فایل دانشگاهی – عارضه یابی زنجیره تامین با استفاده از استاندارد CSCMP- قسمت ۹۹

نشان‌دهنده درجه مطلوبیت (غلبگی) گزینه a بر گزینه b روی همه معیارهاست. هم نشان‌دهنده درجه مطلوبیت گزینه b بر گزینه a می‌باشد. دارای مقادیر مثبتی بوده و در فاصله ۰ و ۱ متغیر است.
بدیهی است اگر ، a بر b دارای برتری ضعیف بوده و اگر ، a بر b دارای برتری قوی است. رتبه‌بندی گزینه‌ها به صورت زیر بدست می‌آید:

(۴-۱۳)
(۴-۱۴)

جریان رتبه‌بندی مثبت یا جریان خروجی نامیده می‌شود که میزان اولویت گزینه a بر سایر گزینه‌ها را نشان می‌دهد و جریان رتبه‌بندی منفی یا جریان ورودی نامیده می‌شود که میزان اولویت سایر گزینه‌ها بر گزینه a را نشان می‌دهد (اصغری‌زاده و نصراللهی، ۱۳۸۵).
جریان رتبه بندی برای گزینه a در شکل ‏۴‑۹ نشان داده شده است. در واقع جریان رتبه بندی مثبت حاکی از آن است که چگونه یک گزینه بر سایر گزینه‌ها برتری دارد که نشان دهنده قدرت گزینه است و کاراکتر غلبگی نامیده می‌شود. جریان رتبه بندی منفی نیز بیان می‌کند که چگونه یک گزینه تحت برتری سایر گزینه‌ها قرار می‌گیرد و در حقیقت ضعف گزینه را نشان می‌دهد و کاراکتر مغلوبیت نامیده می‌شود.
شکل ‏۴‑۹: جریان‌های رتبه بندی تشکیل شده در روش پرومتی. الف) جریان رتبه بندی منفی. ب) جریان رتبه بندی مثبت
با توجه به مطالب گفته شده، بیشینه مقدار و کمینه مقدار نشانگر بهترین گزینه خواهد بود. بنابراین در پرومتی I رتبه‌بندی گزینه‌ها را می‌توان بر اساس جریان رتبه‌بندی مثبت و منفی به ترتیب زیر انجام داد:

(۴-۱۵)
(۴-۱۶)
(۴-۱۷)

نشان می‌دهد که بیشترین قدرت a با کمترین ضعف آن همراه شده است. به این معنا که گزینه a بر گزینه b برتری دارد.
نشان می‌دهد که جریان رتبه‌بندی مثبت و منفی برابر هستند.
نشان می‌دهد که بالاترین قدرت یک گزینه با کمترین ضعف گزینه دیگر همراه شده است. در این حالت گزینه‌ها غیرقابل مقایسه هستند و روش، قادر به رتبه‌بندی آنها نیست.
روش پرومتی I هرچند اطلاعات کاملی در اختیار تصمیم گیرنده قرار می‌دهد، اما رتبه بندی آن کامل نبوده و در حالت‌های مشابه برای ارجحیت، تصمیم نهایی را بر عهده تصمیم گیرنده قرار می‌دهد (هیانگ[۹۳] و همکاران، ۲۰۱۰). بنابراین با توجه به اینکه رتبه‌بندی کامل گزینه‌ها به صورت دقیق و بدون دخالت انسان مدنظر است، روش پرومتیII پیشنهاد شد که جریان خالص رتبه‌بندی را به منظور رتبه‌بندی کامل گزینه‌ها ارائه می‌دهد که از رابطه زیر بدست می‌آید:

(۴-۱۸)
برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.