عناصررهبری تحول­ساز:"پایان نامه درباره فرهنگ سازمانی"

انگیزش الهام­بخش[1]:این عامل توصیف­کننده رهبرانی است که ازپیروانشان انتظارات بالا دارندوبه آن­ها ازطریق انگیزش الهام می­بخشندتامتعهدشوندوبخشی ازچشم­اندازمشترک سازمان باشند.درعمل مدیران ازسمبل­هاونمادهای احساسی جهت جلب توجه تلاش­ های اعضای گروه به رسیدن به چیزی فراترازمنافع شخصی خوداستفاده می­ کنند.روحیه تیمی توسط این نوع ازرهبری ارتقاء می­یابد. به خصوص این کارتوسط نشان دادن همدلی وخوش­بینی ،درگیرکردن درارائه چشم­اندازهای آینده و داشتن انتظارات زیادانجام می­ شود.حاصل الهام­بخشی رامی­توان به مشابه تزریق نوعی انرژی زاینده و محرک برروح وروان همه اعضاء سازمانی تلقی کرد(سنجقی،1380).البته این برانگیختن وبالا بردن انگیزش درپیروان باتوسل به احساسات زیردستان صورت می­گیرد.تأکیدالهام­بخش براحساسات و انگیزه­های درونی است نه برتبادلات روزانه بین رهبروپیرو(موغلی،1382).

ملاحظات فردی(حمایت­های توسعه­گرا)[2]:توجه به دیگران یکی ازجنبه­ های مهم رهبری تحول­آفرین است.این موضوع تأثیرمثبتی بررضایت­مندی پیروان وبه طورکلی اثربخشی دارد (باس،1985). رهبران تحول­آفرین ملاحظاتی انفرادی را به نمایش می­گذارندآنهابه طورفعال گوش می­دهند، توانایی­ها، نیازها و علایق افرادراشناسایی می­ کنند آن­ها چالش­ها و فرصت­هایی متناظر را برای یادگیری در یک محیط حمایتی فراهم می­آورند آن­ها به عنوان روشی برای پرورش افرادبه آنها تفویض اختیار می­ کنند آنها بازخوردهایی پرورش­دهنده ارائه کرده و افراد خود را مربی­گری می­ کنند. رهبران تحول­آفرین شیوه “مدیریت برمبنای گشت وگذار[3]” را اجرامی­ کنند. این مؤلفه شبیه بعد ملاحظه یا جهت­گیری اجتماعی –عاطفی در نظریه­ های سبک رهبری می­باشد (غلامزاده،1391). در بعد ملاحظات فردی رهبر تحولگرا با برقراری ارتباط با هریک از اعضای گروه به صورت فردی به بررسی و تعقیب نیازهای مربوط به خود هرفردمی ­پردازد (امیرکبیری،1390). ورهبرباتوجه به تفاوتهای فردی پیروان و ارتباط با تک­تک آن­ها ازطریق واگذاری مسئولیت­ها به تحریک آنان می ­پردازد. البته در این میان افراد به وسیله رهبران حمایت می­شوند و رهبران نسبت به احساسات و نیازهای شخصی آنان نگران هستند (موغلی،1382). لازم به ذکراست که چنین رهبرانی از نزدیک به تفاوت­های بین فردی پیروان توجه دارند و همواره به عنوان مشاور در کنارپیروان خود فعالیت می­ کنند و با توجه به خصوصیات هرفردی به راهنمایی وهدایت آن­ها می­پردازند (هیومفریز ،2003). ممکن است رهبری تحول­آفرین شکلی تاریک نیز بخود بگیرد که باس و آوولیو به آن رهبری تحولی کاذب[4] می­گویند (باس وآوولیو ،1990). رهبران تحول­آفرین کاذب ممکن است فرهمندی غیرکارکردی داشته باشند. ارزش­های آن­ها بسیار مشکوک بوده و آن­ها به احتمال زیاد پیروان خود را به سمت بحران و فنا و تباهی سوق می­ دهند (غلامزاده،1391).

2-1-3-5- عناصررهبری تحول­ساز

چندین نظریه دراین مورد وجوددارد اما اغلب آن­ها شامل4عنصر به تصویرکشیده شده در نمودار(2-3)می­باشند این عناصرعبارتنداز: ایجاد و خلق یک چشم­انداز[5](دیدگاه استراتژیک)، انتقال چشم­انداز (ازطریق گفتگو، مراوده و ایجادارتباط باافراد)، الگوسازی دیدگاه (مدلسازی چشم­انداز) و ایجادتعهد وپای­بندی به دیدگاه (چشم­انداز)

1-خلق چشم­اندازاستراتژیک

رهبران تحول­سازخط­شکن رؤیاها هستند(سوکلال ،1989).آن­هاچشم­اندازی از آینده جذاب و واقعی تصور می­ کنند که کارکنان رابهم پیوندداده وانرژی آن­هارابه سمت هدف مشترک سازمانی سوق دهند(لوین،2000).چشم­اندازجوهره اصلی رهبری تحول­سازرابه نمایش می­گذارد.آن­هاآینده­ای رابرای سازمان وواحدکاری تصورمی­ کنندکه نهایتاتوسط اعضاءسازمان ارزش­گذاری و پذیرفته می­ شود. چشم­اندازرهبریک بیانیه(مأموریت)نیست که برروی دیواربه صورت شعارنوشته شودبلکه بخشی از مفاهیم یکپارچگی سازمان است.اهداف سازمانی ودلایل وجودی چشم­انداز(دیدگاه استراتژیک ) ممکن است ازرهبرسرچشمه بگیرد اما در حقیقت آن­ها تمایلاتی  هستند که از کارکنان، مشتریان، تهیه­کنندگان و سایراجزاءاصلی گرفته شده است.آن­ها مشخصا به صورت ایده­های مجرد (انتزاعی) شروع شده و از طریق رویدادهای حساس بحث وگفتگو با کارکنان در خصوص طرح­های استراتژیک و عملیاتی شفاف­ترمی­شوند(پیترز،1977) تحقیقات نشان می­دهد که چشم­انداز­ها مهم­ترین بخش رهبری تحول­ساز هستندو منافع  انگیزشی هدف­گذاری را ارائه می­دهند. آن­ها چگونگی وضعیت آینده را به صورتی می­کشند که کارکنان را مقید و با انگیزه نمایند تا برای اهدافشان بکوشند. چشم­اندازها به شکلی توصیف می­شوند که از وضعیت فعلی تمیزداده شده و اهدافی جذاب وقابل وصول به نظرآیند.

[1].Inspirotional Motivation

[2].Individual Consideration

[3] .Management By Wandering  Around(MBWA)

[4] .Pseudo – transformational  leadership

[5].Vision

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

رابطه رهبری تحول­آفرین وفرهنگ سازمانی بامدیریت دانش معلمان ابتدایی زن آموزش وپرورش ناحیه3شیراز