– عوامل مرتبط با کارفرمایان
تغییر نیازهای کارفرما به دلیل تغییرات
تاخیرات کارفرما در تخصیص منابع
کم کاری کارفرما در صدور تاییدات و مصوبات و اجرای تعهدات قراردادی
تغییر شرایط کارگاهی از جانب کارفرما
تاخیر در تامین مصالح و ماشین آلات مورد تعهد
 
برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید
تاخیر در آزادسازی و رفع معارض
عدم حضور نماینده
عدم توجه به نظرات کارشناسی مشاور
تاخیر در پرداخت پیش پرداخت
-عوامل مرتبط با مشاوران
 

تاخیر در ابلاغ نقشه ها
تغییرات مکرر نقشه ها
تاخیر در تایید صورتجلسات
تاخیر در تایید صورت وضعیت ها
عدم تایید به موقع پرداخت حق و حقوق پیمانکار
عدم وجود مطالعات ژئوتکنیکی کافی و مناسب و واقعی نبودن پیش بینی احجام پروژه
غیر فنی بودن دستگاه نظارت
تاخیر در ابلاغ دستور کارها
– عوامل مرتبط با سازندگان
سرعت و کیفیت ارسال مدارک از طرف سازندگان داخلی و دریافت پاسخ از طرف سازندگان خارجی در زمان لازم
نحوه عملکرد شرکت در راستای تهیه Mechanical and Equipment Data sheets برای خرید تجهیزات در ابتدای پروژه
تبحر و دانش مهندسی سازندگان و تامین کنندگان کالا
– عوامل مرتبط با مشارکت در پروژه (Join Venture):
مسائل قراردادی فی مابین
ارتباطات طرفین در راستای انتقال اطلاعات
میزان تغییرات در محدوده کاری طرفین
شفافیت در تعریف شرح کار و محدوده اختیارات طرفین
میزان حضور نمایندگان طرفین در جریان تبادل اطلاعات انجام گرفته
– عوامل مرتبط با پیمانکاران جزء در بخش مهندسی (Subcontractors)
نحوه گزینش پیمانکاران جزء
تناسب تعهدات پیمانکاران جزء با تعهدات شرکت در مقابل کارفرما
میزان کنترل و هدایت بهینه پیمانکاران جزء
میزان تعهد پیمانکاران جزء نسبت به کیفیت کار ارائه شده توسط ایشان