این مدل دانمارکی آورده شده است.

چه اهدافی باید برآورده شود؟

 

با چه چیزهایی می‌توان بر روی این اجزاء سرمایه‌گذاری کرد؟ اجزای سرمایه فکری چه چیزهایی هستند؟

 

بهره‌وری کارکنان

رضایت کارکنان

کاهش ترک خدمت کارکنان

میزان آموزش سرانه هر کارمند

فعالیتهای غیررسمی سرانه برای هر کارمند

ماتریس شایستگی

تعداد کارشناسان حرفه‌ای

تعداد کل افراد ستادی

تعداد کارکنان موقتی

سرمایه انسانی
رشدفروش

رضایت مشتری

مشتریان کلیدی

شهرت

هزینه بازاریابی در برابر (مقایسه) با درصد فروش

تعداد قراردادهای جدیدی که با موفقیت صورت گرفته است.

فروشهای مبتنی بر خدمات

درصد یا تعداد مشتریان کلیدی

  سرمایه مشتری
 کیفیت فرآیندها کلیدی

نسبت کارایی داخلی سازمان

هزینه سرانه فناوری اطلاعات برای هر کارمند

هزینه کیفیت سیستمها

میانگین زمان پردازشی فرآیندهای مانند فرآیند سفارش

میانگین پردازش ماهانه جهت گزارش‌دهی

سرمایه فرآیندی
 شناسایی فروشهای جدید که از طریق حوزه‌های نوآوری جدید حاصل شده است و میزان این فروشهای جدید  هزینه‌های بهبود داخلی برای حمایت از حوزه‌های نوآوری

هزینه آموزش داخلی برای حمایت از حوزه‌های نوآوری به ازای (درمقایسه) کل هزینه‌های فروش

حوزه‌های نوآوری جاری

تعداد کارکنانی که اخیراً در حوزه‌های نوآوری مشغول بکار شده‌اند

سرمایه نوآوری

منبع : (Vander Meer – Kooistra et al., 2001)

این مثال تنها یک نمونه‌ای از مدلهای مختلف گزارش‌دهی سرمایه فکری رانشان می‌دهد. معمولاً جمع‌آوری اطلاعات برای این گزارش‌دهی‌ها مستلزم وقت و هزینه و تلاش زیادی است و نیاز به سیستم‌های اطلاعاتی مانند برنامه ریزی منابع سازمانی و نرم‌افزارهای داده کاوی دارد که هزینه‌های گزافی را به دنبال دارد و هنوز بسیاری از شرکتها الزامات این سیستمهای را ندارند و به دلیل اینکه معایب گزارش‌دهی خارجی بیشتر از معایب گزارش‌دهی داخلی است شرکتها تمایل ندارند تا اینکار را بکنند و سعی دارند تا در چند سال اول در داخل اینکار صورت گیرد و بعد از یک تجربه زمانی، گزارش‌دهی خارجی را انجام دهند. (Van Der Meer – Kooistra et al., 2001)

 

مفروضات زیربنایی مدل گزارش‌دهی سرمایه فکری

  • تحقیقات عملی و ادبیات تحقیق نشان داده است که یک دیدگاه و بینش مدیریتی برای گزارش‌دهی سرمایه فکری مورد نیاز است بخاطر اینکه گزارش‌دهی سرمایه فکری نیاز به درک عمیقی ازتمامی فرآیندها و فعالیتهای سازمانی خلق ارزش دارد.
  • ثانیاً مدل (مدلهای) گزارش‌دهی سرمایه فکری می‌بایستی مبتنی بر روابطعلی – معلولی باشد تا بتواند نقش سرمایه فکری را در خلق ظرفیت ایجاد و خلق ارزش نشان دهد. اطلاعات می‌بایستی درباره متغیرهایی باشد که باعث تغییراتی در منابع سرمایه فکری می‌شوند.
  • مدیریت سرمایه فکری می‌بایستی بخشی از استراتژیهای شرکتها باشد و می‌بایستی مدیریت سرمایه فکری در فرآیندهای مدیریتی مانند تنظیم اهداف، برنامه‌ریزی و اندازه‌گیری پیامدهای اعمال و ارزیابی اعمال براساس اهداف از پیش تعیین شده و … . قرار داده شود.
  • مدل گزارش‌دهی سرمایه فکری می‌بایستی دارای چشم‌انداز پیش نگر باشد تا پس نگر )مانند روشهای حسابداری سنتی(. (Vander Meer – Kooistra et al., 2001)

– ERP: Enterprise Resource  Planning

– Forward – Looking

– Backward – Looking

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی روابط متقابل میان اجزای سرمایه های فکری(سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری،سرمایه مشتری) واثرات این سرمایه ها فکری بر عملکرد سازمانی شعب بانک ملت استان تهران