عوامل تاثیرگذار بر شرکتها برای استفاده از تبلیغات موبایل

عوامل تاثیرگذار بر شرکتها برای استفاده از تبلیغات موبایل

4 عامل عمده بر شرکتها برای استفاده از تبلیغات موبایل اثر دارند که شامل موارد زیر است:

1)      توانایی ایجاد علامت تجاری: براساس تحقیقات انجام گرفته بر اینترنت، این نتیجه حاصل شده است که تعامل یک عامل اصلی در ایجاد نگرش، در استفاده کنندگان است. نتایج تحقیقات انجام گرفته نشان می دهند روشهایی که سرگرم کننده، تعاملی وجالب هستند منجر به جذابیت بیشتر مارک تجاری می شوند. سرمایه گذاری در برنامه های بازاریابی بویژه تبلیغات باعث تغییر نگرش مشتری به نفع محصول و آگاهی از نام تجاری می شود. که این تغییرات مثبت منجر به توسعه عملکرد بازار و ارزش برای سهامداران  می شود. (Okazaki, 2008, 6 )

2)      توانایی بازاریابی بر مبنای هر منطقه: این نوع بازاریابی توانایی ایجاد اشکال جدیدی از خدمات مانند پیش بینی وضع هوا در هر محل، راهنمای رستورانها، نقشه هتل ها و موارد مشابه را دارد که به عنوان روشهایی از ارتباطات دوستانه با مشتریان شناخته می شوند. (Ibid, 7 )

تکنولوژیهای پیشرفته ای مانند سیستم موقعیت یاب جهانی به تبلیغ کنندگان این امکان را میدهد که تبلیغات بلا درنگ و بر اساس مکانهای ویژه انجام دهند. مشتریان این نوع خدمات را به عنوان یک جاذبه قابل توجه می دانند واین به شرکتها اجازه بهره برداری از فرصت های پیش رو را می دهد. (Ibid, 7)

3) عوامل مرتبط با امنیت: بر مبنای مشاهدات، نفوذ موبایل در اکثر کشورهای توسعه یافته در حال رشد است. در واقع رشد به معنای افزایش شرکتهای استفاده کننده از تبلیغات موبایل است. (Ibid, 7)

اگرچه گزارشات حاکی از اشتیاق زیاد برای تبلیغات موبایل است ولی باید رضایت مشتری را در نظر گرفت. در نامه های الکترونیکی معمولا اسپم قبل از اینکه به مشتری برسد به صورت خودکار پاک می شود ولی در پیام کوتاه موبایل این امکان وجود ندارد. (Strong, 2002, 15)

اختلال نارسایی توجه با / بدون جنبشی (ADD+Hیا ADD-H)

افشا کردن اطلاعات شخصی وخصوصی بدون رضایت مشتری می تواند به راحتی تصور نسبت به شرکت را خراب کند. (Okazaki, 2008, 7)

4) توانایی محیط تکنولوژی برای تسهیل فرایند تبلیغات پیام کوتاه: محیط تکنولوژی کشورها عامل مهمی در افزایش تعداد استفاده کنندگان از تکنولوژی های جدید است. از طریق مناسب بودن محیط تکنولوژی، مشتریان قادر و مایل به پذیرش این فناوری ها از جمله سرویس پیام کوتاه هستند. بررسی های انجام گرفته نشان دادند تفاوت محسوسی از نظردسترسی به ابزار مناسب بین اتحادیه اروپا، ژاپن وآمریکا وجود ندارد(Ibid, 7-8)

شرکت های استفاده کننده از تبلیغات پیام کوتاه با سرعت و بدون نیاز به کارکنان زیاد می توانند پیام های خود را به مصرف کنندگان برسانند.

بر طبق نظر گروه یانکی توفیق بسیاری از موسسات تبلیغاتی در گرو پذیرش گسترده سرویس پیام کوتاه است، حتی در کشوری مانند آمریکا که استفاده از آن هم اکنون بسیار کم است. (توربن و دیگران، 1386، 298)