مدل مدیریت دانش هیسیگ:"پایان نامه درباره فرهنگ سازمانی"

– مدل هیسیگ

مدل “هیسیگ”(2000)ازچهارفرآیندزیرتشکیل شده است:

خلق کن: این امر به توانایی یادگیری و ارتباط برمی­گردد. توسعه این قابلیت­، تجربه تسهیم دانش، ایجاد ارتباط بین ایده­ها و ساختن ارتباط­های متقاطع با دیگر موضوعات ، از اهمیت کلیدی برخوردار است.

ذخیره کن:به عنوان دومین عنصرموردنیازمدیریت دانش است که ازطریق آن،قابلیت ذخیره سازمان­یافته­ای که امکان جستجوی سریع اطلاعات،دسترسی به اطلاعات برای کارمندان دیگروتسهیم مؤثردانش فراهم می­شود،به وجودمی­آید.دراین سامانه بایددانش­های لازم به آسانی برای استفاده همگان ذخیره شود.

نشرکن: این فرآیند به توسعه یک روح جمعی که درآن افراد به عنوان همکاران در جهت دنبال کردن اهداف مشترک، احساس پیوستگی به هم داشته و در فعالیت­هایشان به یکدیگر وابسته­اند ، کمک می­کند.

به کارببر: چهارمین فرآیند، از این ایده آغاز می­شود که ایجاد دانش، بیشتر توسط کاربرد عینی دانش جدید میسراست؛ این عنصردانش، فرآیند مرکزی مدیریت دانش متحد را تکمیل می­کند.

2-1-1-3-5- مدل مارک م.مک الروی

وی با همکاری دیگر اعضای کنسرسیوم بین المللی مدیریت دانش(2002)، برای این نوع از مدیریت ، چهارچوب فکری با نام “دوره عمر مدیریت دانش” تعریف کرده که در آن، علاوه بر نظریه نوناکا و تاکوچی(1995) ،بر نکته مهم دیگری نیز تأکید شده است: “دانش تنها پس از اینکه تولید شد، وجوددارد وبعد از آن می­توان آن را مهار کرد، کدگذاری یا تسهیم نمود”. بنابراین ،”مک الروی” فرآیند ایجاد دانش را به دو فرآیند بزرگ یعنی: تولید دانش و پیوسته کردن دانش تقسیم می­کند: تولیددانش: فرآیند خلق دانش، سازمانی جدید است که به وسیله یادگیری گروهی، کسب دانش و اطلاعات  و ارزیابی دانش انجام می­گیرد؛این فرآیند، مترادف یادگیری سازمانی است[1].پیوسته کردن دانش: از طریق برخی فعالیت­ها که پخش و تسهیم دانش را تجویز می­کنند، انجام می­گیرد. این عمل ،کارهایی از قبیل پخش دانش (از طریق برنامه وغیره)، جستجو، تدریس، تسهیم و دیگر فعالیت­های اجتماعی که موجب برقراری ارتباط می­گردد، را شامل می­شود.مک الروی همچنین به دو موضوع “عرضه” و “تقاضا” نیز توجه دارد: سمت عرضه: عمل مدیریت دانشی است که در هر صورت برای افزایش عرضه دانش موجود به همکاران یک شرکت، طراحی می­شود.سمت تقاضا: برروی عرضه دانش موجود به عده­ای از نیروی کار متمرکز شده وسعی در افزایش ظرفیت آنان جهت تولید دارد، به این ترتیب مأموریت مدیریت دانش، این است که ظرفیت یک سازمان را جهت تقاضا برای دانش جدید بالا ببرد.

[1].Organizational Leaderning

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

رابطه رهبری تحول­آفرین وفرهنگ سازمانی بامدیریت دانش معلمان ابتدایی زن آموزش وپرورش ناحیه3شیراز