزایش آگاهی پیمانکار از مسئولیت های اطلاعاتی که لازم است داشته باشد.
 • حفظ (ایجاد) ارتباط مستقیم بین مدیران قرارداد و حسابرسان [۴۶].